دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-154 
2. بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال

صفحه 17-30

مهدی عباسی فیروزجایی؛ حسن مهربانی یگانه؛ حسین مرادی شهر بابک؛ رسول خدابخش زاده