نویسنده = محسن قلی زاده
آنالیز بیوانفورماتیکی ژن‌های کاندید موثر بر چند قلوزایی و تولید شیر در بز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 101-118

10.22069/ejrr.2023.21636.1910

بهرام افضلی‌تلخک؛ محسن قلی زاده؛ سید حسن حافظیان؛ مهدی اسماعیلی فرد


ارزیابی ارتباط چند شکلی در ژن های اینترلوکین 2 و 10 با صفات تولید مثلی در گاو هلشتاین

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 105-118

10.22069/ejrr.2022.20073.1844

اکرم طاهریان قادی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ محسن قلی زاده