کلیدواژه‌ها = هلشتاین
تعداد مقالات: 5
1. متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-22

10.22069/ejrr.2020.16994.1703

سعید زره داران؛ فاطمه قباخلو؛ مهدی جباری نوقابی؛ محمد مهدی شریعتی