نویسنده = سید حسن حافظیان
آنالیز بیوانفورماتیکی ژن‌های کاندید موثر بر چند قلوزایی و تولید شیر در بز

دوره 12، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 101-118

10.22069/ejrr.2023.21636.1910

بهرام افضلی‌تلخک؛ محسن قلی زاده؛ سید حسن حافظیان؛ مهدی اسماعیلی فرد


تاثیر وراثت پذیری و تعداد جایگاه صفات کمی بر میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 111-124

ندا محمدی چماچار؛ سید حسن حافظیان؛ محمود هنرور؛ ایوب فرهادی