کلیدواژه‌ها = فراسنجه‌های خونی
تأثیر جایگزینی کاه برنج به جای کاه گندم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم، تخمیر شکمبه و هیستوموفومتری روده بره‌های پرواری

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 109-128

10.22069/ejrr.2023.20766.1869

سعید صفری؛ محمد ابراهیم نوریان سرور؛ محمد مهدی معینی؛ نادر گودرزی


بررسی تغذیه محتویات شکمبه گاو و گوسفند بر عملکرد رشد، صفات کمی و کیفی لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری دالاق

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.22069/ejrr.2021.17413.1723

حمیدرضا گلوی؛ یداله چاشنی دل؛ اسدا... تیموری یانسری؛ زربخت انصاری؛ بهرام شهره


اثرات استروژنیک تفاله هسته انار بر فراسنجه‌های خونی و آنتی اکسیدانی بزهای ماده سانن

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 73-92

10.22069/ejrr.2021.18611.1773

فاطمه سادات ثالثی؛ سید احسان غیاثی؛ محسن مجتهدی؛ سید جواد حسینی واشان


بررسی اثرات کروم -متیونین بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و سلامت گوساله‌های شیرخوار هلشتاین تحت استرس گرمایی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 109-124

10.22069/ejrr.2020.17667.1735

صیاد سیف زاده؛ جمال سیف دواتی؛ محمود صحرایی؛ وحیده رزم آذر؛ فاطمه بهکش نوشهری


اثر مقادیر مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های پرواری

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 56-70

10.22069/ejrr.2019.12174.1656

فاطمه ابوالفضلی؛ حسن علی عربی؛ عباس فرح آور؛ احمد احمدی؛ رضا علیمحمدی


بررسی تغییرات جمعیت پروتوزوآ در شکمبه گوسفند و تأثیرآن بر روی استفاده از جیره‌های مختلف

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 67-90

علی محرری؛ سید حسن نوریان؛ ابراهیم اسدی