موضوعات = ژنتیک و اصلاح نژاد-مولکولی
تعداد مقالات: 11
3. بررسی چند شکلی ژن گیرنده هورمون گرلین و ارتباط آن با پارامترهای خونی و صفات لاشه در گوسفندان نژاد زل و شال

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 17-30

10.22069/ejrr.2018.10018.1412

مهدی عباسی فیروزجایی؛ حسن مهربانی یگانه؛ حسین مرادی شهر بابک؛ رسول خدابخش زاده


5. امکان سنجی آنتروپی نسبی در خوشه بندی تعدادی از ژن‌های موثر بر تولید شیر در گاو شیری

دوره 5، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 69-86

10.22069/ejrr.2017.13707.1570

هوشنگ دهقان زاده؛ سید ضیاء الدین میرحسینی؛ مصطفی قادری زفره ای؛ حسن توکلی؛ سعید اسماعیل خانیان


6. بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR

دوره 4، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 119-132

10.22069/ejrr.2016.11799.1480

امیرحسین جعفری دره در؛ محمدرضا محمد آبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ علی ریاحی مدوار


7. تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه HVR1 ژنوم میتوکندری در شش نژاد گوسفند ایرانی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 17-34

10.22069/ejrr.2017.10479.1438

زهرا سجادی زرجانی؛ محمد رضا بحرینی بهزادی؛ مجید فردایی


8. بررسی چندشکلی اینترون دوم ژن پرولاکتین و ارتباط آن با تولید شیر در گوسفند کردی شیروان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-37

فاطمه کاظمی برزل آباد؛ سعید حسنی؛ مجتبی آهنی آذری؛ فیروز صمدی؛ داوود علی ساقی


10. تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه D-loop در شترهای تک کوهان و دوکوهان ایران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 93-110

مرجان ازغندی؛ مجتبی طهمورث پور


11. تاثیر چندشکلی ژن کاپاکازئین روی ارزش اصلاحی صفات تولیدی شیر گاو براون سوئیس

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 137-148

سونیا زکی زاده؛ هادی غلامی؛ رضا وکیلی؛ محسن قدس روحانی