تأثیر استفاده از جو و ذرت ورقه شده با بخار بر فعالیت نشخوار، عملکرد تولیدی و شاخص‫های تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین پس از زایش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هیأت علمی گروه علوم دامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

سابقه و هدف: مرحله پس از زایش در گاو شیری یکی از مراحل بسیار مهم و تاثیرگذار بر عملکرد گاو شیری می‫باشد. تامین نیاز غذایی با فرآوری در خوراک در این بازه زمانی می‫تواند در جهت تامین نیازهای دام کارآمد باشد. تجربیات اخیر حاکی از آن است که استفاده از غلات فرآوری شده به جای دانه‫های آسیاب شده، تا حدود زیادی می‫تواند باعث بهبود شرایط تولیدی و تولیدمثلی در گاو شیری شود. از این رو هدف از این پژوهش مقایسه عملکرد تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری تازه‫زا در دو حالت بهره‫گیری از غلات ورقه شده با بخار و غلات آسیاب شده است.
مواد و روش‫ها: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی، در یک دوره 100 روزه انجام شد که در آن از 40 راس گاو شیری تازه‫زا در 4 تیمار بر اساس جیره بر پایه جو و ذرت آسیاب شده (شاهد)، ذرت ورقه شده با بخار و جو آسیاب شده، ذرت آسیاب شده و جو ورقه شده و جو و ذرت ورقه شده با بخار استفاده گردید. عملکرد تولیدی (شیر، چربی، پروتئین)، رفتار مصرف خوراک و همچنین عملکرد تولیدمثلی در بین 4 گروه مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. تمامی واکاوی‫های آماری در نرم افزار SAS نسخه 1/9 انجام شد. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
یافته‫ها:‬‬ نتایج نشان داد به کارگیری دانه جو و ذرت ورقه شده با بخار در جیره سبب افزایش راندمان تولید در گاوهای تازه‌زا می‌شود (05/0>P)، به طوری که استفاده همزمان جو و ذرت ورقه شده نسبت به آسیاب شده، میزان تولید شیر تجمعی100 روز اول را از 3196 به 3731 کیلوگرم (به میزان 535 کیلوگرم) افزایش داد، ولی درصد چربی و پروتئین شیر تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. نرخ آبستنی و روزهای باز در تیمار جو و ذرت ورقه شده با بخار، نسبت به تیمار جو و ذرت آسیاب شده به ترتیب 13 درصد و 11 روز بهبود یافت (05/0>P). نرخ جویدن در تیمارهای حاوی دانه ورقه شده با بخار نسبت به دانه آسیاب شده بیشتر بود (64 مرتبه در تیمار چهارم به 58 مرتبه در گروه شاهد) که تفاوت مشاهده شده معنی‫دار بود.
نتیجه‫گیری:‬‬ بکارگیری جو و ذرت ورقه‫شده با بخار، در گاوهای شیری تازه‫زا به جای جو و ذرت آسیاب شده عملکرد تولیدی و تولیدمثلی را بهبود بخشید که در اقتصاد گله تاثیرگذار بود و همچنین با پائین آوردن روزهای بازو فاصله گوساله زایی وافزایش نرخ گیرایی و نرخ آبستنی کل به بازدهی تولیدمثل گله کمک می‌کند و از درمان های گران قیمت ،جهت کمک به باروری و تولید مثل و هچنین از استفاده بی‌رویه داروهای سنتتیک و شیمیایی و آنتی‌بیوتیک‌های قوی و زیان های پنهان و آشکار گله جلوگیری می کند. این تغییرات می‫تواند نه تنها به لحاظ اقتصادی حائز اهمیت باشد، بلکه می‌تواند در کاهش آلودگی های زیست محیطی و هچنین در بقاء یا از بین رفتن صنعت پرورش گاو شیری نقش اساسی ایفا کند. ‬

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of using barley and corn steam flaked on rumination activity, production performance and reproductive traits in postpartum Holstein dairy cows

نویسندگان [English]

  • noorollah ahmadijoo 1
  • Hossein Mansoori Yarahmadi 2
  • Jafar Fakhraei 1
  • Mehdi Changizi 1
1 Islamic Azad University of Arak
2 Department of Animal Science, Islamic Azad University, Arak branch
چکیده [English]

Background and objectives: During the past decade, genetic selection for milk production has been very progressive in dairy cows. The postpartum stage in dairy cattle is one of the most important stages in the performance of dairy cattle. Providing food nutritious with feed processing at this time interval can be effective in meeting the needs of the livestock. Recent experience suggests that the use of processed grains instead of milled grains can greatly improve the production and reproductive conditions in dairy cattle. Therefore, the purpose of this study was to compare the production and reproductive performance of freshly-produced dairy cows in two modes of steam flaked-and-grained cereal grains.
Material and methods: This experiment was conducted in a completely randomized block design in a 100-day period in which 40 dairy cows were reared in 4 treatments: Milled barley and corn, corn steam flaked and milled barley, barley steam flaked and corn and barley stream flaked. Throughout the experiment, cows were housed in the straw yard. Treatment diets were: 1) Control diet (milled grains), 2): steam flacked corn with milled barley (SCGB) 3): steam flacked barley with milled corn (GCSB), 4): steam flacked corn and barley (SCSB). Diets were arranged in CNCPS software based on NRC requirements for dairy cattle. Productive performance (milk, fat, protein), feed consumption behavior, and reproductive performance were evaluated among the four groups. All statistical analyzes were performed in SAS software version 9.1.
Results: The results showed that the use of steam flaked barley and corn in ration increased the production efficiency in fresh cows (P <0.05), So that the simultaneous use of stream flaked corn and barley compared to the milled, increased the amount of cumulative milk from 3196 to 3731 kg, but the percentage of lipid and milk protein was not affected by experimental treatments. Pregnancy rates and open days in barley and corn treated with steam flaked were improved by 13% and 11 days, respectively (p < 0.05). The chewing rates were higher in stream flaked corn and barley compared to the milled (64 times in treatment 4 to 58 times in treatment 1), which had a significant difference.
Conclusion: The use of steam flaked corn and barley improves reproductive, reproductive performance and improve production performance in freshly dairy cows instead of barley and corn milled also reduces open days, calving interval and increase conception rate, pregnancy rate in first 100 days and total pregnancy rate ,which can lead to economically important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Steam flaked barley
  • Steam flaked corn
  • Reproductive performance
  • Dairy cow