کلیدواژه‌ها = همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی
تعداد مقالات: 2
1. متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-22

10.22069/ejrr.2020.16994.1703

سعید زره داران؛ فاطمه قباخلو؛ مهدی جباری نوقابی؛ محمد مهدی شریعتی


2. برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 109-126

علیرضا شهدادی؛ سعید حسنی؛ داوود علی ساقی؛ مجتبی آهنی آذری؛ علیرضا اقبال؛ عطیه رحیمی