دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-191 
5. تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل

صفحه 73-92

عبدالمنصور طهماسبی؛ مهناز احمدی همدانی؛ عباسعلی ناصریان؛ یوسف جعفری آهنگری