نویسنده = اسدا... تیموری یانسری
بررسی تغذیه محتویات شکمبه گاو و گوسفند بر عملکرد رشد، صفات کمی و کیفی لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی بره‌های پرواری دالاق

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 1-18

10.22069/ejrr.2021.17413.1723

حمیدرضا گلوی؛ یداله چاشنی دل؛ اسدا... تیموری یانسری؛ زربخت انصاری؛ بهرام شهره


تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های هلشتاین

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 97-111

10.22069/ejrr.2018.14656.1619

راضیه نوری؛ یداله چاشنی دل؛ غلامرضا قربانی؛ اسدا... تیموری یانسری؛ امیرحسین مهدوی


اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 23-44

10.22069/ejrr.2017.12160.1497

نسرین مهرداد؛ یداله چاشنی دل؛ اسداله تیموری یانسری؛ محمد خوروش


اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل

دوره 4، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 131-146

10.22069/ejrr.2016.3087

صفورا شه روان؛ یداله چاشنی دل؛ اسداله تیموری یانسری؛ سید مسعود حسینی؛ رحمت اله سمیعی