کلیدواژه‌ها = گوسفند
بررسی چند شکلی تک نوکلئوتیدی واقع در ژن‎های کاندیدا BMPR1B و GDF9 میش‎های مغانی، افشاری و بلوچی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 69-84

10.22069/ejrr.2023.21516.1908

رضا توحیدی؛ علی جوادمنش؛ الیاس ابراهیمی خرم آبادی؛ کمال قاسمی بزدی


تاثیر تعداد و نوع نشانگرهای ریزماهواره بر برآورد پارامترهای جمعیتی در مطالعات تنوع ژنتیکی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 39-54

10.22069/ejrr.2021.17558.1732

منا هاشمی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ محمد حسین بنابازی؛ پابلو اوروزکو ترونگل؛ فیلیپو بیسکارینی


برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 75-86

10.22069/ejrr.2018.14122.1592

امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ حسین محمدی؛ محمدحسین مرادی؛ سید عباس رآفت؛ حسین مرادی شهر بابک؛ امیر طاهری یگانه


تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری در شش نژاد گوسفند ایرانی

دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 17-34

10.22069/ejrr.2017.10479.1438

زهرا سجادی زرجانی؛ محمد رضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی


تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 95-112

10.22069/ejrr.2016.3085

رضا راه چمنی؛ اعظم پورعارفی؛ فرزاد قنبری؛ آشورمحمد قره باش


بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-37

فاطمه کاظمی برزل آباد؛ سعید حسنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ فیروز صمدی؛ داوود علی ساقی


تاثیر کادمیوم بر عملکرد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بره های نر مهربان

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 127-143

علی اصغر بهاری؛ حسن علی‌عربی؛ رضی‌اله جعفری‌جوزانی؛ جمیله سالارآملی


تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 95-108

ساناز عباسی امین آبادی؛ سعید حسنی؛ سعید زره داران؛ علیرضا خان احمدی؛ رضا اشکانی فر


بررسی تغییرات جمعیت پروتوزوآ در شکمبه گوسفند و تأثیرآن بر روی استفاده از جیره‌های مختلف

دوره 2، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 67-90

علی محرری؛ سید حسن نوریان؛ ابراهیم اسدی


برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 157-176

کیان پهلوان افشار؛ مختار علی عباسی؛ مهدی امین افشار؛ محمود وطن خواه؛ حسن صادقی پناه