دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-144 
5. تعیین ارزش تغذیه‌ای، تخمیرپذیری و تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای بقایای زراعی دو واریته کینوآ

صفحه 83-96

پیروز شاکری؛ امید دیانی؛ محمد اسدی کرم؛ حمید نجفی نژاد؛ علیرضا آقاشاهی


8. اثر اسیدهای چرب پالمیتیک و استئاریک و آلفا-لینولنیک بر مصرف خوراک، تولید و ترکیبات شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین

صفحه 129-144

محسن سمیعی زفرقندی؛ تقی قورچی؛ علی اسدی الموتی؛ فرزاد قنبری؛ مهدی دهقان بنادکی