ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیام کهور پاکستانی و تاثیر نیام در جیره بر عملکرد بزغاله‌های پرواری تالی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی- مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

2 دانشگاه زابل

3 استاد موسسه تحقیقات علوم دامی

چکیده

سابقه و هدف: کهور پاکستانی درختی دائمی و همیشه سبز، سریع الرشد و مقاوم به خشکی و شوری که به طور گسترده جهت تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدائی و احیای مراتع در مناطق وسیعی از جنوب ایران کاشته شده است و از میوه و سرشاخه آن نیز می-توان جهت خوراک دام استفاده کرد. هدف از این پژوهش، بررسی ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری برگ و نیام کهور پاکستانی و اثرات استفاده از نیام آن در جیره غذایی بر عملکرد رشد بزغاله‌های پرواری تالی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: با توجه به پراکنش گونه کهور پاکستانی در سطح استان هرمزگان از مناطقی که پوشش عمده را تشکیل می‌دادند، نمونه های برگ و نیام در دو سال متوالی به صورت نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد و ترکیبات شیمیایی آن طبق روش استاندارد تعیین شد. برای تعیین گوارش پذیری ماده خشک، ماده آلی و پروتئین خام برگ و نیام از هشت راس بز نر بالغ در قفس‌های انفرادی که مقدار خوراک مصرفی، پس‌ماند و مدفوع هر روز بزها تحت کنترل بود استفاده گردید. هم‌چنین، برای تعیین مقدار مصرف نیام بر عملکرد رشد از تعداد 18 رأس بزغاله نرتالی با سن 5 تا 6 ماهه نژاد تالی با میانگین وزن زنده 5/1/±-20/13 کیلوگرم در قالب طرح یک طرفه (one way) شامل دو تیمار، سه تکرار برای هر تیمار و سه مشاهده در هر تکرار مورد استفاده قرار گرفت. جیره-های آزمایشی شامل جیره ه یک: جیره پایه + کنسانتره تجاری (بدون نیام کهور پاکستانی) و جیره دو: جیره پایه+ کنسانتره حاوی 5/28 درصد نیام کهور به مدت 100روز تغذیه شدند. نیام خشک کهور در طول فصل میوه‌دهی (خرداد و تیر) از سه منطقه (بندرعباس، میناب و جاسک) به میزان یک تن جمع‌آوری و به محل آزمایش انتقال داده شد. جیره‌ها به صورت مخلوط روزانه در دو نوبت به مقدر مساوی در اختیار بزغاله‌ها قرار داده شد. بزغاله‌ها در ابتدای آزمایش و سپس هر دو هفته یک بار بعد از 16 ساعت پرهیز غذایی، به طور انفرادی توزین و تغییرات وزن آن‌ها محاسبه شد. میانگین افزایش وزن روزانه، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل به مدت صد روز تعیین شد. داده‌های بدست آمده از ترکیبات شیمیایی و گوارش پذیری در قالب طرح کاملاً تصادفی، داده‌های عملکرد رشد شامل خوراک مصرفی، تغییرات وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک مصرفی مربوط به دو جیره با استفاده آزمون T و با استفاده از نرم افزار9.1 SAS رویه مدل خطی عمومی(GLM) تجزیه شد.
نتایج: میانگین ترکیبات شیمیایی نمونه‌های برگ و نیام کهور پاکستانی به ترتیب برای ماده خشک4/88 و 31/42 درصد، ماده آلی6/92 و 52/90 درصد، پروتئین خام 82/13و 35/20درصد، خاکسترخام42/5 و 48/9 درصد، الیاف نامحلول در شوینده خنثی33/40 و 22/54 درصد، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 98/26 و 84/31 درصد، کلسیم02/1 و 26/2 درصد و فسفر21/0 و 27/0 درصد در ماده خشک بدست آمد. میانگین گوارش پذیری ظاهری برگ و نیام به ترتیب برای ماده‌خشک 99/60 و 74/55 درصد، ماده آلی 16/62 و 69/57 درصد، الیاف نامحلول در شوینده خنثی 25/56 و 78/59 درصد و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی 45/47 و 05/43 درصد بدست آمد. همچنین، میانگین افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در بزغاله‌های تغذیه شده با جیره شاهد و جیره حاوی نیام کهور به ترتیب 28/87 گرم، 33/783 گرم، 6/8 و 55/90 گرم، 60/823 گرم، 34/8 بود که تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند.
یافته‌های پژوهش: برگ و نیام کهور پاکستانی از ارزش غذایی و قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام بالایی برخوردار بوده و نیام را می‌توان به عنوان یک خوراک مناسب به نسبت 5/28 درصد ماده خشک کنسانتره در جیره غذایی بزهای پرواری، بدون اثر نامطلوب بر مصرف خوراک و عملکرد رشد بکار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemical composition and digestibility of Prosopis juliflora pods and leaves and effect of pods in ration on the Performance of fattening Tali kids

نویسندگان [English]

  • firooz askari 1
  • hassan fazaeli 3
1 Agriculture and Natural Resources Research Center of Hormozgan
3 Animal Science research Institute, Karaj
چکیده [English]

Background and objectives: Mesquite or Kahoor (Prosopis Juliflora swartz) fimily Leguminosae, sub-fimily Mimosoideaes is a perennial, fast-growing, ever- green and drought resistant shrub or tree that planted and developed in the south parts of Iran and is known as Kahoor. This plant can be used for preventing soil erosion and stability of sand dunes. It also provides fruit (pod) as animal feed. The young branches (browses) and pods of Kahoor is good goats and camel. The aim of this study was determining the chemical composition and digestibility of Prosopis Juliflora pods and leaves and to using Prosopis Juliflora pods (PJP) in diet on the growth Performance of fattening Tali goats.
Materials and methods: In this experiment 24 Kahoor pods and leaves samples were collected randomly from three intensive cultivated planted areas in Hormozgan province. Samples sun dried and mixed to get homogenous and then were used for chemical analysis. Also, Kahoor pods and leaves were collected, dried and ground in this study the In vivo digestibility of Kahoor pods and leaves were determined by eight Goat. Eighteen Tali male Kids with initial body weight of 13.20 ±1.5 kg were randomly divided into two equal groups on the basis of age and live weight (LW) used in a experimental design with two treatments and nine replications. Goats fed with control diet and the other group with diet of 28.5 % PJP (30% forage to 70 % concentrate ratio) for 14 weeks. The diets were offered into two equal halves daily at 08:00 am and 16:00 pm hours. The kids were weighted in initial trial and every 2 weeks after 16 h feed deprivation using a suspended weighing scale and calculated their weight changes. The average body weight gain, average dry matter intake and feed conversion ware determined. Chemical composition and digestibility, Feed intake, body weight changes and feed conversion data were analyzed using the SAS 9.1(2001) software and GLM procedures, with two treatments and nine repeats per treatment with using T- test.
Results: The result of this experiment showed that the chemical composition mean of PJP and PJL samples were contained 88.4,42.31% dry matter, 92.61,90.52% organic matter, 13.82,20.3% crude protein, 5.42,9.48% ash,40.3,54.22% neutral detergent fiber, 26.98,31.84% acid detergent fiber, 1.04,2.26% calcium, 0.21,0.27% phosphors (on DM basis) respectively. The average digestibility coefficient pods and leaves for Dry matter, Organic matter, Neutral detergent fiber and Acid detergent fiber is 60.99, 55.74 and 62.16, 57/69 and 56.25, 59.78 and 47.45, 43.05, respectively. The average daily gain, feed intake and feed conversion efficiency were 87.28 g, 783.3g, 8.6 and 90.55g, 823.3g, 8.3 respectively for Kids received control and PJP diet that were not statistically different. Total cost of feed and also, cost of meat production was cheaper than control group. The result of this study indicated that the PJP similar to commercial concentrate has supplied kids requirements that can be suitable replacement for commercial concentrate in fattening kids diets.
Conclusion: Results indicated that pods and leaves contain a large amount of essential nutritive material and can used T.M.R. with other feed in maintenance conditions animal rations after drying and reducing anti nutrition materials. Also; that PJP can be used in fattening kids concentrate to 28.5 % DM rate without negative and side effect on growth performance and FCR goats and reduced 30% the feeding cost economically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nutritive value
  • Weight gain
  • Performance
  • Fattening
  • Prosopis Juliflora