نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبستنی بررسی موقعیت‌های جسم زرد و جنین و ارتباط آن‌ها با فراسنجه‌های خونی میش‌های آبستن و غیرآبستن لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 87-100]
 • آتریپلکس اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه و ملاس برارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50]
 • آردی تأثیر دانه خلر فرآوری شده به روش آردی و اکسترود بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های شکمبه‌ای و خونی و اندازه های بدنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • آزادسازی روغن تولید و ارزیابی مکمل‌های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه‌ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دارشدن شکمبه‌ای در مقایسه با مکمل‌های کلسیمی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 23-50]
 • آزمون بقاء بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو های شیری هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-92]
 • آزمون تولید گاز بررسی اثر اسانس روغنی زنیان (Carum copticum L.) بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-30]
 • آزمون تولید گاز تأثیر پوست انار عصاره‌گیری نشده و عصاره‌گیری شده بر فراسنجه‌های تولید گاز با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند نژاد قزل [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-60]
 • آسیاب تاثیر روش فرآوری، زمان بخارهی و تنظیم فاصله غلطک بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126]
 • آغوز بررسی تأثیر ایمنی حاصل از آغوز بر عملکرد بره‌های لری بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]
 • آفت‌کش بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه‌های تخمیری و برخی جمعیت‌های میکروبی شکمبه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]
 • آکائیک کاربرد برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی کینتیک تولید گاز در جیره های مختلف گوسفند با تکیه بر دقت این مدل ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • آلبومین سرم گاوی اثر استفاده از لسیتین سویا در رقیق کننده و افزودن آلبومین سرم گاوی بر باروری منی گاو در شرایط نگهداری مختلف [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-154]
 • آلپاین تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 133-146]
 • آلودگی زیست محیطی اثر همزمانی نرخ تخمیر شکمبه‌ای بر ساخت پروتئین میکروبی، تعادل نیتروژن و عملکرد رشد بره‌های نر پرواری لری [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90]
 • آمیخته بررسی خصوصیات تولید مثلی گوسفندان خالص زل و آمیخته آنها با گوسفند شال در شرایط پرورش سیستم مزرعه ای متمرکز [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • آمیخته گری بررسی آمیخته گری میش های زندی با قوچ رومانوف و مقایسه عملکرد بره های دورگ و خالص زندی تا سن شیرگیری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-144]
 • آنالیز آماری تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-162]
 • آنالیز بیوانفورماتیکی بررسی انحراف کدونی و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی کد کننده ژن کالپاستاتین در پستانداران [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 12-26]
 • آنالیز توأم برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مرینوس در تولد و شیرگیری با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی و دو رویکرد حداکثر درست‌نمایی محدود شده و بیزی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • آنتی اکسیدان اثر مخلوط مکمل آلی کروم و روی با سیاهدانه بر فراسنجه‌های خونی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عملکرد بره‌های سنجابی تحت استرس حمل و نقل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • آنتی اکسیدان بررسی اثرمکملهای مختلف مس برعملکرد، برخی فراسنجه های خون و پاسخ ایمنی همورال دربره‌های نرسنجابی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 101-116]
 • آنتی بیوتیک تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 77-90]
 • آنتروپی بررسی انباشت اطلاعات در توالی DNA اشرشیاکولی موثر در بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از نظریه اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • آنزیم سیکلواکسی‌ژناز-2 تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • آنزیم‎های سلولایتیک و آمیلولتیک شکمبه اثر منبع انرژی بر فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک بخش‌های مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره حاوی کود مرغی فرآوری‌ شده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37]
 • آویشن اثر افزودن گیاهان دارویی نعناع فلفلی و یا آویشن بر خصوصیات کیفی گوشت بره‌های پرورای گوسفند سنجابی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121]
 • آویشن شیرازی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر فرآسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در جیره‌های حاوی منابع مختلف نشاسته و چربی با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58]

ا

 • ابقاء نیتروژن اثر منبع انرژی بر فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک بخش‌های مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره حاوی کود مرغی فرآوری‌ شده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37]
 • ابقای نیتروژن تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر فعالیت برخی از آنزیم های هیدرولیتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه، ابقای نیتروژن و هماتولوژی در بره های پرواری دالاق [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 127-146]
 • اپتیژن بررسی اثر کاربرد ترکیبات نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش ایزوبوتیر آلدئید منو اوره و اپتیژن بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای و گوارش‌پذیری مواد مغذی در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 23-44]
 • اجزا لاشه ارزیابی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بعنوان جایگزین کنجاله سویا بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و اجزا لاشه در بره های پرواری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • اجزای واریانس تجزیه ژنتیکی صفت تعداد بره شیرگیری شده در هر زایش با استفاده از مدل تابعیت تصادفی بی اسپلاین در گوسفند لری بختیاری [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168]
 • ارزیابی‌ ژنتیکی ناهمگنی مؤلفه های واریانس رکوردهای روزآزمون تولید شیر و تأثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-109]
 • ارزش ارثی تأثیرنقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات رشد قبل از شیرگیری گوسفندان قره‌گل [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-42]
 • ارزش اصلاحی ناهمگنی واریانس صفات تولید شیر و چربی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و تأثیر آن بر تغییر رتبه گاوهای هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • ارزش اقتصادی تاثیر عوامل مدیریتی، اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی صفات مختلف در روش‏های سنتی و صنعتی پرورش گاو شیری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 157-172]
 • ارزش تغذیه ای تعیین ارزش‎تغذیه ای و تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94]
 • ارزش تغذیه‌ای بررسی ارزش تغذیه‌ای بقایای ماش (Vigna radiate) عمل‌آوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • ارزش غذایی اثر چین بر عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی و گوارش‌پذیری آزمایشگاهی برگ و ساقه یونجه همدانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-74]
 • ارزش غذایی ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیام کهور پاکستانی و تاثیر نیام در جیره بر عملکرد بزغاله‌های پرواری تالی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • ارزش غذایی مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای سیلو شده به روش آزمون تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 77-91]
 • ایزوبوتیر الدئید منو اوره بررسی اثر کاربرد ترکیبات نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش ایزوبوتیر آلدئید منو اوره و اپتیژن بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای و گوارش‌پذیری مواد مغذی در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 23-44]
 • اسانس تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت لاشه ی بره‌های نر دالاق [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 15-26]
 • اسانس پونه کوهی اثر روغن کانولا و اسانس پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات شیمیایی لاشه بره‌های پرواری دالاق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50]
 • اسانس های روغنی بررسی استفاده از سطوح مختلف تفاله اسانس¬گیری شده گیاه مرزه خوزستانی بر عملکرد تولیدی بره های پرواری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • اسب تاثیر سطح فیبر و نشاسته جیره و نوع فرآوری جو بر تغییر جمعیت نسبی میکروارگانیسم‌های دستگاه گوارش اسب با استفاده از Real time PCR [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 169-192]
 • اسب بهینه‌سازی رشد باکتری‌های سلولولیتیک جدا شده از دستگاه گوارش اسب و بررسی اثر انتقال آن‌ها به شیرابه شکمبه بر گوارش پذیری کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 113-128]
 • اسپرس تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل‌آوری شده با اوره در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70]
 • اسپرم تعیین جنسیت شده بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 1-11]
 • استان گلستان مطالعه فراوانی، سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از گوسفندان در استان گلستان، ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-38]
 • استرادیول اکسی‌توسین اثر استرادیول/ اکسی‌توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112]
 • استرپتوکوکوس لوتشیا جداسازی و بررسی باکتری¬های تولید کننده اسید لاکتیک از شکمبه گوسفند مهربان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108]
 • استرپتوکوکوس ماسدنیکوس جداسازی و بررسی باکتری¬های تولید کننده اسید لاکتیک از شکمبه گوسفند مهربان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108]
 • اسید استئاریک اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-144]
 • اسید آلفا-لینولنیک اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-144]
 • اسید پالمیتیک اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-144]
 • اسید چرب فراتحلیل: تأثیر افزودن مکمل کتان بر عملکرد و ترکیب اسید‌های چرب بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • اسید چرب غیراشباع تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122]
 • اسید چرب فرار تأثیر مخلوط آنزیمی بر فراسنجه‌های تخمیری برخی از محصولات فرعی کشاورزی در آزمایش تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 65-75]
 • اسید لاکتیک اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • اسید لینولئیک کونژوگه تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله‌های در حال رشد [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 91-104]
 • اسید لینولئیک مزدوج تاثیر تغذیه اسید لینولئیک مزدوج بر تست تحمل گلوکز و تغییرات گلوکز خون گاوهای هلشتاین [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 39-57]
 • اسید لینولئیک مزدوج اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 101-118]
 • اسید لینولئیک مزدوج تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • اسید لینولئیک مزدوج اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین C بر عملکرد رشد، غلظت برخی متابولیت‌ها و شمارش سلول‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 101-116]
 • اسیدهای آمینه محافظت‌شده اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از لیزین و متیونین محافظت‌شده بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • اسیدهای چرب مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • اسیدهای چرب اثر استفاده از سطوح مختلف پودر لیموترش و موننسین بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره، تخمیر شکمبه‌ای و متابولیت‌های خونی در قوچ ماکویی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 53-69]
 • اسیدهای چرب چربی شیر اثرات جایگزینی دانه سویای برشته‌ شده با دانه کلزای برشته ‌شده در جیره گاوهای شیرده بر عملکرد تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 167-188]
 • اسیدهای چرب کوتاه زنجیر مقایسه‌ بین ارزش تغذیه‌ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه‌یونجه با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76]
 • اسید هیدروبرومیک بررسی ارزش تغذیه‌ای بقایای ماش (Vigna radiate) عمل‌آوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • اسیدوز اثر مکمل رومینوبافر، بیکربنات‌سدیم و مخلوط گیاهان داروئی بر اسیدوز ،اسیدهای چرب فرار، فراسنجه های خونی و عملکرد بره‌های پرواری کردی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • اسفنج مقایسه اثرات کاربرد کوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولید مثلی میش های عربی در خارج فصل تولیدمثلی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194]
 • اشرشیاکولی بررسی انباشت اطلاعات در توالی DNA اشرشیاکولی موثر در بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از نظریه اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • اطلاعات متقابل بررسی انباشت اطلاعات در توالی DNA اشرشیاکولی موثر در بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از نظریه اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • افت همخونی بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری‌بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 65-78]
 • افزایش وزن تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • افزایش وزن ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیام کهور پاکستانی و تاثیر نیام در جیره بر عملکرد بزغاله‌های پرواری تالی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • افزایش وزن تأثیر جایگزینی جو با سطوح مختلف ضایعات پخته شده سیب زمینی در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و ویژگی‌های کیفی و کمی لاشه بره‌های نر پرواری زل [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 13-26]
 • افزایش وزن روزانه برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • افزایش وزن روزانه بررسی تاثیر دو سطح انرژی جیره بر برخی ویژگی های عملکردی و فراسنجه‌های خونی بره‌های افشاری و زل [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 45-55]
 • افزایش وزن روزانه اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های پرواری گاومیش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • افزودنی میکروبی بررسی تاثیر باکتری‏های تولید کننده و مصرف کننده اسید لاکتیک و ساکارومایسیس سرویسیه بر فراسنجه‏های تولید گاز، تخمیر شکمبه‎ای و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره با کنسانتره بالا به روش برون‏ تنی در گوسفند عربی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 111-129]
 • اقلیم نیمه خشک ایران تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176]
 • اکسترود تأثیر دانه خلر فرآوری شده به روش آردی و اکسترود بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های شکمبه‌ای و خونی و اندازه های بدنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • اکسترود کردن اثر تغذیه دانه سویای فرآوری‌شده به جای کنجاله سویا بر عملکرد، الیاف مؤثر فیزیکی جیره، خوراک مصرفی و رفتار جویدن گاو‌های هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102]
 • اکوسیستم شکمبه جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • الیاف موثر فیزیکی اثر اندازه ذرات و الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیرقابل هضم جیره بر عملکرد بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156]
 • الیاف نامحلول در شوینده خنثی اثر اندازه ذرات و الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیرقابل هضم جیره بر عملکرد بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156]
 • التهاب اثرجیره حاوی کربوهیدرات‌های غیر الیافی زیاد بر عملکرد تولیدی، القاء التهاب و تغییرات مولکولی سیستم ایمنی ذاتی گاوهای شیری جرزی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-50]
 • الگوی تغییر pH شکمبه الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 171-191]
 • الگوی تغییر ترکیبات شیر الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 171-191]
 • الگوریتم انتخاب ویژگی تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر چربی شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 149-166]
 • الگوی رفتارهای تغذیه ای الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 171-191]
 • الگوی مصرف شیر اثر سطح مصرف شیر بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-42]
 • امتیاز سلول بدنی تاثیر جایگاه فری استال بر میزان شیوع لنگش و شمار سلول بدنی شیر در گاوداری های صنعتی استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • امتیاز وضعیت بدنی بررسی اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن و تعداد بره در هر زایش در یک گله گوسفند شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • امگا-3 اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-144]
 • ایمنی تأثیر منابع روی بر پروتئین میکروبی، ایمنوگلوبولین‌ها (M و A)، و فراسنجه‌های نیتروژنی خون گوساله‌های هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • ایمنی ذاتی اثرجیره حاوی کربوهیدرات‌های غیر الیافی زیاد بر عملکرد تولیدی، القاء التهاب و تغییرات مولکولی سیستم ایمنی ذاتی گاوهای شیری جرزی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-50]
 • ایمونوگلوبین اثر تزریق ویتامین‌های A و Eبر انتقال غیر‌فعال ایمونوگلوبولین‌G و برخی فراسنجه های خونی گوساله‌ [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90]
 • ایمیونوگلوبولین جی تاثیر سطوح بالای مکمل روی در خوراک بر غلظت لپتین سرم خون گاوهای انتظار زایمان و سطح ایمیونوگلوبولین جی و پروتئین کل سرم و سلامت گوساله‌ها [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 117-126]
 • انتخاب ژنومی تاثیر وراثت پذیری و تعداد جایگاه صفات کمی بر میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-124]
 • انتخاب ژنومی برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مرینوس در تولد و شیرگیری با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی و دو رویکرد حداکثر درست‌نمایی محدود شده و بیزی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • انتروکوکوس فکالیس جداسازی و بررسی باکتری¬های تولید کننده اسید لاکتیک از شکمبه گوسفند مهربان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108]
 • انتقال جنین ارزیابی روند هم‌خونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • انتقال جنین و پیشرفت ژنتیکی بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 1-11]
 • انجماد اثرات رقیق‌کننده‌ها‌ی مختلف و سطوح مختلف قند تره‌هالوز بر کیفیت منی قوچ دالاق در شرایط انجماد [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • اندازة قطعات علوفه تاثیر شکل فیزیکی خوراک و اندازة ذرات علوفه بر گوارش پذیری، تولید شیر و رفتار تغذیه‌ای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]
 • اندازه ذرات پاسخ‌های عملکردی گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره‌های با اندازه ذرات متفاوت علوفه یونجه خشک [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • اندازه ذرات یونجه تأثیر اندازه ذرات یونجه و کنجاله کانولای تیمار شده با اسید هیدروکلریدریک روی موثر بودن فیزیکی، مصرف، قابلیت هضم و رفتار جویدن در گوسفند زل [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-40]
 • اندازه مؤثر جمعیت بررسی تنوع ژنتیکی بز کرکی رائینی با استفاده از روش تحلیل شجره [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 55-76]
 • اندازه‌های ظاهری بدن پیش‌بینی صفات لاشه از اندازه‌های بدن با استفاده از روش‌های رگرسیون خطی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در گوسفند لری‌بختیاری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • انرژی- پروتئین تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122]
 • اینولین بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروب‌های مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 111-130]
 • اهداف اصلاحی تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی بز عدنی در سیستم پرورش مرتعی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 21-34]
 • اوره استفاده از برگ خرمای عمل آوری شده با اوره در جیره گاومیش‌های پرواری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-107]
 • اوره بررسی اثر کاربرد ترکیبات نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش ایزوبوتیر آلدئید منو اوره و اپتیژن بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای و گوارش‌پذیری مواد مغذی در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 23-44]
 • اوره مصرف، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی تلیسه های سیستانی تغذیه شده با علوفه نی عمل آوری شده با اوره [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 133-148]

ب

 • باروری اثرات سطوح مختلف قند رافینوز و رقیق‌کننده‌های مختلف بر خصوصیات منی قوچ دالاق پس از انجماد و یخ‌گشایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 87-100]
 • بازده تولیدمثلی تاثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میشهای نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در فصل تولیدمثل [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84]
 • بازده خوراک اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های پرواری گاومیش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • بازده رشد بررسی آمیخته گری میش های زندی با قوچ رومانوف و مقایسه عملکرد بره های دورگ و خالص زندی تا سن شیرگیری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-144]
 • بازده نیتروژن اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 117-132]
 • بازده نیتروژن اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از لیزین و متیونین محافظت‌شده بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • باز شدن سرویکس اثر استرادیول/ اکسی‌توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112]
 • بی اسپلاین تجزیه ژنتیکی صفت تعداد بره شیرگیری شده در هر زایش با استفاده از مدل تابعیت تصادفی بی اسپلاین در گوسفند لری بختیاری [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168]
 • بافر تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر فعالیت برخی از آنزیم های هیدرولیتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه، ابقای نیتروژن و هماتولوژی در بره های پرواری دالاق [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 127-146]
 • باکتری تولید کننده‌ی اسیدلاکتیک جداسازی و بررسی باکتری¬های تولید کننده اسید لاکتیک از شکمبه گوسفند مهربان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108]
 • باکتری سلولولیتیک بهینه‌سازی رشد باکتری‌های سلولولیتیک جدا شده از دستگاه گوارش اسب و بررسی اثر انتقال آن‌ها به شیرابه شکمبه بر گوارش پذیری کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 113-128]
 • باکتری‏های شکمبه بررسی سطوح مختلف جی بایند (نوعی بنتونیت سدیم فعال شده) بر فعالیت باکتریایی و پروتوزوآیی شکمبه گوسفندان عربی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-56]
 • بیان ژن بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 119-132]
 • بتاآگونیست زیلپاترول هیدروکلراید اثر روش مصرف بتا آگونیست زیلپاترول هیدرو کلرید و سطح پروتئین جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری لری-بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33]
 • بخش پروتئینی متوسط التجزیه اثر دانه سویای برشته در مقایسه با کنجاله سویای لیگنوسولفاته بر عملکرد گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-116]
 • برترین حیوانات اثرات استفاده از حیوانات برتر در گروه پایه بر صحت ارزیابی ژنومیک در صفاتی با وراثت پذیری بالا و پایین در جمعیت گاو شیری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • برشته کردن اثر تغذیه دانه سویای فرآوری‌شده به جای کنجاله سویا بر عملکرد، الیاف مؤثر فیزیکی جیره، خوراک مصرفی و رفتار جویدن گاو‌های هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102]
 • برگ درخت خرما استفاده از برگ خرمای عمل آوری شده با اوره در جیره گاومیش‌های پرواری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-107]
 • برنامه‌ریزی پویا تعیین مناسبترین سن جایگزینی گاوهای شیری استان اردبیل با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130]
 • بره بررسی تاثیر پشم‌چینی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و متابولیک بره‌ها در شرایط تنش گرمایی محیطی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]
 • بره اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و شکمبه در بره های پرواری مهربان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68]
 • بره مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره‌ها و بزغاله‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72]
 • بره تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت لاشه ی بره‌های نر دالاق [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 15-26]
 • برهان بررسی تغذیه برگ برهان بر تخمیر، تولید گاز، هضم‌پذیری و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 117-128]
 • بره بلوچی اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن UT-B در بره های در حال رشد بلوچی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • بره پرواری تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122]
 • بره پرواری اثر افزودن روغن‌های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110]
 • بره پرواری اثر همزمانی نرخ تخمیر شکمبه‌ای بر ساخت پروتئین میکروبی، تعادل نیتروژن و عملکرد رشد بره‌های نر پرواری لری [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90]
 • بره پرواری اثرات استفاده از گندم عمل‌آوری شده به روش‌های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • بره پرواری تاثیر مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت‌های خون بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • بره پرواری تأثیر جایگزینی جو با سطوح مختلف ضایعات پخته شده سیب زمینی در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و ویژگی‌های کیفی و کمی لاشه بره‌های نر پرواری زل [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 13-26]
 • بره پرواری فراتحلیل: تأثیر افزودن مکمل کتان بر عملکرد و ترکیب اسید‌های چرب بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • بره‌ پرواری اثر اندازه ذرات و الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیرقابل هضم جیره بر عملکرد بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156]
 • بره ترکی‌قشقایی اثر تغذیه علوفه گیاه کاسنی بر عملکرد پرواری و خصوصیات کشتاری بره‌های ترکی‌قشقایی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 189-204]
 • بره دالاق اثر روغن کانولا و اسانس پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات شیمیایی لاشه بره‌های پرواری دالاق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50]
 • بره زائی ارزیابی ومقایسه خصوصیات جایگاه های نگهداری دام بر عملکرد گوسفند در سیستم پرورش روستائی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • بره زل اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146]
 • بره کردی اثر مکمل رومینوبافر، بیکربنات‌سدیم و مخلوط گیاهان داروئی بر اسیدوز ،اسیدهای چرب فرار، فراسنجه های خونی و عملکرد بره‌های پرواری کردی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • برهمکنش مولکولی بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 51-64]
 • بره مهربان تاثیر مصرف پودر و عصاره ریشه رازیانه برعملکرد بره‌های پرواری مهربان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]
 • بره نژاد زل استفاده از کنجاله گوار به‌جای کنجاله‌ دانه‌های روغنی معمول در تغذیه بره‌های نر پرواری نژاد زل مازندران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 51-66]
 • بره های افشاری اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته‌شده بر عملکرد پروار، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه‌ای در بره‌های نر افشاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 83-96]
 • بره های پرواری بررسی استفاده از سطوح مختلف تفاله اسانس¬گیری شده گیاه مرزه خوزستانی بر عملکرد تولیدی بره های پرواری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • بره های پرواری ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • بره های پرواری اثر افزودن کروم آلی و الکارنیتین به جیره بره‌های پرواری بر عملکرد، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه‌های خونی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-110]
 • بره‌های شیرخوار زل اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های شیرخوار زل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • بره های لری بختیاری بررسی تأثیر ایمنی حاصل از آغوز بر عملکرد بره‌های لری بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]
 • بره های نر اثر روش مصرف بتا آگونیست زیلپاترول هیدرو کلرید و سطح پروتئین جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری لری-بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33]
 • بره هیبرید استفاده از پسماند رستوران در جیره بره های پرواری: رفتار مصرف خوراک و سلامت شکمبه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • بیزی مقایسه دو روش آماری مختلف در برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 127-142]
 • بیز LASSO ارزیابی ژنومی روش ماشین بردار پشتیبانی و روش‌های رایج پیش‌بینی ژنومی در بروز متفاوت فنوتیپ آستانه‌ای مطالعه شبیه‌سازی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 17-32]
 • بز پرواری تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-91]
 • بز شیری تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • بز عدنی تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی بز عدنی در سیستم پرورش مرتعی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 21-34]
 • بزغاله مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره‌ها و بزغاله‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72]
 • بزغاله پرواری اثر مقادیر مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 56-70]
 • بزغاله‌های مرخز اثر اخته کردن بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های پلاسما و ویژگی‌های لاشۀ بزغاله‌های مرخز [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • بز کرکی راینی مطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 145-152]
 • بزهای بومی تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 133-146]
 • بقایای ماش بررسی ارزش تغذیه‌ای بقایای ماش (Vigna radiate) عمل‌آوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • بی کربنات سدیم اثر مکمل رومینوبافر، بیکربنات‌سدیم و مخلوط گیاهان داروئی بر اسیدوز ،اسیدهای چرب فرار، فراسنجه های خونی و عملکرد بره‌های پرواری کردی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • بلوک مغذی اثر بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند ترکی قشقایی در شرایط عشایری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-44]
 • بنتونیت بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه‌های تخمیری و برخی جمعیت‌های میکروبی شکمبه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]
 • بهره‌وری برآورد بهره‌وری کل عوامل تولید و اندازه‌گیری پتانسیل تولید شیر در گاوداری‌های صنعتی استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 157-170]
 • بهره‏وری مقایسه کارایی و شاخص بهره‌وری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری: مطالعه موردی شهرستان اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 177-194]
 • بهینه سازی بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]
 • بیوانفورماتیک تعیین نواحی اپی توپی سلول B و T پروتئین فلاژلین از باکتری کلستریدیوم شووای، عامل بیماری شاربن علامتی در دام با استفاده از تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 35-54]
 • بیوانفورماتیک شناسایی چند شکلی در ناحیه تنظیمی بالادست ژن های کالپاین و کالپاستاتین و ارتباط آن با برخی صفات اقتصادی در گوسفندان لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 47-60]
 • بیوتین اثرات شیر حاوی تخم‌مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فریتین، IgG و قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • بودجه‌بندی جزیی ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 39-54]
 • بیومتری زیست سنجی شترهای یک کوهانه با استفاده از فن آوری ماشین بینایی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • بیوهربال تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 77-90]

پ

 • پارامتر ژنتیکی بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • پارامترهای بیوشیمیایی تاثیر کادمیوم بر عملکرد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بره های نر مهربان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 127-143]
 • پارامترهای خونی بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • پارامترهای ژنتیکی مقایسه ی مدل های مختلف در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی با روش بیزی در گوسفند مهربانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • پارامترهای ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 51-64]
 • پارامترهای ژنتیکی تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108]
 • پارامترهای ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-182]
 • پارامترهای مرتبط با قیمت بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]
 • پارامترهای منحنی شیردهی ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی برآورد شده توسط تابع ویلمینک در گاوهای هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 165-178]
 • پارتیشنینک فاکتور مقایسه ارزش غذایی ارقام جو بومی و اصلاح شده با استفاده از روش تولید گاز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 111-126]
 • پالایش ژنتیکی تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 31-50]
 • پپتیدهای زیست فعال بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 51-64]
 • پتانسیل تولید گاز بررسی تغذیه برگ برهان بر تخمیر، تولید گاز، هضم‌پذیری و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 117-128]
 • پراکسید هیدروژن بررسی ارزش تغذیه‌ای بقایای ماش (Vigna radiate) عمل‌آوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • پیرامون زایش اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-52]
 • پرتو الکترون بررسی ارزش تغذیه‌ای بقایای ماش (Vigna radiate) عمل‌آوری شده با پرتو الکترون، پراکسید هیدروژن و اسید هیدروبرومیک با استفاده از فن تولید گاز و روش کشت بسته [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-20]
 • پردازش تصویر تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست‏ بره‏ های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روش‏های هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-174]
 • پردازش تصویر زیست سنجی شترهای یک کوهانه با استفاده از فن آوری ماشین بینایی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • پروار اثر تغذیه علوفه گیاه کاسنی بر عملکرد پرواری و خصوصیات کشتاری بره‌های ترکی‌قشقایی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 189-204]
 • پرواری تاثیر مصرف پودر و عصاره ریشه رازیانه برعملکرد بره‌های پرواری مهربان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]
 • پرواربندی استفاده از برگ خرمای عمل آوری شده با اوره در جیره گاومیش‌های پرواری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-107]
 • پرواربندی تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 27-40]
 • پرواربندی گوسفند ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 39-54]
 • پروبیوتیک اثر استفاده از پروبیوتیک تجاری پری‌مالاک بر ویژگی‌های کیفی گوشت در عضلۀ Biceps femoris بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168]
 • پروبیوتیک اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • پروبیوتیک اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های شیرخوار زل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • پروتوزوآ بررسی سطوح مختلف جی بایند (نوعی بنتونیت سدیم فعال شده) بر فعالیت باکتریایی و پروتوزوآیی شکمبه گوسفندان عربی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-56]
 • پروتوزوآ جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • پروتوزوآ بررسی تغذیه برگ برهان بر تخمیر، تولید گاز، هضم‌پذیری و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 117-128]
 • پروتوزوآ تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله‌های در حال رشد [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 91-104]
 • پروتوزوا تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132]
 • پروتوزوآزدائی بررسی تغییرات جمعیت پروتوزوآ در شکمبه گوسفند و تأثیرآن بر روی استفاده از جیره‌های مختلف [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-90]
 • پروتئین اثر روش مصرف بتا آگونیست زیلپاترول هیدرو کلرید و سطح پروتئین جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری لری-بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33]
 • پروتئین تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله‌های در حال رشد [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 91-104]
 • پروتئین آلفا s1 کازئین بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 51-64]
 • پروتئین خام اثر عصاره الکلی ضایعات چای سبز بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای کنجاله سویا [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 101-116]
 • پروتئین خام و تولید و ترکیبات شیر کاهش سهم پروتئین جیره، پروتئین عبوری و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی در گاوهای پرشیر هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]
 • پروتئین عبوری کاهش سهم پروتئین جیره، پروتئین عبوری و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی در گاوهای پرشیر هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]
 • پروتئین عبوری اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 41-56]
 • پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه اثر دانه سویای برشته در مقایسه با کنجاله سویای لیگنوسولفاته بر عملکرد گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-116]
 • پروتئین قابل متابولیسم بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی، روند تجزیه پذیری شکمبه‌ای و هضم روده‌ای نشاسته و پروتئین خام واریته‌های مختلف دانه جو پرتوتابی شده با ریزموج [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 119-144]
 • پروتئین میکروبی جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • پروتئین میکروبی اثر همزمانی نرخ تخمیر شکمبه‌ای بر ساخت پروتئین میکروبی، تعادل نیتروژن و عملکرد رشد بره‌های نر پرواری لری [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90]
 • پروتئین میکروبی تأثیر منابع روی بر پروتئین میکروبی، ایمنوگلوبولین‌ها (M و A)، و فراسنجه‌های نیتروژنی خون گوساله‌های هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • پروتئین میکروبی تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچ‌ها یا باکتری‌های شکمبه بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 45-64]
 • پرورش روستائی برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176]
 • پرورش متمرکز بررسی خصوصیات تولید مثلی گوسفندان خالص زل و آمیخته آنها با گوسفند شال در شرایط پرورش سیستم مزرعه ای متمرکز [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • پروفیل اسید چرب ترکیب اسید‌ چرب بافت چربی زیر جلدی و دنبه بره‌های سنجابی و مهربان در شرایط تغذیه‌ای یکسان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 123-136]
 • پروفیل اسیدهای چرب مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • پسماند رستوران استفاده از پسماند رستوران در جیره بره های پرواری: رفتار مصرف خوراک و سلامت شکمبه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • پسماند سیب زمینی تأثیر جایگزینی جو با سطوح مختلف ضایعات پخته شده سیب زمینی در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و ویژگی‌های کیفی و کمی لاشه بره‌های نر پرواری زل [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 13-26]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی صفات لاشه از اندازه‌های بدن با استفاده از روش‌های رگرسیون خطی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در گوسفند لری‌بختیاری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • پیش بینی اپی توپ تعیین نواحی اپی توپی سلول B و T پروتئین فلاژلین از باکتری کلستریدیوم شووای، عامل بیماری شاربن علامتی در دام با استفاده از تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 35-54]
 • پیش‌بینی اسیدوز ارتباط متابولیت های خونی با وقوع اسیوز با استفاده از خوراک پلت جو و گندم در گاو شیری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 131-150]
 • پیش‌بینی تولید شیر مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 89-100]
 • پیش‌تصحیح ناهمگنی مؤلفه های واریانس رکوردهای روزآزمون تولید شیر و تأثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-109]
 • پشم‌چینی بررسی تاثیر پشم‌چینی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و متابولیک بره‌ها در شرایط تنش گرمایی محیطی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]
 • پنبه دانه مقایسه اثر منابع مختلف سلنیوم در جیره‌های غنی از پنبه دانه بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، صفات عملکردی و فراسنجه‌های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • پودر تاثیر مصرف پودر و عصاره ریشه رازیانه برعملکرد بره‌های پرواری مهربان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]
 • پوست انار تأثیر پوست انار عصاره‌گیری نشده و عصاره‌گیری شده بر فراسنجه‌های تولید گاز با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند نژاد قزل [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-60]
 • پوست انار تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132]

ت

 • تابعیت بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری‌بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 65-78]
 • تابعیت تصادفی تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108]
 • تابعیت تصادفی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-182]
 • تابعیت تصادفی تجزیه ژنتیکی صفت تعداد بره شیرگیری شده در هر زایش با استفاده از مدل تابعیت تصادفی بی اسپلاین در گوسفند لری بختیاری [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168]
 • تابع زنده‌مانی بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد لری بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 145-156]
 • تابع کاب- داگلاس مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194]
 • تابع لژاندر تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30]
 • تابع لژاندر تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108]
 • تابع ویلمینک ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی برآورد شده توسط تابع ویلمینک در گاوهای هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 165-178]
 • تانن مقایسه خصوصیات تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در جیره با استفاده از سیستم‌های CNCPS و NorFor [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 61-79]
 • تانن تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل‌آوری شده با اوره در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70]
 • تانن تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132]
 • تانن تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 27-40]
 • تانن اثر عصاره الکلی ضایعات چای سبز بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای کنجاله سویا [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 101-116]
 • تانن تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 97-112]
 • تانن پوسته پسته مطالعه اثر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • تانن متراکم ارزیابی اثر پرتوتابی الکترون بر ارزش تغذیه‌ای تفاله ی انگور قرمز در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده ازروش‌های آزمایشگاهی و تکنیک کیسه‌های نایلونی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • تجزیه پذیری تعیین ارزش‎تغذیه ای و تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94]
 • تجزیه پذیری اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن UT-B در بره های در حال رشد بلوچی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • تجزیه پذیری بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی، روند تجزیه پذیری شکمبه‌ای و هضم روده‌ای نشاسته و پروتئین خام واریته‌های مختلف دانه جو پرتوتابی شده با ریزموج [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 119-144]
 • تجزیه‌پذیری مقایسه خصوصیات تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در جیره با استفاده از سیستم‌های CNCPS و NorFor [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 61-79]
 • تجزیه‌پذیری تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل‌آوری شده با اوره در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70]
 • تجزیه‌پذیری ارزیابی اثر پرتوتابی الکترون بر ارزش تغذیه‌ای تفاله ی انگور قرمز در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده ازروش‌های آزمایشگاهی و تکنیک کیسه‌های نایلونی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای اثر جیره‌های دارای پودر سیر بر تجزیه‌پذیری و هضم شکمبه‌ای و روده‌ای مواد الیافی و پروتئینی در گوسفند عربی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150]
 • تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای تاثیر روش فرآوری، زمان بخارهی و تنظیم فاصله غلطک بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126]
 • تحلیل حساسیت مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194]
 • تحلیل مولفه اصلی بررسی ارتباط بین فاصله گوساله‌زایی با صفات اقتصادی گاوهای شیری در تلقیح‌های مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 169-188]
 • تخمیر مقایسه‌ بین ارزش تغذیه‌ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه‌یونجه با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76]
 • تخمیر بهینه‌سازی رشد باکتری‌های سلولولیتیک جدا شده از دستگاه گوارش اسب و بررسی اثر انتقال آن‌ها به شیرابه شکمبه بر گوارش پذیری کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 113-128]
 • تخمیر پذیری مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96]
 • تخمیر شکمبه تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]
 • تخمیر شکمبه‌ای بررسی اثر اسانس روغنی زنیان (Carum copticum L.) بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-30]
 • تخمیر شکمبه‌ای تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112]
 • تخمیر شکمبه‌ای تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132]
 • تخمیر میکروبی اثر استفاده از تفاله چغندر قند و دانه کانولا بر تخمیر میکروبی، جریان مواد مغذی و متابولیسم نیتروژن با استفاده از کشت پیوسته دوجریانه [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • تخم‌مرغ اثرات شیر حاوی تخم‌مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فریتین، IgG و قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • تداوم شیردهی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 51-64]
 • ترکیبات شیمیایی مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96]
 • ترکیبات شیمیایی اثرات استفاده از گندم عمل‌آوری شده به روش‌های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • ترکیب اسیدهای چرب اثر استفاده از پروبیوتیک تجاری پری‌مالاک بر ویژگی‌های کیفی گوشت در عضلۀ Biceps femoris بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168]
 • ترکیب شیمیایی مقایسه ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای سیلاژ تاج خروس سبز (آمارانتوس هیپوکوندریاسوس) با سیلاژ ذرت [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • ترکیب شیمیایی گوشت اثر استفاده از پروبیوتیک تجاری پری‌مالاک بر ویژگی‌های کیفی گوشت در عضلۀ Biceps femoris بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168]
 • ترکیب لاشه اثرات جایگزینی سطوح کنجاله کنجد با کنجاله سویا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، متابولیت های شکمبه، فعالیت جویدن، عملکرد پروار بره های نر پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170]
 • تره‌هالوز اثرات رقیق‌کننده‌ها‌ی مختلف و سطوح مختلف قند تره‌هالوز بر کیفیت منی قوچ دالاق در شرایط انجماد [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • تست تحمل گلوکز" تاثیر تغذیه اسید لینولئیک مزدوج بر تست تحمل گلوکز و تغییرات گلوکز خون گاوهای هلشتاین [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 39-57]
 • تست گاز مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای سیلو شده به روش آزمون تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 77-91]
 • تستوسترون پاسخ هورمون های تیروئیدی و تستوسترون به تغییرات ماهانه در قوچ های دالاق [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90]
 • تستوسترون اثرات تیمار با ملاتونین و تغییرات طول شبانه روز بر فراسنجه‌های تولید مثلی و هورمونی قوچ افشاری در خارج از فصل تولید مثل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 47-58]
 • تسکو اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های پرواری گاومیش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • تعادل منفی انرژی ارزیابی تاثیر برخی سازه‌های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم‌یافته لجستیک [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 93-116]
 • تعداد بره در هر زایش بررسی اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن و تعداد بره در هر زایش در یک گله گوسفند شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • تعداد بره شیرگیری شده تجزیه ژنتیکی صفت تعداد بره شیرگیری شده در هر زایش با استفاده از مدل تابعیت تصادفی بی اسپلاین در گوسفند لری بختیاری [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168]
 • تعداد روزهای باز بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو های شیری هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-92]
 • تغییرات فصلی ارزیابی تغییرات فصلی بر ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 85-102]
 • تغییرات ماهانه پاسخ هورمون های تیروئیدی و تستوسترون به تغییرات ماهانه در قوچ های دالاق [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90]
 • تفاله اسانس گیری شده مرزه خوزستانی بررسی استفاده از سطوح مختلف تفاله اسانس¬گیری شده گیاه مرزه خوزستانی بر عملکرد تولیدی بره های پرواری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 1-16]
 • تفاله چغندر اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 17-32]
 • تفاله چغندرقند اثر استفاده از تفاله چغندر قند و دانه کانولا بر تخمیر میکروبی، جریان مواد مغذی و متابولیسم نیتروژن با استفاده از کشت پیوسته دوجریانه [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • تفاله چغندرقند اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • تفاله چغندر قند تأثیر نوع منبع کربوهیدرات غیر الیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]
 • تفاله دانه انار تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-91]
 • تفاله زیتون مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره‌ها و بزغاله‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72]
 • تفاله گوجه فرنگی بررسی ترکیب شیمیایی سیلاژ مخلوط ذرت علوفه ای و سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86]
 • تکنیک تولید گاز مقایسه قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار توسط باکتری‏ها یا میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-75]
 • تکنیک تولید گاز پیش بینی کینتیک تخمیر شکمبه ای سیلاژ ذرت با استفاده از برخی مدل ها به روش برون تنی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 117-134]
 • تلیسه سیستانی مصرف، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی تلیسه های سیستانی تغذیه شده با علوفه نی عمل آوری شده با اوره [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 133-148]
 • تلیسه هلشتاین پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیره هایی با انرژی پایین روی تولید و ترکیب شیر و متابولیت‌ها و هورمون‌های پلاسما [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 17-40]
 • تلفات و پرورش روستائی گوسفند ارزیابی ومقایسه خصوصیات جایگاه های نگهداری دام بر عملکرد گوسفند در سیستم پرورش روستائی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • تلقیح لاپاراسکوپیک تاثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میشهای نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در فصل تولیدمثل [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84]
 • تلقیح مصنوعی گوسفند اثر استرادیول/ اکسی‌توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112]
 • تنش تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 77-88]
 • تنش گرمایی بررسی تاثیر پشم‌چینی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و متابولیک بره‌ها در شرایط تنش گرمایی محیطی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]
 • تنش گرمایی اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • تنوّع ژنتیکی بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از اطلاعات شجره ای [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 151-164]
 • توده‌ی میکروبی بررسی اثر اسانس روغنی زنیان (Carum copticum L.) بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-30]
 • تولید پروتئین میکروبی اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • تولید شیر تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30]
 • تولید شیر اثرات سطوح مختلف دانه کامل سویا برعملکرد گاوهای شیری هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-46]
 • تولید شیر بررسی ترکیب شیمیایی سیلاژ مخلوط ذرت علوفه ای و سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86]
 • تولید شیر پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیره هایی با انرژی پایین روی تولید و ترکیب شیر و متابولیت‌ها و هورمون‌های پلاسما [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 17-40]
 • تولید شیر اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 117-132]
 • تولید شیر بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 21-37]
 • تولید شیر ناهمگنی واریانس صفات تولید شیر و چربی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و تأثیر آن بر تغییر رتبه گاوهای هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • تولید شیر اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله‌ سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گاو شیری هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]
 • تولید شیر شناسایی ریزRNA‌ها، ژن‌های هدف و مسیرهای سیگنالدهی مرتبط با تولید شیر با استفاده از miRNA-seq [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 73-86]
 • تولید شیر اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از لیزین و متیونین محافظت‌شده بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • تولیدگاز اثر جیره‌های دارای پودر سیر بر تجزیه‌پذیری و هضم شکمبه‌ای و روده‌ای مواد الیافی و پروتئینی در گوسفند عربی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150]
 • تولید گاز اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه و ملاس برارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50]
 • تولید گاز اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 17-32]
 • تولید گاز مقایسه ارزش غذایی ارقام جو بومی و اصلاح شده با استفاده از روش تولید گاز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 111-126]
 • تولید گاز تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]
 • تولید گاز مقایسه‌ بین ارزش تغذیه‌ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه‌یونجه با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76]
 • تولید گاز ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • تولید گاز بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه‌های تخمیری و برخی جمعیت‌های میکروبی شکمبه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 71-86]
 • تولید گاز ارزیابی اثر پرتوتابی الکترون بر ارزش تغذیه‌ای تفاله ی انگور قرمز در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده ازروش‌های آزمایشگاهی و تکنیک کیسه‌های نایلونی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • تولید گاز تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 97-112]
 • تولید گاز تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچ‌ها یا باکتری‌های شکمبه بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 45-64]
 • تولید گاز تأثیر مخلوط آنزیمی بر فراسنجه‌های تخمیری برخی از محصولات فرعی کشاورزی در آزمایش تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 65-75]
 • تولید مثل فصلی پاسخ هورمون های تیروئیدی و تستوسترون به تغییرات ماهانه در قوچ های دالاق [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90]
 • تولید و ترکیبات شیر اثر منابع مختلف سلنیم بر فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی گاوهای تازه زا هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • تولید و ترکیب شیر اثر تزریق ویتامین C و مس بر تولید و ترکیب شیر و نمره وضعیت بدنی گاوهای دوره انتقال تحت تنش حرارتی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 77-92]
 • تئوری اطلاعات امکان سنجی آنتروپی نسبی در خوشه بندی تعدادی از ژن‌های موثر بر تولید شیر در گاو شیری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 69-86]

ث

 • ثبت خودکار طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن برای شناخت رفتار مصرف خوراک، نشخوار و فعالیت جویدن گاو شیری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-76]

ج

 • جایگاه صفات کمی تاثیر وراثت پذیری و تعداد جایگاه صفات کمی بر میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-124]
 • جایگاه فری‌استال تاثیر جایگاه فری استال بر میزان شیوع لنگش و شمار سلول بدنی شیر در گاوداری های صنعتی استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • جایگاه گوسفند ارزیابی ومقایسه خصوصیات جایگاه های نگهداری دام بر عملکرد گوسفند در سیستم پرورش روستائی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • جایگزین شیر اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های شیرخوار زل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • جی‏بایند بررسی سطوح مختلف جی بایند (نوعی بنتونیت سدیم فعال شده) بر فعالیت باکتریایی و پروتوزوآیی شکمبه گوسفندان عربی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-56]
 • جیره فلاشینگ تاثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میشهای نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در فصل تولیدمثل [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84]
 • جمعیت باکتریایی مقایسه قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار توسط باکتری‏ها یا میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-75]
 • جمعیت پروتوزوآ اثرات تغذیه شاهدانه در جیره‌های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های پرواری بلوچی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 33-58]
 • جمعیت نسبی میکروارگانیسم تاثیر سطح فیبر و نشاسته جیره و نوع فرآوری جو بر تغییر جمعیت نسبی میکروارگانیسم‌های دستگاه گوارش اسب با استفاده از Real time PCR [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 169-192]
 • جو مقایسه ارزش غذایی ارقام جو بومی و اصلاح شده با استفاده از روش تولید گاز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 111-126]
 • جو ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 39-54]
 • جو عمل آوری شده با اسیدهای آلی تاثیر تغذیه جو خیسانده شده در اسید‌های آلی بر عملکرد و قابلیت هضم گوساله‌های پرواری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34]
 • جو ورقه شده با بخار تأثیر استفاده از جو و ذرت ورقه شده با بخار بر فعالیت نشخوار، عملکرد تولیدی و شاخص‫های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین پس از زایش [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 93-104]

چ

 • چربی پشت اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 59-70]
 • چربی زیر جلدی ترکیب اسید‌ چرب بافت چربی زیر جلدی و دنبه بره‌های سنجابی و مهربان در شرایط تغذیه‌ای یکسان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 123-136]
 • چربی شیر مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • چربی شیر اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 123-143]
 • چربی شیر تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر چربی شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 149-166]
 • چربی کلسیمی اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • چربی نخل اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • چرخه تخمدانی مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • چین اثر چین بر عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی و گوارش‌پذیری آزمایشگاهی برگ و ساقه یونجه همدانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-74]
 • چند شکلی بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • چندشکلی تک نوکلئوتیدی برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مرینوس در تولد و شیرگیری با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی و دو رویکرد حداکثر درست‌نمایی محدود شده و بیزی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • چند شکلی تک نوکلئوتیدی تاثیر چندشکلی ژن کاپاکازئین روی ارزش اصلاحی صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 137-148]
 • چندقلوزایی مقایسه ی مدل های مختلف در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی با روش بیزی در گوسفند مهربانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]

ح

 • حداکثردرستنمایی محدود شده برآورد پسروی ناشی از هم‌خونی در صفات مرتبط با رشد در بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • حداکثر درستنمایی محدود شده تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206]
 • حداکثر درست نمایی محدود شده مقایسه دو روش آماری مختلف در برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 127-142]
 • حذف تعیین مناسبترین سن جایگزینی گاوهای شیری استان اردبیل با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130]
 • حذف دام بررسی عوامل موثر بر عملکرد تولید مثلی گاو های شیری هلشتاین [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 75-92]

خ

 • خشک‌کن پاششی تولید و ارزیابی مکمل‌های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه‌ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دارشدن شکمبه‌ای در مقایسه با مکمل‌های کلسیمی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 23-50]
 • خصوصیات تخمیر مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای سیلو شده به روش آزمون تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 77-91]
 • خصوصیات تولید مثلی بررسی خصوصیات تولید مثلی گوسفندان خالص زل و آمیخته آنها با گوسفند شال در شرایط پرورش سیستم مزرعه ای متمرکز [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • خصوصیات لاشه اثر روغن کانولا و اسانس پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات شیمیایی لاشه بره‌های پرواری دالاق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50]
 • خصوصیات لاشه مطالعه اثر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • خصوصیات لاشه اثر روش مصرف بتا آگونیست زیلپاترول هیدرو کلرید و سطح پروتئین جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری لری-بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33]
 • خصوصیات لاشه پیش‌بینی صفات لاشه از اندازه‌های بدن با استفاده از روش‌های رگرسیون خطی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در گوسفند لری‌بختیاری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • خصوصیات لاشه اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 59-70]
 • خوراک مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره‌ها و بزغاله‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72]
 • خوراک دام مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194]
 • خوشه بندی ژن امکان سنجی آنتروپی نسبی در خوشه بندی تعدادی از ژن‌های موثر بر تولید شیر در گاو شیری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 69-86]
 • خون شناسی اثر تزریق ویتامین‌های A و Eبر انتقال غیر‌فعال ایمونوگلوبولین‌G و برخی فراسنجه های خونی گوساله‌ [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90]

د

 • داده‌های توالی‌یابی ریزRNA شناسایی ریزRNA‌ها، ژن‌های هدف و مسیرهای سیگنالدهی مرتبط با تولید شیر با استفاده از miRNA-seq [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 73-86]
 • دارچین تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112]
 • دانه آفتابگردان اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 123-143]
 • دانه باقلا مقایسه خصوصیات تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین نسبتهای مختلف علوفه به کنسانتره در جیره با استفاده از سیستم‌های CNCPS و NorFor [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 61-79]
 • دانه جو گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به تغییر دادن نسبت دانه غله جو به ذرت در جیره گاوهای شیری هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • دانه جو تاثیر روش فرآوری، زمان بخارهی و تنظیم فاصله غلطک بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126]
 • دانه جو ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • دانه جو اثر سطح کربوهیدرات‌های غیر فیبری و نوع غله بر عملکرد رشد، گوارش پذیری، خصوصیات لاشه و اندام-های درونی بره‌های پرواری نژاد لری [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 45-58]
 • دانه جو اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • دانه جو تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش‌های قزل دوره انتقال [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 27-42]
 • دانه خلر تأثیر دانه خلر فرآوری شده به روش آردی و اکسترود بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های شکمبه‌ای و خونی و اندازه های بدنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • دانه ذرت گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به تغییر دادن نسبت دانه غله جو به ذرت در جیره گاوهای شیری هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • دانه ذرت اثر سطح کربوهیدرات‌های غیر فیبری و نوع غله بر عملکرد رشد، گوارش پذیری، خصوصیات لاشه و اندام-های درونی بره‌های پرواری نژاد لری [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 45-58]
 • دانه ذرت تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش‌های قزل دوره انتقال [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 27-42]
 • دانه روغنی تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122]
 • دانه سویا اثر تغذیه دانه سویای فرآوری‌شده به جای کنجاله سویا بر عملکرد، الیاف مؤثر فیزیکی جیره، خوراک مصرفی و رفتار جویدن گاو‌های هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102]
 • دانه سویا اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته‌شده بر عملکرد پروار، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه‌ای در بره‌های نر افشاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 83-96]
 • دانه سویای حرارت داده شده مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • دانه کامل سویا اثرات سطوح مختلف دانه کامل سویا برعملکرد گاوهای شیری هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-46]
 • دانه کانولا اثر استفاده از تفاله چغندر قند و دانه کانولا بر تخمیر میکروبی، جریان مواد مغذی و متابولیسم نیتروژن با استفاده از کشت پیوسته دوجریانه [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • دانه کتان ارزیابی تغییرات فصلی بر ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 85-102]
 • دانه گلرنگ جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • دانه های روغنی اثرات جایگزینی دانه سویای برشته‌ شده با دانه کلزای برشته ‌شده در جیره گاوهای شیرده بر عملکرد تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 167-188]
 • درجه برازش تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30]
 • درصد پروتئین شیر تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108]
 • دینوپروستون اثر استرادیول/ اکسی‌توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112]
 • دیواره سلولی تعیین ارزش‎تغذیه ای و تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94]
 • دوره آماده به زایش مقایسه اثر منابع مختلف اسیدهای چرب در دوره آماده به زایش بر فعالیت چرخه تخمدانی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در زایش اول [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-18]
 • دوره انتقال پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیره هایی با انرژی پایین روی تولید و ترکیب شیر و متابولیت‌ها و هورمون‌های پلاسما [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 17-40]
 • دوره انتقال تاثیر تغذیه اسید لینولئیک مزدوج بر تست تحمل گلوکز و تغییرات گلوکز خون گاوهای هلشتاین [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 39-57]
 • دوره انتقال اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 101-118]
 • دوره انتقال تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 77-88]
 • دوره انتقال تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش‌های قزل دوره انتقال [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 27-42]
 • دوره انتقال اثر تزریق ویتامین C و مس بر تولید و ترکیب شیر و نمره وضعیت بدنی گاوهای دوره انتقال تحت تنش حرارتی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 77-92]
 • دوره شیردهی اثرات سطوح مختلف دانه کامل سویا برعملکرد گاوهای شیری هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-46]

ذ

 • ذبح اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146]
 • ذرت ورقه شده با بخار تأثیر استفاده از جو و ذرت ورقه شده با بخار بر فعالیت نشخوار، عملکرد تولیدی و شاخص‫های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین پس از زایش [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 93-104]

ر

 • رادیکال آزاد تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92]
 • رازیانه تاثیر مصرف پودر و عصاره ریشه رازیانه برعملکرد بره‌های پرواری مهربان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]
 • رافینوز اثرات سطوح مختلف قند رافینوز و رقیق‌کننده‌های مختلف بر خصوصیات منی قوچ دالاق پس از انجماد و یخ‌گشایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 87-100]
 • ریزکپسول تولید و ارزیابی مکمل‌های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه‌ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دارشدن شکمبه‌ای در مقایسه با مکمل‌های کلسیمی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 23-50]
 • ریزماهواره تنوع ژنتیکی گوسفند نژاد لک قشقایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • رژیم نوری اثرات تیمار با ملاتونین و تغییرات طول شبانه روز بر فراسنجه‌های تولید مثلی و هورمونی قوچ افشاری در خارج از فصل تولید مثل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 47-58]
 • رشد اثر مقادیر مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 56-70]
 • رفتارتغذیه‌ای تاثیر شکل فیزیکی خوراک و اندازة ذرات علوفه بر گوارش پذیری، تولید شیر و رفتار تغذیه‌ای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]
 • رفتار تغذیه‌ای اثر تغذیه دانه سویای فرآوری‌شده به جای کنجاله سویا بر عملکرد، الیاف مؤثر فیزیکی جیره، خوراک مصرفی و رفتار جویدن گاو‌های هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102]
 • رفتار نشخوار تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش‌های دالاق [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 71-82]
 • رقیق کننده تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92]
 • رقیق‌کننده اثرات رقیق‌کننده‌ها‌ی مختلف و سطوح مختلف قند تره‌هالوز بر کیفیت منی قوچ دالاق در شرایط انجماد [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • رقیق کننده منی اثر استفاده از لسیتین سویا در رقیق کننده و افزودن آلبومین سرم گاوی بر باروری منی گاو در شرایط نگهداری مختلف [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-154]
 • رقیق‌کننده منی اثرات سطوح مختلف قند رافینوز و رقیق‌کننده‌های مختلف بر خصوصیات منی قوچ دالاق پس از انجماد و یخ‌گشایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 87-100]
 • رقم مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96]
 • رکوردهای روز-آزمون آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اوّل [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-164]
 • رگرسیون تصادفی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 51-64]
 • رگرسیون تصادفی مقایسه دو روش آماری مختلف در برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 127-142]
 • رنگ سنجی اثر افزودن گیاهان دارویی نعناع فلفلی و یا آویشن بر خصوصیات کیفی گوشت بره‌های پرورای گوسفند سنجابی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121]
 • روی تاثیر سطوح بالای مکمل روی در خوراک بر غلظت لپتین سرم خون گاوهای انتظار زایمان و سطح ایمیونوگلوبولین جی و پروتئین کل سرم و سلامت گوساله‌ها [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 117-126]
 • روزآزمون مقدار شیر ناهمگنی مؤلفه های واریانس رکوردهای روزآزمون تولید شیر و تأثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-109]
 • روش بیزی مقایسه ی مدل های مختلف در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی با روش بیزی در گوسفند مهربانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • روش پرورش گاو شیری تاثیر عوامل مدیریتی، اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی صفات مختلف در روش‏های سنتی و صنعتی پرورش گاو شیری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 157-172]
 • روغن اسانسی تعیین ترکیبات شیمیایی روغن¬های اسانسی سیر و میخک به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه فعالیت ضد‏میکروبی آنها با نانوسیلور و آنتی‏بیوتیک [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80]
 • روغن اسانسی تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112]
 • روغن سویا اثر افزودن روغن‌های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110]
 • روغن کلزا اثر افزودن روغن‌های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110]
 • روغن ماهی مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • روغن ماهی تاثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میشهای نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در فصل تولیدمثل [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84]
 • روغن ماهی اثر افزودن روغن‌های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110]
 • روغن ماهی تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت لاشه ی بره‌های نر دالاق [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 15-26]
 • رویکرد بیزی برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مرینوس در تولد و شیرگیری با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی و دو رویکرد حداکثر درست‌نمایی محدود شده و بیزی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • رومینوبافر اثر مکمل رومینوبافر، بیکربنات‌سدیم و مخلوط گیاهان داروئی بر اسیدوز ،اسیدهای چرب فرار، فراسنجه های خونی و عملکرد بره‌های پرواری کردی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • روند ژنتیکی برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری در گوساله‌های نژاد نجدی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 143-156]
 • روند ژنتیکی ارزیابی ژنتیکی صفت وزن کرک در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از آمار بیزی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 41-58]
 • روند ژنتیکی تأثیرنقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات رشد قبل از شیرگیری گوسفندان قره‌گل [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-42]
 • روند محیطی برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری در گوساله‌های نژاد نجدی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 143-156]

ز

 • زیره سبز تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 77-90]
 • زنیان بررسی اثر اسانس روغنی زنیان (Carum copticum L.) بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در شرایط آزمایشگاهی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 17-30]
 • زنده مانی مطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 145-152]

ژ

 • ژن GHSR بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • ژن S rRNA16 جداسازی و بررسی باکتری¬های تولید کننده اسید لاکتیک از شکمبه گوسفند مهربان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 97-108]
 • ژن پرولاکتین بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 21-37]
 • ژن کالپاستاتین شناسایی چند شکلی در ناحیه تنظیمی بالادست ژن های کالپاین و کالپاستاتین و ارتباط آن با برخی صفات اقتصادی در گوسفندان لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 47-60]
 • ژن کالپاین شناسایی چند شکلی در ناحیه تنظیمی بالادست ژن های کالپاین و کالپاستاتین و ارتباط آن با برخی صفات اقتصادی در گوسفندان لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 47-60]
 • ژن ناقل اوره اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن UT-B در بره های در حال رشد بلوچی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • ژنوم میتوکندری تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری در شش نژاد گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]

س

 • ساختار فضایی بررسی انحراف کدونی و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی کد کننده ژن کالپاستاتین در پستانداران [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 12-26]
 • ساکارز تأثیر نوع منبع کربوهیدرات غیر الیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]
 • ساکارز اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 123-143]
 • سالمونلا مطالعه فراوانی، سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از گوسفندان در استان گلستان، ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-38]
 • سانن تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 133-146]
 • سبوس ذرت تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش‌های دالاق [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 71-82]
 • سیدر مقایسه اثرات کاربرد کوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولید مثلی میش های عربی در خارج فصل تولیدمثلی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194]
 • سیر تعیین ترکیبات شیمیایی روغن¬های اسانسی سیر و میخک به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه فعالیت ضد‏میکروبی آنها با نانوسیلور و آنتی‏بیوتیک [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80]
 • سرعت خوردن استفاده از پسماند رستوران در جیره بره های پرواری: رفتار مصرف خوراک و سلامت شکمبه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • سرولوپلاسمین بررسی اثرمکملهای مختلف مس برعملکرد، برخی فراسنجه های خون و پاسخ ایمنی همورال دربره‌های نرسنجابی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 101-116]
 • سیستم آمیزش ارزیابی روند هم‌خونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کورنل تولید و ارزیابی مکمل‌های ریزپوشانی شده روغن ماهی در شرایط برون تنی (آزمایشگاهی): ارزش تغذیه‌ای و مقاومت در برابر زیست هیدروژن‌دارشدن شکمبه‌ای در مقایسه با مکمل‌های کلسیمی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 23-50]
 • سطح ایمنی بررسی تأثیر ایمنی حاصل از آغوز بر عملکرد بره‌های لری بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]
 • سطح انرژی جیره بررسی تاثیر دو سطح انرژی جیره بر برخی ویژگی های عملکردی و فراسنجه‌های خونی بره‌های افشاری و زل [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 45-55]
 • سطح تولید بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • سطح تولید اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد ارزیابی ژنومی روش ماشین بردار پشتیبانی و روش‌های رایج پیش‌بینی ژنومی در بروز متفاوت فنوتیپ آستانه‌ای مطالعه شبیه‌سازی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 17-32]
 • سطوح جایگزینی اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و شکمبه‌‌ای در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 61-76]
 • سیلاژ بررسی ترکیب شیمیایی سیلاژ مخلوط ذرت علوفه ای و سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86]
 • سیلاژ تفاله مرکبات اثر سطوح مختلف تفاله چغندر بر ترکیب شیمیایی، خصوصیات تخمیری، تجزیه پذیری و تولید گاز سیلاژ تفاله مرکبات [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 17-32]
 • سلنیت سدیم اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و شکمبه در بره های پرواری مهربان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68]
 • سلنیوم اثر مقادیر مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 56-70]
 • سلنیوم آلی مقایسه اثر منابع مختلف سلنیوم در جیره‌های غنی از پنبه دانه بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، صفات عملکردی و فراسنجه‌های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • سلنیوم- ‌متیونین تاثیر مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت‌های خون بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • سلنیوم معدنی مقایسه اثر منابع مختلف سلنیوم در جیره‌های غنی از پنبه دانه بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، صفات عملکردی و فراسنجه‌های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • سیلو اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه و ملاس برارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50]
 • سیلوی ذرت پیش بینی کینتیک تخمیر شکمبه ای سیلاژ ذرت با استفاده از برخی مدل ها به روش برون تنی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 117-134]
 • سلول بدنی اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 147-171]
 • سلولز تأثیر نوع منبع کربوهیدرات غیر الیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]
 • سلول‌های خونی اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین C بر عملکرد رشد، غلظت برخی متابولیت‌ها و شمارش سلول‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 101-116]
 • سمیت کادمیوم تاثیر کادمیوم بر عملکرد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بره های نر مهربان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 127-143]
 • سنتز پروتئین میکروبی تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 97-112]
 • سنسی‌بلکس اثر استرادیول/ اکسی‌توسین، سنسی بلکس و دینوپروستون بر باز شدن سرویکس، مدت زمان باز ماندن سرویکس و بازده تولیدمثلی در گوسفندان نژاد زندی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 99-112]
 • سن هنگام اولین زایش تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176]
 • سویای اکستروده اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • سویا فرآوری شده اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله‌ سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گاو شیری هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]
 • سوختهای فسیلی مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194]
 • سورگوم علوفه ای مقایسه ترکیبات شیمیایی، خصوصیات تخمیر و ارزش غذایی ارقام مختلف سورگوم علوفه ای سیلو شده به روش آزمون تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 77-91]

ش

 • شاخص انتخاب محدود تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161]
 • شاخص ترنکوئیست تیل برآورد بهره‌وری کل عوامل تولید و اندازه‌گیری پتانسیل تولید شیر در گاوداری‌های صنعتی استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 157-170]
 • شاخص‌های اسکلتی اثر سطح مصرف شیر بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-42]
 • شاخص‌های فیزیولوژیک و متابولیک بررسی تاثیر پشم‌چینی بر عملکرد و برخی شاخص‌های فیزیولوژیک و متابولیک بره‌ها در شرایط تنش گرمایی محیطی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 91-100]
 • شاخص همزمانی اثر همزمانی نرخ تخمیر شکمبه‌ای بر ساخت پروتئین میکروبی، تعادل نیتروژن و عملکرد رشد بره‌های نر پرواری لری [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90]
 • شاهدانه اثرات تغذیه شاهدانه در جیره‌های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های پرواری بلوچی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 33-58]
 • شبکه عصبی مصنوعی تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست‏ بره‏ های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روش‏های هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-174]
 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه مدل های مختلف رشد و شبکه عصبی مصنوعی در برازش منحنی رشد در گوسفند لری‌بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 125-148]
 • شبکه عصبی مصنوعی مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 89-100]
 • شبکه عصبی مصنوعی زیست سنجی شترهای یک کوهانه با استفاده از فن آوری ماشین بینایی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • شبکه‌ی عصبی مصنوعی بررسی ارتباط بین فاصله گوساله‌زایی با صفات اقتصادی گاوهای شیری در تلقیح‌های مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 169-188]
 • شبکه‌ی عصبی‌ مصنوعی پیش‌بینی صفات لاشه از اندازه‌های بدن با استفاده از روش‌های رگرسیون خطی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در گوسفند لری‌بختیاری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • شبیه سازی تاثیر وراثت پذیری و تعداد جایگاه صفات کمی بر میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-124]
 • شبیه‌سازی ارزیابی روند هم‌خونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • شتر بومی ایران تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • شتر تک کوهانه بررسی تغذیه برگ برهان بر تخمیر، تولید گاز، هضم‌پذیری و جمعیت پروتوزوای شکمبه شتر تک کوهانه [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 117-128]
 • شتر یک کوهانه زیست سنجی شترهای یک کوهانه با استفاده از فن آوری ماشین بینایی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 19-32]
 • شجره بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از اطلاعات شجره ای [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 151-164]
 • شیر اثرات شیر حاوی تخم‌مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فریتین، IgG و قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • شیر تصحیح شده برای انرژی آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اوّل [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-164]
 • شکل فیزیکی خوراک تاثیر شکل فیزیکی خوراک و اندازة ذرات علوفه بر گوارش پذیری، تولید شیر و رفتار تغذیه‌ای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]
 • شکل فیزیکی کنسانتره تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر فعالیت برخی از آنزیم های هیدرولیتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه، ابقای نیتروژن و هماتولوژی در بره های پرواری دالاق [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 127-146]
 • شمارش باکتری بررسی سطوح مختلف جی بایند (نوعی بنتونیت سدیم فعال شده) بر فعالیت باکتریایی و پروتوزوآیی شکمبه گوسفندان عربی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 41-56]
 • شنبلیله تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]
 • شهرستان گرگان ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری‌های شیری شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 195-212]

ص

 • صحت ارزیابی ژنومیک اثرات استفاده از حیوانات برتر در گروه پایه بر صحت ارزیابی ژنومیک در صفاتی با وراثت پذیری بالا و پایین در جمعیت گاو شیری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • صحت ژنومی ارزیابی عملکرد روش‌هایBoosting و بیز A در چالش‌های مختلف معماری ژنومی صفات گسسته و پیوسته [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]
 • صحت ژنومی ارزیابی ژنومی روش ماشین بردار پشتیبانی و روش‌های رایج پیش‌بینی ژنومی در بروز متفاوت فنوتیپ آستانه‌ای مطالعه شبیه‌سازی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 17-32]
 • صفات آستانه‌ای ارزیابی عملکرد روش‌هایBoosting و بیز A در چالش‌های مختلف معماری ژنومی صفات گسسته و پیوسته [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]
 • صفات اقتصادی مطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 145-152]
 • صفات ترکیبی تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161]
 • صفات تولیدی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • صفات تولیدی تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206]
 • صفات تولیدی شیر تاثیر چندشکلی ژن کاپاکازئین روی ارزش اصلاحی صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 137-148]
 • صفات تولیدمثلی تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206]
 • صفات تولیدمثلی اثر بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند ترکی قشقایی در شرایط عشایری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-44]
 • صفات تولید مثل مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 65-76]
 • صفات تولید مثلی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • صفات تولید مثلی تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-162]
 • صفات تولیدی و تولیدمثلی تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی بز عدنی در سیستم پرورش مرتعی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 21-34]
 • صفات رشد بررسی تأثیر ایمنی حاصل از آغوز بر عملکرد بره‌های لری بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]
 • صفات رشد برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری‌بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • صفات رشد بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری‌بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 65-78]
 • صفات رشد بررسی روند همخونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی مرتبط با رشد در گوسفندان زندی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-120]
 • صفات لاشه تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-91]
 • صفات لاشه بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]

ض

 • ضایعات پسته پاک کنی تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 97-112]
 • ضایعات چای سبز اثر عصاره الکلی ضایعات چای سبز بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای کنجاله سویا [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 101-116]
 • ضایعات کشاورزی ارزیابی اثر پرتوتابی الکترون بر ارزش تغذیه‌ای تفاله ی انگور قرمز در تغذیه نشخوارکنندگان با استفاده ازروش‌های آزمایشگاهی و تکنیک کیسه‌های نایلونی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 31-48]
 • ضایعات کشتارگاهی طیور ارزیابی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بعنوان جایگزین کنجاله سویا بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و اجزا لاشه در بره های پرواری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • ضایعات ماکارونی ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • ضرایب اقتصادی برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176]
 • ضریب اطلاعات بیشین بررسی ارتباط بین فاصله گوساله‌زایی با صفات اقتصادی گاوهای شیری در تلقیح‌های مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 169-188]
 • ضریب تبدیل تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 27-40]
 • ضریب تبدیل اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های پرواری گاومیش [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 1-14]
 • ضریب تبدیل خوراک اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 59-70]
 • ضریب تبدیل غذایی تاثیر مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت‌های خون بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • ضریب تبدیل غذایی تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های هلشتاین [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 97-111]
 • ضریب همخونی بررسی روند همخونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی مرتبط با رشد در گوسفندان زندی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-120]
 • ضریب همخونی اجدادی تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 31-50]
 • ضریب همخونی جزئی تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 31-50]

ط

 • طول دوره خشکی تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176]
 • طول دوره ی نوری تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 133-146]

ع

 • عامل پارتیشنینگ مقایسه‌ بین ارزش تغذیه‌ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه‌یونجه با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76]
 • عدم تعادل پیوستگی ارزیابی عملکرد روش‌هایBoosting و بیز A در چالش‌های مختلف معماری ژنومی صفات گسسته و پیوسته [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]
 • عصاره تاثیر مصرف پودر و عصاره ریشه رازیانه برعملکرد بره‌های پرواری مهربان [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 69-84]
 • عصاره سیر اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146]
 • علف گندمی تائوری تعیین ارزش‎تغذیه ای و تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94]
 • عللعلل حذف بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد لری بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 145-156]
 • علوفه تاج خروس مقایسه ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای سیلاژ تاج خروس سبز (آمارانتوس هیپوکوندریاسوس) با سیلاژ ذرت [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • علوفه نی مصرف، قابلیت هضم و فراسنجه‌های خونی تلیسه های سیستانی تغذیه شده با علوفه نی عمل آوری شده با اوره [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 133-148]
 • علوفه یونجه پاسخ‌های عملکردی گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره‌های با اندازه ذرات متفاوت علوفه یونجه خشک [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • عمل‌آوری با آب یا اوره تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل‌آوری شده با اوره در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70]
 • عمل آوری حرارتی بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی، روند تجزیه پذیری شکمبه‌ای و هضم روده‌ای نشاسته و پروتئین خام واریته‌های مختلف دانه جو پرتوتابی شده با ریزموج [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 119-144]
 • عملکرد تاثیر تغذیه جو خیسانده شده در اسید‌های آلی بر عملکرد و قابلیت هضم گوساله‌های پرواری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34]
 • عملکرد تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 103-122]
 • عملکرد تغذیه سیلوی تفاله دانه انار بر متابولیت های خونی، صفات لاشه و عملکرد تولیدی بزغاله های پرواری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 77-91]
 • عملکرد اثرجایگزینی سیلاژ کدوی آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 77-94]
 • عملکرد تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • عملکرد اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های شیرخوار زل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • عملکرد اثر سطح مصرف شیر بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-42]
 • عملکرد اثر محدودیت خوراکدهی بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و ویژگی‌های کشتار در بره‌های سنجابی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 15-30]
 • عملکرد تأثیر سطوح مختلف پروتئین عبوری و اسید لینولئیک کونژوگه بر عملکرد بزغاله‌های در حال رشد [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 91-104]
 • عملکرد تأثیر دانه خلر فرآوری شده به روش آردی و اکسترود بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های شکمبه‌ای و خونی و اندازه های بدنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • عملکرد فراتحلیل: تأثیر افزودن مکمل کتان بر عملکرد و ترکیب اسید‌های چرب بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • عملکرد پروار اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته‌شده بر عملکرد پروار، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه‌ای در بره‌های نر افشاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 83-96]
 • عملکرد پروار ارزیابی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بعنوان جایگزین کنجاله سویا بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و اجزا لاشه در بره های پرواری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • عملکرد پرواری اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146]
 • عملکرد پرواری ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیام کهور پاکستانی و تاثیر نیام در جیره بر عملکرد بزغاله‌های پرواری تالی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • عملکرد تولید اثر اخته کردن بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های پلاسما و ویژگی‌های لاشۀ بزغاله‌های مرخز [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • عملکرد تولیدمثلی مقایسه اثرات کاربرد کوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولید مثلی میش های عربی در خارج فصل تولیدمثلی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194]
 • عملکرد تولیدمثلی تاثیر دوزهای مختلف eCG بر عملکرد تولید مثلی میش‌های ترکی قشقایی در فصل پائیز [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 57-68]
 • عملکرد تولیدمثلی تأثیر استفاده از جو و ذرت ورقه شده با بخار بر فعالیت نشخوار، عملکرد تولیدی و شاخص‫های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین پس از زایش [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 93-104]
 • عملکرد رشد اثر روش مصرف بتا آگونیست زیلپاترول هیدرو کلرید و سطح پروتئین جیره بر عملکرد رشد، خصوصیات لاشه و فراسنجه‌های خونی بره‌های نر پرواری لری-بختیاری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-33]
 • عملکرد رشد اثر افزودن روغن‌های کلزا، سویا و ماهی به جیره خوراکی بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 91-110]
 • عملکرد رشد اثر اندازه ذرات و الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیرقابل هضم جیره بر عملکرد بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156]
 • عملکرد رشد اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • عملکرد رشد بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروب‌های مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 111-130]
 • عملکرد شیردهی تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 77-88]
 • عوامل مدیریتی تاثیر عوامل مدیریتی، اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی صفات مختلف در روش‏های سنتی و صنعتی پرورش گاو شیری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 157-172]

غ

 • غلات بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی، روند تجزیه پذیری شکمبه‌ای و هضم روده‌ای نشاسته و پروتئین خام واریته‌های مختلف دانه جو پرتوتابی شده با ریزموج [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 119-144]

ف

 • فاصله گوساله زایی تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176]
 • فاصله‌ی گوساله‌زایی بررسی ارتباط بین فاصله گوساله‌زایی با صفات اقتصادی گاوهای شیری در تلقیح‌های مختلف با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 169-188]
 • فاصله نسل بررسی تنوع ژنتیکی بز کرکی رائینی با استفاده از روش تحلیل شجره [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 55-76]
 • فاصله نسل مقایسه مدل خطی و شبکه عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تولید شیر با استفاده از رکوردهای اولین دوره شیردهی ثبت شده [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 89-100]
 • فاکتور-آلفا نکروز تومور تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • فیبر موثر فیزیکی تأثیر اندازه ذرات یونجه و کنجاله کانولای تیمار شده با اسید هیدروکلریدریک روی موثر بودن فیزیکی، مصرف، قابلیت هضم و رفتار جویدن در گوسفند زل [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-40]
 • فرا‌تحلیل فراتحلیل: تأثیر افزودن مکمل کتان بر عملکرد و ترکیب اسید‌های چرب بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • فراسنجه خونی ارزیابی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بعنوان جایگزین کنجاله سویا بر عملکرد پروار، فراسنجه های خونی و اجزا لاشه در بره های پرواری [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 1-18]
 • فراسنجه خونی و شکمبه ای اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • فراسنجه خونی و لاشه اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 131-146]
 • فراسنجه شکمبه‌ای تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • فراسنجه‌های پلاسما اثر اخته کردن بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های پلاسما و ویژگی‌های لاشۀ بزغاله‌های مرخز [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • فراسنجه‎های تخمیر شکمبه‎‎ای بررسی تاثیر باکتری‏های تولید کننده و مصرف کننده اسید لاکتیک و ساکارومایسیس سرویسیه بر فراسنجه‏های تولید گاز، تخمیر شکمبه‎ای و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره با کنسانتره بالا به روش برون‏ تنی در گوسفند عربی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 111-129]
 • فراسنجه‎های تولید گاز بررسی تاثیر باکتری‏های تولید کننده و مصرف کننده اسید لاکتیک و ساکارومایسیس سرویسیه بر فراسنجه‏های تولید گاز، تخمیر شکمبه‎ای و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره با کنسانتره بالا به روش برون‏ تنی در گوسفند عربی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 111-129]
 • فراسنجه های حرکتی اثر روش‌های مختلف یخ گشایی بر فراسنجه های اسپرم منجمد قوچ قزل [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 117-132]
 • فراسنجه های خونی اثر روغن کانولا و اسانس پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات شیمیایی لاشه بره‌های پرواری دالاق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50]
 • فراسنجه های خونی تاثیر تغذیه جو خیسانده شده در اسید‌های آلی بر عملکرد و قابلیت هضم گوساله‌های پرواری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34]
 • فراسنجه های خونی بررسی ترکیب شیمیایی سیلاژ مخلوط ذرت علوفه ای و سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86]
 • فراسنجه های خونی اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله‌ سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گاو شیری هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]
 • فراسنجه های خونی اثر منابع مختلف سلنیم بر فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی گاوهای تازه زا هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • فراسنجه ‏های خونی بررسی تاثیر دو سطح انرژی جیره بر برخی ویژگی های عملکردی و فراسنجه‌های خونی بره‌های افشاری و زل [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 45-55]
 • فراسنجه‌های خون اثر محدودیت خوراکدهی بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و ویژگی‌های کشتار در بره‌های سنجابی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 15-30]
 • فراسنجه‌های خونی بررسی تغییرات جمعیت پروتوزوآ در شکمبه گوسفند و تأثیرآن بر روی استفاده از جیره‌های مختلف [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-90]
 • فراسنجه‌های خونی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های شیرخوار زل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 49-68]
 • فراسنجه‌های خونی اثر مقادیر مختلف سلنیوم بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی در بزغاله های پرواری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 56-70]
 • فراسنجه‌های ژنتیکی مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 65-76]
 • فراسنجه‌های شکمبه اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و شکمبه در بره های پرواری مهربان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68]
 • فراوانی آلل کمیاب برآورد اجزای واریانس وزن بدن گوسفند مرینوس در تولد و شیرگیری با استفاده از نشانگرهای تک نوکلئوتیدی و دو رویکرد حداکثر درست‌نمایی محدود شده و بیزی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 29-44]
 • فرآوری جو تاثیر سطح فیبر و نشاسته جیره و نوع فرآوری جو بر تغییر جمعیت نسبی میکروارگانیسم‌های دستگاه گوارش اسب با استفاده از Real time PCR [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 169-192]
 • فرآوری ذرت اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 41-56]
 • فراوری سویا اثر دانه سویای برشته در مقایسه با کنجاله سویای لیگنوسولفاته بر عملکرد گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 95-116]
 • فرآوری‌های مختلف ذرت ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 39-54]
 • فرآوری‌های مختلف گندم اثرات استفاده از گندم عمل‌آوری شده به روش‌های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • فیستولا اثر استفاده از سطوح مختلف پودر لیموترش و موننسین بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره، تخمیر شکمبه‌ای و متابولیت‌های خونی در قوچ ماکویی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 53-69]
 • فیستولای شکمبه ای تأثیر اندازه ذرات یونجه و کنجاله کانولای تیمار شده با اسید هیدروکلریدریک روی موثر بودن فیزیکی، مصرف، قابلیت هضم و رفتار جویدن در گوسفند زل [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-40]
 • فیستولای شکمبه‌ای اثر جیره‌های دارای پودر سیر بر تجزیه‌پذیری و هضم شکمبه‌ای و روده‌ای مواد الیافی و پروتئینی در گوسفند عربی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150]
 • فضولات طیور تخم‌گذار اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • فعالیت آنزیمی شکمبه تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر فعالیت برخی از آنزیم های هیدرولیتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه، ابقای نیتروژن و هماتولوژی در بره های پرواری دالاق [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 127-146]
 • فعالیت جویدن طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن برای شناخت رفتار مصرف خوراک، نشخوار و فعالیت جویدن گاو شیری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-76]
 • فعالیت ضد میکروبی تعیین ترکیبات شیمیایی روغن¬های اسانسی سیر و میخک به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه فعالیت ضد‏میکروبی آنها با نانوسیلور و آنتی‏بیوتیک [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80]
 • فلاژلین تعیین نواحی اپی توپی سلول B و T پروتئین فلاژلین از باکتری کلستریدیوم شووای، عامل بیماری شاربن علامتی در دام با استفاده از تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 35-54]
 • فیلوژنی تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • فیلوژنی تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری در شش نژاد گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]

ق

 • قابلیت هضم بررسی تغییرات جمعیت پروتوزوآ در شکمبه گوسفند و تأثیرآن بر روی استفاده از جیره‌های مختلف [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-90]
 • قابلیت هضم تاثیر تغذیه جو خیسانده شده در اسید‌های آلی بر عملکرد و قابلیت هضم گوساله‌های پرواری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34]
 • قابلیت هضم مقایسه‌ بین ارزش تغذیه‌ای لئوکانا (Leucana Leucocephala) دو فصل زمستان و تابستان با یکدیگر و با علوفه‌یونجه با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-76]
 • قابلیت هضم بررسی اثر کاربرد ترکیبات نیتروژن غیر پروتئینی آهسته رهش ایزوبوتیر آلدئید منو اوره و اپتیژن بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای و گوارش‌پذیری مواد مغذی در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 23-44]
 • قابلیت هضم تعیین ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری علوفه اسپرس آبی و دیم عمل‌آوری شده با اوره در گوسفند [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 45-70]
 • قابلیت هضم اثرات جایگزینی سطوح کنجاله کنجد با کنجاله سویا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، متابولیت های شکمبه، فعالیت جویدن، عملکرد پروار بره های نر پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170]
 • قابلیت هضم اثر اندازه ذرات و الیاف نامحلول در شوینده خنثی غیرقابل هضم جیره بر عملکرد بره‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 135-156]
 • قابلیت هضم مقایسه ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای سیلاژ تاج خروس سبز (آمارانتوس هیپوکوندریاسوس) با سیلاژ ذرت [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • قابلیت هضم تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 27-40]
 • قابلیت هضم اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • قابلیت هضم اثرات استفاده از گندم عمل‌آوری شده به روش‌های مختلف بر عملکرد رشد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 1-20]
 • قابلیت هضم اثر محدودیت خوراکدهی بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و ویژگی‌های کشتار در بره‌های سنجابی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 15-30]
 • قابلیت هضم بهینه‌سازی رشد باکتری‌های سلولولیتیک جدا شده از دستگاه گوارش اسب و بررسی اثر انتقال آن‌ها به شیرابه شکمبه بر گوارش پذیری کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 113-128]
 • قابلیت هضم تأثیر جایگزینی جو با سطوح مختلف ضایعات پخته شده سیب زمینی در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و ویژگی‌های کیفی و کمی لاشه بره‌های نر پرواری زل [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 13-26]
 • قابلیت هضم بررسی تاثیر باکتری‏های تولید کننده و مصرف کننده اسید لاکتیک و ساکارومایسیس سرویسیه بر فراسنجه‏های تولید گاز، تخمیر شکمبه‎ای و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره با کنسانتره بالا به روش برون‏ تنی در گوسفند عربی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 111-129]
 • قابلیت هضم تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچ‌ها یا باکتری‌های شکمبه بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 45-64]
 • قابلیت هضم آزمایشگاهی اثر چین بر عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی و گوارش‌پذیری آزمایشگاهی برگ و ساقه یونجه همدانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-74]
 • قابلیت هضم ظاهری و نیتروژن آمونیاکی اثرات تغذیه شاهدانه در جیره‌های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های پرواری بلوچی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 33-58]
 • قابلیت هضم مواد مغذی تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش‌های دالاق [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 71-82]
 • قره-آرپا مقایسه ارزش غذایی ارقام جو بومی و اصلاح شده با استفاده از روش تولید گاز [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 111-126]
 • قوچ اثرات سطوح مختلف قند رافینوز و رقیق‌کننده‌های مختلف بر خصوصیات منی قوچ دالاق پس از انجماد و یخ‌گشایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 87-100]
 • قوچ اثر روش‌های مختلف یخ گشایی بر فراسنجه های اسپرم منجمد قوچ قزل [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 117-132]
 • قوچ افشاری اثرات تیمار با ملاتونین و تغییرات طول شبانه روز بر فراسنجه‌های تولید مثلی و هورمونی قوچ افشاری در خارج از فصل تولید مثل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 47-58]
 • قوچ دالاق پاسخ هورمون های تیروئیدی و تستوسترون به تغییرات ماهانه در قوچ های دالاق [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90]
 • قوچ دالاق اثرات رقیق‌کننده‌ها‌ی مختلف و سطوح مختلف قند تره‌هالوز بر کیفیت منی قوچ دالاق در شرایط انجماد [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • قوچ زل تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92]

ک

 • کاپاکازئین تاثیر چندشکلی ژن کاپاکازئین روی ارزش اصلاحی صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 137-148]
 • کارایی مقایسه کارایی و شاخص بهره‌وری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری: مطالعه موردی شهرستان اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 177-194]
 • کارایی اثر همزمانی نرخ تخمیر شکمبه‌ای بر ساخت پروتئین میکروبی، تعادل نیتروژن و عملکرد رشد بره‌های نر پرواری لری [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 67-90]
 • کارایی اقتصادی ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری‌های شیری شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 195-212]
 • کارایی فنی ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری‌های شیری شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 195-212]
 • کارآیی نسبی کاربرد برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی کینتیک تولید گاز در جیره های مختلف گوسفند با تکیه بر دقت این مدل ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • کاه گندم مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96]
 • کاه گندم بهینه‌سازی رشد باکتری‌های سلولولیتیک جدا شده از دستگاه گوارش اسب و بررسی اثر انتقال آن‌ها به شیرابه شکمبه بر گوارش پذیری کاه گندم [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 113-128]
 • کتان فراتحلیل: تأثیر افزودن مکمل کتان بر عملکرد و ترکیب اسید‌های چرب بافت چربی زیر جلدی و عضله لانگ ایسموس بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 105-122]
 • کتان اکستروده اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • کدو آجیلی اثرجایگزینی سیلاژ کدوی آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 77-94]
 • کربوهیدرات‌ غیرفیبری اثر سطح کربوهیدرات‌های غیر فیبری و نوع غله بر عملکرد رشد، گوارش پذیری، خصوصیات لاشه و اندام-های درونی بره‌های پرواری نژاد لری [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 45-58]
 • کربوهیدرات های غیرالیافی اثرجیره حاوی کربوهیدرات‌های غیر الیافی زیاد بر عملکرد تولیدی، القاء التهاب و تغییرات مولکولی سیستم ایمنی ذاتی گاوهای شیری جرزی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-50]
 • کروم آلی اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-52]
 • کروم-الکارنیتین اثر افزودن کروم آلی و الکارنیتین به جیره بره‌های پرواری بر عملکرد، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه‌های خونی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-110]
 • کیسه های نایلونی اثر عصاره الکلی ضایعات چای سبز بر تجزیه پذیری شکمبه ای و قابلیت هضم روده ای کنجاله سویا [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 101-116]
 • کشت باکتری تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچ‌ها یا باکتری‌های شکمبه بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 45-64]
 • کشت پیوسته دو جریانه اثر استفاده از تفاله چغندر قند و دانه کانولا بر تخمیر میکروبی، جریان مواد مغذی و متابولیسم نیتروژن با استفاده از کشت پیوسته دوجریانه [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • کیفیت اسپرم تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92]
 • کیفیت اسپرم اثرات تیمار با ملاتونین و تغییرات طول شبانه روز بر فراسنجه‌های تولید مثلی و هورمونی قوچ افشاری در خارج از فصل تولید مثل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 47-58]
 • کیفیت پوست تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست‏ بره‏ های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روش‏های هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-174]
 • کیفیت گوشت اثر افزودن گیاهان دارویی نعناع فلفلی و یا آویشن بر خصوصیات کیفی گوشت بره‌های پرورای گوسفند سنجابی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121]
 • کیفیت لاشه تأثیر جایگزینی جو با سطوح مختلف ضایعات پخته شده سیب زمینی در جیره بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و ویژگی‌های کیفی و کمی لاشه بره‌های نر پرواری زل [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 13-26]
 • کلستریدیوم شووای تعیین نواحی اپی توپی سلول B و T پروتئین فلاژلین از باکتری کلستریدیوم شووای، عامل بیماری شاربن علامتی در دام با استفاده از تجزیه و تحلیل های بیوانفورماتیکی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 35-54]
 • کلسترول بررسی موقعیت‌های جسم زرد و جنین و ارتباط آن‌ها با فراسنجه‌های خونی میش‌های آبستن و غیرآبستن لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 87-100]
 • کلی فرم بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروب‌های مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 111-130]
 • کلمات کلیدی: آنزیم تأثیر مخلوط آنزیمی بر فراسنجه‌های تخمیری برخی از محصولات فرعی کشاورزی در آزمایش تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 65-75]
 • کلمات کلیدی: بره‌ پرواری اثر سطح کربوهیدرات‌های غیر فیبری و نوع غله بر عملکرد رشد، گوارش پذیری، خصوصیات لاشه و اندام-های درونی بره‌های پرواری نژاد لری [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 45-58]
 • کلمات کلیدی: بز کرکی خراسان جنوبی ارزیابی ژنتیکی صفت وزن کرک در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از آمار بیزی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 41-58]
 • کلمات کلیدی: سیلاژ ذرت اثرجایگزینی سیلاژ کدوی آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 77-94]
 • کلمات کلیدی: کاسنی اثر تغذیه علوفه گیاه کاسنی بر عملکرد پرواری و خصوصیات کشتاری بره‌های ترکی‌قشقایی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 189-204]
 • کلمات کلیدی: وراثت‌پذیری برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری‌بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • کینتیک تخمیر شکمبه ای مقایسه ارزش غذایی و خصوصیات تخمیر شکمبه‌ای سیلاژ تاج خروس سبز (آمارانتوس هیپوکوندریاسوس) با سیلاژ ذرت [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 101-116]
 • کینتیک تولید گاز اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر فرآسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در جیره‌های حاوی منابع مختلف نشاسته و چربی با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58]
 • کینتیک تولید گاز کاربرد برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی کینتیک تولید گاز در جیره های مختلف گوسفند با تکیه بر دقت این مدل ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • کنجاله دانه های روغنی استفاده از کنجاله گوار به‌جای کنجاله‌ دانه‌های روغنی معمول در تغذیه بره‌های نر پرواری نژاد زل مازندران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 51-66]
 • کنجاله سویا مطالعه اثر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • کنجاله سویا اثر تغذیه دانه سویای فرآوری‌شده به جای کنجاله سویا بر عملکرد، الیاف مؤثر فیزیکی جیره، خوراک مصرفی و رفتار جویدن گاو‌های هلشتاین در اواسط دوره شیردهی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-102]
 • کنجاله سویا اثرات جایگزینی سطوح کنجاله کنجد با کنجاله سویا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، متابولیت های شکمبه، فعالیت جویدن، عملکرد پروار بره های نر پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170]
 • کنجاله سویا اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله‌ سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گاو شیری هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]
 • کنجاله سویا اثر جایگزینی کنجاله سویا با دانه سویای خام، اکسترود شده و برشته‌شده بر عملکرد پروار، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای، قابلیت هضم ظاهری و رفتار تغذیه‌ای در بره‌های نر افشاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 83-96]
 • کنجاله سویا اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و شکمبه‌‌ای در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 61-76]
 • کنجاله کانولا تأثیر اندازه ذرات یونجه و کنجاله کانولای تیمار شده با اسید هیدروکلریدریک روی موثر بودن فیزیکی، مصرف، قابلیت هضم و رفتار جویدن در گوسفند زل [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 17-40]
 • کنجاله کانولا اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و شکمبه‌‌ای در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 61-76]
 • کنجاله کنجد اثرات جایگزینی سطوح کنجاله کنجد با کنجاله سویا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، متابولیت های شکمبه، فعالیت جویدن، عملکرد پروار بره های نر پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170]
 • کنجاله گوار استفاده از کنجاله گوار به‌جای کنجاله‌ دانه‌های روغنی معمول در تغذیه بره‌های نر پرواری نژاد زل مازندران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 51-66]
 • کهور پاکستانی ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیام کهور پاکستانی و تاثیر نیام در جیره بر عملکرد بزغاله‌های پرواری تالی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 1-16]
 • کوتاه مدت مقایسه اثرات کاربرد کوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولید مثلی میش های عربی در خارج فصل تولیدمثلی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194]
 • کود مرغی اثر منبع انرژی بر فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک بخش‌های مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره حاوی کود مرغی فرآوری‌ شده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37]
 • کورتیزول اثر مخلوط مکمل آلی کروم و روی با سیاهدانه بر فراسنجه‌های خونی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عملکرد بره‌های سنجابی تحت استرس حمل و نقل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • کولبک لایبلر بررسی انباشت اطلاعات در توالی DNA اشرشیاکولی موثر در بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از نظریه اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]

گ

 • گازکروماتوگرافی مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • گازهای گلخانه ای مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 175-194]
 • گامه تعادل منفی انرژی مدل‏سازی ریاضی برهمکنش هورمون‌ها و متابولیت‌ها در گامه تعادل منفی انرژی گاو‌های شیری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-44]
 • گامه شیردهی ارزیابی تاثیر برخی سازه‌های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم‌یافته لجستیک [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 93-116]
 • گیاه دارویی تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت لاشه ی بره‌های نر دالاق [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 15-26]
 • گیاه داروئی اثر مکمل رومینوبافر، بیکربنات‌سدیم و مخلوط گیاهان داروئی بر اسیدوز ،اسیدهای چرب فرار، فراسنجه های خونی و عملکرد بره‌های پرواری کردی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 87-100]
 • گیاه داروئی اثر مخلوط مکمل آلی کروم و روی با سیاهدانه بر فراسنجه‌های خونی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عملکرد بره‌های سنجابی تحت استرس حمل و نقل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • گاو اثر استفاده از لسیتین سویا در رقیق کننده و افزودن آلبومین سرم گاوی بر باروری منی گاو در شرایط نگهداری مختلف [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-154]
 • گاو تازه زا ارزیابی وضعیت تغذیه ای گاوهای تازه زا با آزمون پروفیل متابولیتهای خونی در فصل تابستان [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • گاو تازه‌زا اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 129-144]
 • گاوداری ارزیابی وضعیت تغذیه ای گاوهای تازه زا با آزمون پروفیل متابولیتهای خونی در فصل تابستان [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • گاوداری شیری مقایسه کارایی و شاخص بهره‌وری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری: مطالعه موردی شهرستان اصفهان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 177-194]
 • گاوداری شیری ارزیابی کارایی اقتصادی و فنی گاوداری‌های شیری شهرستان گرگان [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 195-212]
 • گاوداری های صنعتی برآورد بهره‌وری کل عوامل تولید و اندازه‌گیری پتانسیل تولید شیر در گاوداری‌های صنعتی استان مازندران [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 157-170]
 • گاو شیری اثرات سطوح مختلف دانه کامل سویا برعملکرد گاوهای شیری هلشتاین شیرده در اوایل دوره شیردهی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 31-46]
 • گاو شیری گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به تغییر دادن نسبت دانه غله جو به ذرت در جیره گاوهای شیری هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • گاو شیری اثرجیره حاوی کربوهیدرات‌های غیر الیافی زیاد بر عملکرد تولیدی، القاء التهاب و تغییرات مولکولی سیستم ایمنی ذاتی گاوهای شیری جرزی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 35-50]
 • گاو شیری مقایسه اثرات مصرف روغن ماهی با روغن پالم در دوره انتقال بر ترکیب اسیدهای چرب شیر گاوهای هلشتاین [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 69-94]
 • گاو شیری ارزیابی روند هم‌خونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • گاو شیری اثر افزودن ساکارز و دانه آفتابگردان به جیره بر عملکرد شیردهی و الگوی تخمیر شکمبه در گاوهای شیری [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 123-143]
 • گاو شیری تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161]
 • گاو شیری طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن برای شناخت رفتار مصرف خوراک، نشخوار و فعالیت جویدن گاو شیری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-76]
 • گاو شیری پاسخ‌های عملکردی گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره‌های با اندازه ذرات متفاوت علوفه یونجه خشک [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • گاو شیری اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 117-132]
 • گاو شیری ارزیابی تغییرات فصلی بر ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین تغذیه شده با دانه کتان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 85-102]
 • گاو شیری اثرجایگزینی سیلاژ کدوی آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 77-94]
 • گاو شیری تعیین مناسبترین سن جایگزینی گاوهای شیری استان اردبیل با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130]
 • گاو شیری اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 147-171]
 • گاو شیری ارزیابی تاثیر برخی سازه‌های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم‌یافته لجستیک [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 93-116]
 • گاو شیری الگوهای تغییر روزانه رفتار جویدن، مصرف خوراک، pH شکمبه و ترکیبات شیر در گاوهای پرتولید هلشتاین [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 171-191]
 • گاو شیری تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر چربی شیر گاوهای هلشتاین با استفاده از الگوریتم انتخاب ویژگی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 149-166]
 • گاو شیری اثرات جایگزینی دانه سویای برشته‌ شده با دانه کلزای برشته ‌شده در جیره گاوهای شیرده بر عملکرد تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 167-188]
 • گاو شیری اثر سطح تولید و منبع مکمل چربی بر عملکرد تولید، گوارش‌پذیری مواد مغذی و فراسنجه‌های خونی گاوهای هلشتاین تک شکم‌زا تحت تنش گرمایی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 1-22]
 • گاو شیری بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]
 • گاو شیری ارتباط متابولیت های خونی با وقوع اسیوز با استفاده از خوراک پلت جو و گندم در گاو شیری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 131-150]
 • گاو شیری اثرات متقابل سطح و منبع پروتئین عبوری با فرآوری دانه ذرت بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 41-56]
 • گاو شیری امکان سنجی آنتروپی نسبی در خوشه بندی تعدادی از ژن‌های موثر بر تولید شیر در گاو شیری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 69-86]
 • گاو شیری تاثیر جایگاه فری استال بر میزان شیوع لنگش و شمار سلول بدنی شیر در گاوداری های صنعتی استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]
 • گاو شیری اثر جایگزینی دانه سویا فرآوری شده با کنجاله‌ سویا بر عملکرد، قابلیت هضم و برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گاو شیری هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 61-72]
 • گاو شیری اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 101-118]
 • گاو شیری تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • گاو شیری بررسی دستاورد ژنتیکی حاصل از به کار بردن اسپرم تعیین جنسیت شده در تکنیک انتقال جنین در جمعیت گاو شیری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 1-11]
 • گاو شیری مدل‏سازی ریاضی برهمکنش هورمون‌ها و متابولیت‌ها در گامه تعادل منفی انرژی گاو‌های شیری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-44]
 • گاو شیری تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 77-88]
 • گاو شیری اثر تزریق ویتامین C و مس بر تولید و ترکیب شیر و نمره وضعیت بدنی گاوهای دوره انتقال تحت تنش حرارتی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 77-92]
 • گاو شیری تأثیر استفاده از جو و ذرت ورقه شده با بخار بر فعالیت نشخوار، عملکرد تولیدی و شاخص‫های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین پس از زایش [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 93-104]
 • گاوشیرده اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از لیزین و متیونین محافظت‌شده بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • گاو غیر شیرده تاثیر روش فرآوری، زمان بخارهی و تنظیم فاصله غلطک بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126]
 • گاومیش استفاده از برگ خرمای عمل آوری شده با اوره در جیره گاومیش‌های پرواری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 95-107]
 • گاو نجدی برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری در گوساله‌های نژاد نجدی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 143-156]
 • گاوهای تازه زا اثر منابع مختلف سلنیم بر فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی گاوهای تازه زا هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • گاوهای شیری مقایسه اثر منابع مختلف سلنیوم در جیره‌های غنی از پنبه دانه بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، صفات عملکردی و فراسنجه‌های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • گاوهای شیری آنالیز فنوتیپی رکوردهای شیر روز-آزمون تصحیح شده برای انرژی در گاوهای شیری شکم اوّل [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 139-164]
 • گاوهای هلشتاین ایران برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • گاوهای هلشتاین ایران بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از اطلاعات شجره ای [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 151-164]
 • گاوهای هلشتاین شیرده اثر فراوری دانه جو توسط اسید لاکتیک و استفاده از منابع مختلف چربی بر عملکرد، ترکیب اسیدهای چرب شیر و تولید پروتئین میکروبی در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 59-76]
 • گاوهای هلشتاین شیرده اثر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله کانولا در سطوح مختلف بر عملکرد تولیدی، پارامترهای خونی و شکمبه‌‌ای در گاوهای هلشتاین شیرده [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 61-76]
 • گاوهای هلشتاین گوارش پذیری تاثیر شکل فیزیکی خوراک و اندازة ذرات علوفه بر گوارش پذیری، تولید شیر و رفتار تغذیه‌ای گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 59-82]
 • گاو هلشتاین کاهش سهم پروتئین جیره، پروتئین عبوری و پروتئین قابل تجزیه در شکمبه بر توان تولیدی در گاوهای پرشیر هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-20]
 • گاو هلشتاین بررسی ترکیب شیمیایی سیلاژ مخلوط ذرت علوفه ای و سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 71-86]
 • گاو هلشتاین تحلیل فنوتیپی باروری در گله های گاو شیری هلشتاین ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 149-162]
 • گاو هلشتاین ناهمگنی واریانس صفات تولید شیر و چربی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و تأثیر آن بر تغییر رتبه گاوهای هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • گاو هلشتاین ایران تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206]
 • گتنوع ژنتیکی تنوع ژنتیکی گوسفند نژاد لک قشقایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • گرایش کدونی بررسی انحراف کدونی و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی کد کننده ژن کالپاستاتین در پستانداران [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 12-26]
 • گیرنده شبه‌ناقوس-چهار تاثیر مصرف اسید لینولئیک کونژوگه بر بیان ژن سایتوکین های التهاب زا در بافت های پستان، رحم و چربی گاوهای شیری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 1-16]
 • گیرنده هورمون رشد بررسی ارتباط چند شکلی ژنهای لپتین و گیرنده هورمون رشد با کیفیت منی گاو هلشتاین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 169-184]
 • گروه پایه و گروه تایید اثرات استفاده از حیوانات برتر در گروه پایه بر صحت ارزیابی ژنومیک در صفاتی با وراثت پذیری بالا و پایین در جمعیت گاو شیری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • گشنیز تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 77-90]
 • گلوکز تاثیر تغذیه اسید لینولئیک مزدوج بر تست تحمل گلوکز و تغییرات گلوکز خون گاوهای هلشتاین [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 39-57]
 • گلوکز بررسی موقعیت‌های جسم زرد و جنین و ارتباط آن‌ها با فراسنجه‌های خونی میش‌های آبستن و غیرآبستن لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 87-100]
 • گلوکز اثر کاهش سطح پروتئین جیره و استفاده از لیزین و متیونین محافظت‌شده بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل دوره شیردهی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 43-60]
 • گوارش‌پذیری گوارش‌پذیری مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد تولیدی در پاسخ به تغییر دادن نسبت دانه غله جو به ذرت در جیره گاوهای شیری هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-16]
 • گوارش‌پذیری تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]
 • گوارش‌پذیری ماده آلی و پلی‌اتیلن‌گلیکول تأثیر پوست انار عصاره‌گیری نشده و عصاره‌گیری شده بر فراسنجه‌های تولید گاز با استفاده از شیرابه شکمبه گوسفند نژاد قزل [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 37-60]
 • گوساله اثر تزریق ویتامین‌های A و Eبر انتقال غیر‌فعال ایمونوگلوبولین‌G و برخی فراسنجه های خونی گوساله‌ [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90]
 • گوساله تأثیر منابع روی بر پروتئین میکروبی، ایمنوگلوبولین‌ها (M و A)، و فراسنجه‌های نیتروژنی خون گوساله‌های هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • گوساله پرواری تاثیر تغذیه جو خیسانده شده در اسید‌های آلی بر عملکرد و قابلیت هضم گوساله‌های پرواری [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 21-34]
 • گوساله شیرخوار بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروب‌های مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 111-130]
 • گوساله شیرخوار اثر سطح مصرف شیر بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-42]
 • گوساله شیرخوار اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین C بر عملکرد رشد، غلظت برخی متابولیت‌ها و شمارش سلول‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 101-116]
 • گوساله‌ شیرخوار تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های هلشتاین [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 97-111]
 • گوساله‌ شیرخوار هلشتاین تأثیر دانه خلر فرآوری شده به روش آردی و اکسترود بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های شکمبه‌ای و خونی و اندازه های بدنی در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 43-60]
 • گوساله نر هلشتاین مطالعه اثر تغذیه کنجاله سویای فرآوری شده با تانن استخراج شده از پوسته پسته بر عملکرد پروار و خصوصیات لاشه گوساله های نر هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • گوساله هلشتاین اثرات شیر حاوی تخم‌مرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی، فریتین، IgG و قابلیت هضم گوساله‌های هلشتاین [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-16]
 • گوسفند برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176]
 • گوسفند بررسی تغییرات جمعیت پروتوزوآ در شکمبه گوسفند و تأثیرآن بر روی استفاده از جیره‌های مختلف [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 67-90]
 • گوسفند اثر منبع انرژی بر فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک بخش‌های مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره حاوی کود مرغی فرآوری‌ شده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37]
 • گوسفند تجزیه و تحلیل ژنتیکی درصد پروتئین شیر با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفند کردی شیروان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 95-108]
 • گوسفند بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 21-37]
 • گوسفند تاثیر کادمیوم بر عملکرد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون بره های نر مهربان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 127-143]
 • گوسفند مطالعه فراوانی، سروتیپ و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده از گوسفندان در استان گلستان، ایران [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 21-38]
 • گوسفند تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112]
 • گوسفند بررسی آمیخته گری میش های زندی با قوچ رومانوف و مقایسه عملکرد بره های دورگ و خالص زندی تا سن شیرگیری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 133-144]
 • گوسفند تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری در شش نژاد گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • گوسفند برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • گوسفندان زل و شال بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 17-30]
 • گوسفند بلوچی اثرات تغذیه شاهدانه در جیره‌های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های پرواری بلوچی [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 33-58]
 • گوسفند زل بررسی خصوصیات تولید مثلی گوسفندان خالص زل و آمیخته آنها با گوسفند شال در شرایط پرورش سیستم مزرعه ای متمرکز [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 1-12]
 • گوسفند زندی بررسی روند همخونی و تاثیر آن بر صفات تولیدی مرتبط با رشد در گوسفندان زندی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 109-120]
 • گوسفند زندی تعیین نوع گل و تخمین اندازه پوست‏ بره‏ های یک روزه گوسفند زندی با استفاده از روش‏های هوش مصنوعی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 157-174]
 • گوسفند سنجابی اثر افزودن گیاهان دارویی نعناع فلفلی و یا آویشن بر خصوصیات کیفی گوشت بره‌های پرورای گوسفند سنجابی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121]
 • گوسفند قره گل تجزیه و تحلیل همخونی در گوسفند نژاد قره گل: ضرایب همخونی جزئی، همخونی اجدادی بالو و همخونی اجدادی کالینفسکی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 31-50]
 • گوسفند قره‌گل تأثیرنقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات رشد قبل از شیرگیری گوسفندان قره‌گل [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-42]
 • گوسفند قشقایی اثر بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند ترکی قشقایی در شرایط عشایری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-44]
 • گوسفند کرمانی بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 119-132]
 • گوسفند لری بختیاری برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری‌بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • گوسفند لری بختیاری شناسایی چند شکلی در ناحیه تنظیمی بالادست ژن های کالپاین و کالپاستاتین و ارتباط آن با برخی صفات اقتصادی در گوسفندان لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 47-60]
 • گوسفند لری‌بختیاری بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری‌بختیاری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 65-78]
 • گوسفند لری‌بختیاری مقایسه مدل های مختلف رشد و شبکه عصبی مصنوعی در برازش منحنی رشد در گوسفند لری‌بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 125-148]
 • گوسفند لری‌بختیاری پیش‌بینی صفات لاشه از اندازه‌های بدن با استفاده از روش‌های رگرسیون خطی و شبکه‌ی عصبی مصنوعی در گوسفند لری‌بختیاری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-20]
 • گوسفند لک قشقایی تنوع ژنتیکی گوسفند نژاد لک قشقایی در استان کهگیلویه و بویراحمد با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • گوسفند مغانی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-182]
 • گوسفند نژاد مهربانی مقایسه ی مدل های مختلف در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت چندقلوزایی با روش بیزی در گوسفند مهربانی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • گوشت لخم اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 59-70]
 • گونادوتروپین جفت اسب‌سانان تأثیر hCG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک قشقایی و ترکی قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در فصل تولیدمثلی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-46]
 • گونادوتروپین جفت انسانی تأثیر hCG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک قشقایی و ترکی قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در فصل تولیدمثلی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-46]

ل

 • لاشه اثر تغذیه علوفه گیاه کاسنی بر عملکرد پرواری و خصوصیات کشتاری بره‌های ترکی‌قشقایی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 189-204]
 • لاشه تاثیر روغن ماهی و اسانس آویشن بر عملکرد پروار، قابلیت هضم، اجزا و کیفیت لاشه ی بره‌های نر دالاق [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 15-26]
 • لاکتوباسیل بررسی عملکرد رشد، فراسنجه های خونی و جمعیت میکروب‌های مدفوع در گوساله های شیرخوار هلشتاین تغذیه شده با شیر تکمیل شده با پری بیوتیک اینولین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 111-130]
 • لاین مطالعه ترکیبات شیمیایی و تخمیر پذیری کاه برخی ارقام و لاین¬های گندم [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 81-96]
 • لپتین بررسی ارتباط چند شکلی ژنهای لپتین و گیرنده هورمون رشد با کیفیت منی گاو هلشتاین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 169-184]
 • لپتین تاثیر سطوح بالای مکمل روی در خوراک بر غلظت لپتین سرم خون گاوهای انتظار زایمان و سطح ایمیونوگلوبولین جی و پروتئین کل سرم و سلامت گوساله‌ها [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 117-126]
 • لنگش تاثیر جایگاه فری استال بر میزان شیوع لنگش و شمار سلول بدنی شیر در گاوداری های صنعتی استان مازندران [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 35-46]

م

 • ماده آلی قابل هضم مقایسه قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار توسط باکتری‏ها یا میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-75]
 • ماده خشک مصرفی اثر سطوح مختلف کنسانتره جیره بر عملکرد رشد، مصرف خوراک و ترکیب بافت لاشه بره‌های نر پرواری شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 59-70]
 • مایکروویو جمعیت پروتوزوآیی و تولید پروتئین میکروبی در گوسفندان تغذیه شده با دانه گلرنگ مایکروویو شده [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 19-36]
 • مالون دی آلدئید اثر مخلوط مکمل آلی کروم و روی با سیاهدانه بر فراسنجه‌های خونی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عملکرد بره‌های سنجابی تحت استرس حمل و نقل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • متابولیت‌های پلاسما اثر سطح مصرف شیر بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 31-42]
 • متابولیت های خونی ارزیابی وضعیت تغذیه ای گاوهای تازه زا با آزمون پروفیل متابولیتهای خونی در فصل تابستان [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • متابولیت‌های خونی تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 95-112]
 • متابولیت‌های خونی ارتباط متابولیت های خونی با وقوع اسیوز با استفاده از خوراک پلت جو و گندم در گاو شیری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 131-150]
 • متابولیسم نیتروژن اثر استفاده از تفاله چغندر قند و دانه کانولا بر تخمیر میکروبی، جریان مواد مغذی و متابولیسم نیتروژن با استفاده از کشت پیوسته دوجریانه [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 43-66]
 • متان تاثیر ارقام مختلف پوست انار بر قابلیت هضم ماده خشک، جمعیت پروتوزا و تولید گاز متان به روش آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 111-132]
 • میتوکندری تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • متیونین روی تأثیر منابع روی بر پروتئین میکروبی، ایمنوگلوبولین‌ها (M و A)، و فراسنجه‌های نیتروژنی خون گوساله‌های هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • محافظت سرمایی اثرات سطوح مختلف قند رافینوز و رقیق‌کننده‌های مختلف بر خصوصیات منی قوچ دالاق پس از انجماد و یخ‌گشایی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 87-100]
 • محدودیت خوراکدهی اثر محدودیت خوراکدهی بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و ویژگی‌های کشتار در بره‌های سنجابی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 15-30]
 • محصولات فرعی کشاورزی تأثیر مخلوط آنزیمی بر فراسنجه‌های تخمیری برخی از محصولات فرعی کشاورزی در آزمایش تولید گاز [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 65-75]
 • محصول فرعی تأثیر سطوح مختلف محصول فرعی تانن‌گیری‌ شده پسته بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در بره‌های پرواری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 27-40]
 • میخک تعیین ترکیبات شیمیایی روغن¬های اسانسی سیر و میخک به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه فعالیت ضد‏میکروبی آنها با نانوسیلور و آنتی‏بیوتیک [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80]
 • مخمر اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه و ملاس برارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50]
 • مخمر تأثیر مصرف پروبیوتیک بر عملکرد شیردهی، خوراک مصرفی و برخی متابولیت های خونی گاوهای شیری هلشتاین تحت تنش گرمایی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 77-88]
 • مخمر سلنیومی اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و شکمبه در بره های پرواری مهربان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68]
 • مدل آستانه‌ای مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 65-76]
 • مدل حیوانی تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161]
 • مدل خطی مطالعه عملکرد و برآورد فراسنجه های ژنتیکی صفات تولید مثلی گوسفندان ماکویی با استفاده از مدل های خطی و آستانه ای [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 65-76]
 • مدل دام چندصفتی تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 189-206]
 • مدل رشد مقایسه مدل های مختلف رشد و شبکه عصبی مصنوعی در برازش منحنی رشد در گوسفند لری‌بختیاری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 125-148]
 • مدل رگرسیون تصادفی بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • مدل روز آزمون چند صفتی مقایسه دو روش آماری مختلف در برآورد مؤلفه‌های (کو)واریانس صفات تولیدی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 127-142]
 • مدل زیست اقتصادی تعیین مناسبترین سن جایگزینی گاوهای شیری استان اردبیل با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130]
 • مدل زیست – اقتصادی برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176]
 • مدل زیست- اقتصادی تاثیر عوامل مدیریتی، اقتصادی و زیستی بر ارزش اقتصادی صفات مختلف در روش‏های سنتی و صنعتی پرورش گاو شیری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 157-172]
 • مدل های ریاضی پیش بینی کینتیک تخمیر شکمبه ای سیلاژ ذرت با استفاده از برخی مدل ها به روش برون تنی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 117-134]
 • مدل‌های غیر خطی کاربرد برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی کینتیک تولید گاز در جیره های مختلف گوسفند با تکیه بر دقت این مدل ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • مراحل مختلف رشد تعیین ارزش‎تغذیه ای و تجزیه‎پذیری ماده خشک و دیواره سلولی گیاه مرتعی علف گندمی تائوری در مراحل مختلف رشد در ارتفاعات نئور (استان اردبیل) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 77-94]
 • مرگ و میر بررسی تأثیر ایمنی حاصل از آغوز بر عملکرد بره‌های لری بختیاری [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 31-40]
 • مرگ و میر مطالعه تابع توزیع زنده مانی در بزغاله های کرکی راینی از تولد تا یکسالگی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 145-152]
 • میزان چربی ناهمگنی واریانس صفات تولید شیر و چربی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و تأثیر آن بر تغییر رتبه گاوهای هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • مس اثر تزریق ویتامین C و مس بر تولید و ترکیب شیر و نمره وضعیت بدنی گاوهای دوره انتقال تحت تنش حرارتی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 77-92]
 • مس آلی بررسی اثرمکملهای مختلف مس برعملکرد، برخی فراسنجه های خون و پاسخ ایمنی همورال دربره‌های نرسنجابی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 101-116]
 • میش تاثیر مکمل نمودن جیره فلاشینگ میشهای نژاد شال با روغن ماهی بر بازده تولیدمثلی پس از تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی در فصل تولیدمثل [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 59-84]
 • میش دالاق تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش‌های دالاق [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 71-82]
 • میش دوقلو آبستن اثرات خورانیدن کروم آلی در اواخر آبستنی بر عملکرد و فراسنجه‌های خون میش‌های دوقلو آبستن [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-52]
 • میش عربی مقایسه اثرات کاربرد کوتاه مدت سیدر و اسفنج مدروکسی پروژسترون استات بر بازده تولید مثلی میش های عربی در خارج فصل تولیدمثلی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 179-194]
 • میش لری بختیاری بررسی موقعیت‌های جسم زرد و جنین و ارتباط آن‌ها با فراسنجه‌های خونی میش‌های آبستن و غیرآبستن لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 87-100]
 • میش لک قشقایی و میش ترکی قشقایی تأثیر hCG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک قشقایی و ترکی قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در فصل تولیدمثلی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-46]
 • میش‌های لری بختیاری بررسی علل حذف و تابع توزیع زنده مانی در میش های نژاد لری بختیاری [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 145-156]
 • مصرف مقایسه جایگزینی جو با مقادیر مختلف تفاله زیتون بر عملکرد و قابلیت هضم در بره‌ها و بزغاله‌های پرواری [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 55-72]
 • مصرف انتخابی استفاده از پسماند رستوران در جیره بره های پرواری: رفتار مصرف خوراک و سلامت شکمبه [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 1-16]
 • مصرف خوراک تاثیر استفاده از سطوح مختلف سبوس ذرت بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و رفتار نشخوار در میش‌های دالاق [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 71-82]
 • معادلات دیفرانسیل معمولی مدل‏سازی ریاضی برهمکنش هورمون‌ها و متابولیت‌ها در گامه تعادل منفی انرژی گاو‌های شیری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-44]
 • معیارهای ساختمانی جایگاه ارزیابی ومقایسه خصوصیات جایگاه های نگهداری دام بر عملکرد گوسفند در سیستم پرورش روستائی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 41-52]
 • معماری ژنتیکی صحت روش‌های مختلف بیزی در ارزیابی ژنومی صفات آستانه‌ای با معماری ژنتیکی متفاوت [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 129-143]
 • مقایسه بین گونه‌ای شناسایی ریزRNA‌ها، ژن‌های هدف و مسیرهای سیگنالدهی مرتبط با تولید شیر با استفاده از miRNA-seq [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 73-86]
 • مقاومت انسولینی اثر افزودن کروم آلی و الکارنیتین به جیره بره‌های پرواری بر عملکرد، متابولیسم گلوکز و برخی فراسنجه‌های خونی [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 81-110]
 • مقدار پروتئین اثر مقادیر مختلف پروتئین و نسبت های مختلف ذرت سیلو شده و علوفه یونجه بر تولید شیر و نیتروژن دفعی گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 117-132]
 • مکمل اسیدهای چرب تاثیر منابع مختلف نشاسته و اسیدهای چرب بر عملکرد، ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی در میش‌های قزل دوره انتقال [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 27-42]
 • مکمل پروتئینی استفاده از کنجاله گوار به‌جای کنجاله‌ دانه‌های روغنی معمول در تغذیه بره‌های نر پرواری نژاد زل مازندران [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 51-66]
 • مکمل ویتامین C اثرات اسید لینولئیک مزدوج و ویتامین C بر عملکرد رشد، غلظت برخی متابولیت‌ها و شمارش سلول‌های خونی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 101-116]
 • ملاتونین اثرات تیمار با ملاتونین و تغییرات طول شبانه روز بر فراسنجه‌های تولید مثلی و هورمونی قوچ افشاری در خارج از فصل تولید مثل [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 47-58]
 • ملاس اثر مخمر ساکارومیسس سرویسیه و ملاس برارزش غذایی آتریپلکس لنتی فورمیس سیلو شده [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 31-50]
 • ملاس اثر افزودن ملاس و تفاله چغندر قند بر ترکیب شیمیایی، فراسنجه‌های تولید گاز و قابلیت هضم برون تنی سیلاژ فضولات مرغ تخم‌گذار [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 87-102]
 • منی بررسی ارتباط چند شکلی ژنهای لپتین و گیرنده هورمون رشد با کیفیت منی گاو هلشتاین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 169-184]
 • منی اثرات رقیق‌کننده‌ها‌ی مختلف و سطوح مختلف قند تره‌هالوز بر کیفیت منی قوچ دالاق در شرایط انجماد [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 1-14]
 • منبع انرژی اثر منبع انرژی بر فعالیت برخی آنزیم‌های هیدرولیتیک بخش‌های مختلف شیرابه شکمبه و ابقای نیتروژن در گوسفند تغذیه شده با جیره حاوی کود مرغی فرآوری‌ شده [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 17-37]
 • منبع کربوهیدرات پاسخ گاوهای هلشتاین چندبار زایش کرده در دوره انتقال به سطح کربوهیدرات غیر الیافی در جیره هایی با انرژی پایین روی تولید و ترکیب شیر و متابولیت‌ها و هورمون‌های پلاسما [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 17-40]
 • منبع نشاسته اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر فرآسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در جیره‌های حاوی منابع مختلف نشاسته و چربی با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58]
 • منی منجمد اثر روش‌های مختلف یخ گشایی بر فراسنجه های اسپرم منجمد قوچ قزل [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 117-132]
 • مواد معدنی اثر مخلوط مکمل آلی کروم و روی با سیاهدانه بر فراسنجه‌های خونی ، ظرفیت آنتی اکسیدانی و عملکرد بره‌های سنجابی تحت استرس حمل و نقل [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 85-100]
 • مواد مغذی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر لیموترش و موننسین بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره، تخمیر شکمبه‌ای و متابولیت‌های خونی در قوچ ماکویی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 53-69]
 • مؤلفه های واریانس برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]

ن

 • ناحیه HVR1 تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری در شش نژاد گوسفند ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • ناحیه تنظیمی بالادست شناسایی چند شکلی در ناحیه تنظیمی بالادست ژن های کالپاین و کالپاستاتین و ارتباط آن با برخی صفات اقتصادی در گوسفندان لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 47-60]
 • نانواکسید روی تأثیر منابع روی بر پروتئین میکروبی، ایمنوگلوبولین‌ها (M و A)، و فراسنجه‌های نیتروژنی خون گوساله‌های هلشتاین [دوره 7، شماره 2، 1398، صفحه 17-32]
 • نانو ذرات سلنیم اثر منابع مختلف سلنیم بر فراسنجه های خونی مرتبط با وضعیت التهابی گاوهای تازه زا هلشتاین [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 61-74]
 • نانو سلنیوم مقایسه اثر منابع مختلف سلنیوم در جیره‌های غنی از پنبه دانه بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، صفات عملکردی و فراسنجه‌های خونی در گاوهای شیرده هلشتاین [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 79-98]
 • نانوسیلور تعیین ترکیبات شیمیایی روغن¬های اسانسی سیر و میخک به روش گاز کروماتوگرافی و مقایسه فعالیت ضد‏میکروبی آنها با نانوسیلور و آنتی‏بیوتیک [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 65-80]
 • نانو مس بررسی اثرمکملهای مختلف مس برعملکرد، برخی فراسنجه های خون و پاسخ ایمنی همورال دربره‌های نرسنجابی [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 101-116]
 • ناهمگنی واریانس ناهمگنی واریانس صفات تولید شیر و چربی در مناطق مختلف آب و هوایی ایران و تأثیر آن بر تغییر رتبه گاوهای هلشتاین [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 1-24]
 • ناهمگنی واریانس ناهمگنی مؤلفه های واریانس رکوردهای روزآزمون تولید شیر و تأثیر آن بر پارامترهای ژنتیکی و ارزش اصلاحی گاوهای هلشتاین ایران [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 93-109]
 • نیتروژن اثر نسبت های مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن UT-B در بره های در حال رشد بلوچی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-22]
 • نیتروژن آمونیاکی تاثیر سطوح مختلف دانه و عصاره شنبلیله بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه و تولید گاز به روش آزمایشگاهی در جیره‌های غنی از کنسانتره [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 51-68]
 • نیتروژن آمونیاکی تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 15-28]
 • نیتروژن اوره بررسی موقعیت‌های جسم زرد و جنین و ارتباط آن‌ها با فراسنجه‌های خونی میش‌های آبستن و غیرآبستن لری بختیاری [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 87-100]
 • نرخ جایگزینی تعیین مناسبترین سن جایگزینی گاوهای شیری استان اردبیل با استفاده از برنامه ریزی پویای احتمالی [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 113-130]
 • نرخ جایگزینی بررسی پارامترهای مرتبط با درصد جایگزینی و عایدی ناشی از نگهداری در گله گاوهای شیری با بهینه سازی سامانه تولید [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 45-62]
 • نرخ دوقلوزایی تاثیر دوزهای مختلف eCG بر عملکرد تولید مثلی میش‌های ترکی قشقایی در فصل پائیز [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 57-68]
 • نرخ دوقلوزایی تأثیر hCG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک قشقایی و ترکی قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در فصل تولیدمثلی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-46]
 • نرخ عبور اثرات جایگزینی سطوح کنجاله کنجد با کنجاله سویا بر مصرف خوراک، قابلیت هضم، متابولیت های شکمبه، فعالیت جویدن، عملکرد پروار بره های نر پرواری [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 145-170]
 • نژاد زندی برآورد ضرایب اقتصادی صفات مهم گوسفند نژاد زندی در روش پرورش روستائی با استفاده از مدل زیست - اقتصادی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 157-176]
 • نژاد سنجابی ترکیب اسید‌ چرب بافت چربی زیر جلدی و دنبه بره‌های سنجابی و مهربان در شرایط تغذیه‌ای یکسان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 123-136]
 • نژاد شال بررسی اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن و تعداد بره در هر زایش در یک گله گوسفند شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • نژاد مهربان ترکیب اسید‌ چرب بافت چربی زیر جلدی و دنبه بره‌های سنجابی و مهربان در شرایط تغذیه‌ای یکسان [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 123-136]
 • نسبت چربی به پروتئین ارزیابی تاثیر برخی سازه‌های محیطی بر وقوع تعادل منفی انرژی در گاوهای شیری ایران با استفاده از یک مدل خطی تعمیم‌یافته لجستیک [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 93-116]
 • نسبت کلیبر برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • نشاسته تأثیر نوع منبع کربوهیدرات غیر الیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]
 • نشاسته بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی، روند تجزیه پذیری شکمبه‌ای و هضم روده‌ای نشاسته و پروتئین خام واریته‌های مختلف دانه جو پرتوتابی شده با ریزموج [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 119-144]
 • نعناع فلفلی اثر افزودن گیاهان دارویی نعناع فلفلی و یا آویشن بر خصوصیات کیفی گوشت بره‌های پرورای گوسفند سنجابی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 103-121]
 • نعناع فلفلی تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 77-90]
 • نقص شجره تأثیرنقص شجره بر پیش بینی ارزش ارثی، روند ژنتیکی و وراثت‌پذیری صفات رشد قبل از شیرگیری گوسفندان قره‌گل [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-42]
 • نکویی برازش پیش بینی کینتیک تخمیر شکمبه ای سیلاژ ذرت با استفاده از برخی مدل ها به روش برون تنی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 117-134]
 • نکویی برازش کاربرد برخی از مدل های غیر خطی در پیش بینی کینتیک تولید گاز در جیره های مختلف گوسفند با تکیه بر دقت این مدل ها [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 1-15]
 • نمره سلامت عمومی اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • نمونه گیری گیبس برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه‌های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری‌بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 109-128]
 • نمونه‌گیری گیبس ارزیابی ژنتیکی صفت وزن کرک در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از آمار بیزی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 41-58]
 • نوع چربی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر فرآسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای در جیره‌های حاوی منابع مختلف نشاسته و چربی با روش تولید گاز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58]

و

 • واژگان کلیدی: کالپاستاتین بررسی انحراف کدونی و تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی توالی کد کننده ژن کالپاستاتین در پستانداران [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 12-26]
 • واژه‌های کلیدی: اجزای ران اثر استفاده از پروبیوتیک تجاری پری‌مالاک بر ویژگی‌های کیفی گوشت در عضلۀ Biceps femoris بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168]
 • واژه‌های کلیدی: اخته کردن اثر اخته کردن بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های پلاسما و ویژگی‌های لاشۀ بزغاله‌های مرخز [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • واژه‌های کلیدی: بره سنجابی اثر محدودیت خوراکدهی بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه‌های خونی و ویژگی‌های کشتار در بره‌های سنجابی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 15-30]
 • واژه‌های کلیدی: بز مرخز برآورد پسروی ناشی از هم‌خونی در صفات مرتبط با رشد در بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • واژه‌های کلیدی: خرفه تعیین سطح مناسب استفاده از گیاه دارویی خرفه در جیره و اثر آن بر فعالیت هضمی و تخمیری قارچ‌ها یا باکتری‌های شکمبه بره‌های پرواری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 45-64]
 • واژه های کلیدی: روغن کانولا اثر روغن کانولا و اسانس پونه کوهی بر عملکرد، فراسنجه های خونی و خصوصیات شیمیایی لاشه بره‌های پرواری دالاق [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 33-50]
 • واژه های کلیدی: گوساله هلشتاین اثر پروبیوتیک های مختلف بر رشد، عملکرد، فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های هلشتاین [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 23-44]
 • واژه¬های کلیدی: مدل روز آزمون برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 51-64]
 • واژه‌های کلیدی: میش ترکی قشقایی تاثیر دوزهای مختلف eCG بر عملکرد تولید مثلی میش‌های ترکی قشقایی در فصل پائیز [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 57-68]
 • واژه های کلیدی: هورمونهای تیروئیدی پاسخ هورمون های تیروئیدی و تستوسترون به تغییرات ماهانه در قوچ های دالاق [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 79-90]
 • واکنش زنجیرهای پلیمراز بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 21-37]
 • واگرایی کولبک- لیبلر امکان سنجی آنتروپی نسبی در خوشه بندی تعدادی از ژن‌های موثر بر تولید شیر در گاو شیری [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 69-86]
 • ویتامین A اثر تزریق ویتامین‌های A و Eبر انتقال غیر‌فعال ایمونوگلوبولین‌G و برخی فراسنجه های خونی گوساله‌ [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90]
 • ویتامین B12 تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 73-92]
 • ویتامین C اثر تزریق ویتامین C و مس بر تولید و ترکیب شیر و نمره وضعیت بدنی گاوهای دوره انتقال تحت تنش حرارتی [دوره 7، شماره 3، 1398، صفحه 77-92]
 • ویتامین E اثر تزریق ویتامین‌های A و Eبر انتقال غیر‌فعال ایمونوگلوبولین‌G و برخی فراسنجه های خونی گوساله‌ [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 71-90]
 • ویتامین E و سلنیوم اثر اسید لینولئیک مزدوج خوراکی و مکمل تزریقی سلنیم و ویتامین E برعملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 101-118]
 • وراثت¬پذیری تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30]
 • وراثت پذیری تاثیر وراثت پذیری و تعداد جایگاه صفات کمی بر میزان صحت برآورد ارزش اصلاحی ژنومی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 111-124]
 • وراثت پذیری تجزیه ژنتیکی صفت تعداد بره شیرگیری شده در هر زایش با استفاده از مدل تابعیت تصادفی بی اسپلاین در گوسفند لری بختیاری [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 151-168]
 • وراثت پذیری اثرات استفاده از حیوانات برتر در گروه پایه بر صحت ارزیابی ژنومیک در صفاتی با وراثت پذیری بالا و پایین در جمعیت گاو شیری [دوره 5، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]
 • وراثت پذیری برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 75-86]
 • وراثت‌پذیری ارزیابی عملکرد روش‌هایBoosting و بیز A در چالش‌های مختلف معماری ژنومی صفات گسسته و پیوسته [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]
 • ورقه نمودن با بخار تاثیر روش فرآوری، زمان بخارهی و تنظیم فاصله غلطک بر تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای دانه جو [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 103-126]
 • ورم پستان بررسی انباشت اطلاعات در توالی DNA اشرشیاکولی موثر در بیماری ورم پستان در گاو شیری با استفاده از نظریه اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 1-22]
 • ورم پستان بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی [دوره 6، شماره 4، 1397، صفحه 51-64]
 • ورم پستان تحت بالینی اثر افزایش سلول های بدنی بر تغییر مقدار و ترکیب شیر در گاو شیری نژاد هلشتاین [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 147-171]
 • وزن اقتصادی تعیین اهداف اصلاحی و ضرایب اقتصادی بز عدنی در سیستم پرورش مرتعی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 21-34]
 • وزن بدن برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد در گوسفند نژاد مغانی با استفاده از مدل تابعیت تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 165-182]
 • وزن بدن برآورد پسروی ناشی از هم‌خونی در صفات مرتبط با رشد در بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • وزن بدن بررسی اثر امتیاز وضعیت بدنی میش بر صفات وزن بدن و تعداد بره در هر زایش در یک گله گوسفند شال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 1-14]
 • وزن بدن اثر بلوک مکمل حاوی مواد مغذی بر عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گوسفند ترکی قشقایی در شرایط عشایری [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 33-44]
 • وزن تولد و وزن از شیرگیری برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی صفات وزن تولد و وزن از شیرگیری در گوساله‌های نژاد نجدی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 143-156]
 • وزن کرک ارزیابی ژنتیکی صفت وزن کرک در بز کرکی خراسان جنوبی با استفاده از آمار بیزی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 41-58]
 • ویژگی اسپرم اثر استفاده از لسیتین سویا در رقیق کننده و افزودن آلبومین سرم گاوی بر باروری منی گاو در شرایط نگهداری مختلف [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 147-154]
 • ویژگی لاشه اثر سطح کربوهیدرات‌های غیر فیبری و نوع غله بر عملکرد رشد، گوارش پذیری، خصوصیات لاشه و اندام-های درونی بره‌های پرواری نژاد لری [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 45-58]
 • ویژگی‌های فیزیکی اثر استفاده از پروبیوتیک تجاری پری‌مالاک بر ویژگی‌های کیفی گوشت در عضلۀ Biceps femoris بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 145-168]
 • ویژگی‌های لاشه اثر اخته کردن بر عملکرد، برخی فراسنجه‌های پلاسما و ویژگی‌های لاشۀ بزغاله‌های مرخز [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 171-190]
 • وضعیت تغذیه ای ارزیابی وضعیت تغذیه ای گاوهای تازه زا با آزمون پروفیل متابولیتهای خونی در فصل تابستان [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-18]
 • وضعیت سلامت تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های هلشتاین [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 97-111]

ه

 • هاپلوتایپ تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • هضم‌پذیری تاثیر مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت‌های خون بره‌های پرواری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 17-30]
 • هضم دو مرحله‏ای مقایسه قابلیت هضم پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار توسط باکتری‏ها یا میکروارگانیسم‏های شکمبه گاو هلشتاین و گاومیش خوزستان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 53-75]
 • هضم روده‌ای اثر جیره‌های دارای پودر سیر بر تجزیه‌پذیری و هضم شکمبه‌ای و روده‌ای مواد الیافی و پروتئینی در گوسفند عربی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150]
 • هضم سه مرحله‌ای اثر جیره‌های دارای پودر سیر بر تجزیه‌پذیری و هضم شکمبه‌ای و روده‌ای مواد الیافی و پروتئینی در گوسفند عربی [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 127-150]
 • هلشتاین طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه ثبت خودکار فعالیت جویدن برای شناخت رفتار مصرف خوراک، نشخوار و فعالیت جویدن گاو شیری [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 59-76]
 • هلشتاین تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 163-176]
 • هلشتاین پاسخ‌های عملکردی گاوهای شیرده هلشتاین تغذیه شده با جیره‌های با اندازه ذرات متفاوت علوفه یونجه خشک [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 77-94]
 • هلشتاین بررسی ارتباط چند شکلی ژنهای لپتین و گیرنده هورمون رشد با کیفیت منی گاو هلشتاین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 169-184]
 • هماتولوژی اثر منابع مختلف مکمل سلنیوم بر رشد، فراسنجه های هماتولوژی و شکمبه در بره های پرواری مهربان [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 51-68]
 • هماتولوژی تاثیر شکل فیزیکی کنسانتره و نوع بافر جیره بر فعالیت برخی از آنزیم های هیدرولیتیک بخش های مختلف شیرابه شکمبه، ابقای نیتروژن و هماتولوژی در بره های پرواری دالاق [دوره 6، شماره 1، 1397، صفحه 127-146]
 • همبستگی ژنتیکی تجزیه ژنتیکی صفت تولید شیر توسط مدل روزآزمون با تابعیت ثابت و تصادفی در گاوهای شیری هلشتاین استان یزد [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 13-30]
 • همبستگی ژنتیکی بررسی اثر متقابل بین ژنوتیپ و سطح تولید در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 93-108]
 • همبستگی ژنتیکی ارزیابی ژنتیکی پارامترهای منحنی شیردهی برآورد شده توسط تابع ویلمینک در گاوهای هلشتاین [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 165-178]
 • همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 109-126]
 • همبستگی کانونی تحلیل چند متغیره همبستگی های فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی در گاوهای شیری هلشتاین [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 145-161]
 • همخونی بررسی تنوع ژنتیکی بز کرکی رائینی با استفاده از روش تحلیل شجره [دوره 4، شماره 1، 1395، صفحه 55-76]
 • هم خونی بررسی تنوع ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از اطلاعات شجره ای [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 151-164]
 • هم‌خونی ارزیابی روند هم‌خونی جمعیت گاوهای شیری با تغییر نوع آمیزش، شدت انتخاب و استفاده از انتقال جنین با استفاده از شبیه‌سازی تصادفی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • هم‌خونی برآورد پسروی ناشی از هم‌خونی در صفات مرتبط با رشد در بزغاله‌های مرخز [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • هورمون مدل‏سازی ریاضی برهمکنش هورمون‌ها و متابولیت‌ها در گامه تعادل منفی انرژی گاو‌های شیری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-44]
 • هورمون آزاد کننده گونادوتروپین‌ها تأثیر hCG و GnRH بر عملکرد تولیدمثلی میش‌های لک قشقایی و ترکی قشقایی سوپراوولاسیون‌شده با eCG در فصل تولیدمثلی [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 33-46]
 • هورمونهای تیروئیدی تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 133-146]
 • هیومات سدیم تاثیر هیومات سدیم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های هلشتاین [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 97-111]

ی

 • یادگیری ماشین ارزیابی عملکرد روش‌هایBoosting و بیز A در چالش‌های مختلف معماری ژنومی صفات گسسته و پیوسته [دوره 7، شماره 1، 1398، صفحه 105-120]
 • یادگیری ماشین ارزیابی ژنومی روش ماشین بردار پشتیبانی و روش‌های رایج پیش‌بینی ژنومی در بروز متفاوت فنوتیپ آستانه‌ای مطالعه شبیه‌سازی [دوره 7، شماره 4، 1398، صفحه 17-32]
 • یخ گشایی اثر روش‌های مختلف یخ گشایی بر فراسنجه های اسپرم منجمد قوچ قزل [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 117-132]
 • یونجه اثر چین بر عملکرد تولید، ترکیب شیمیایی و گوارش‌پذیری آزمایشگاهی برگ و ساقه یونجه همدانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 57-74]
 • یونجه تأثیر نوع منبع کربوهیدرات غیر الیافی بر تخمیرپذیری برخی از مواد خوراکی با استفاده از روش تولید گاز و کشت ثابت [دوره 2، شماره 1، 1393، صفحه 91-110]