تاثیر بیوهربال بر عملکرد، قابلیت هضم، فراسنجه های خونی و تولیدگاز جیره در گوساله های پرواری هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دامپروری دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی

3 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

سابقه و هدف: تامین مواد ‌غذایی در یک دوره پرواربندی یکی از بالاترین هزینه‌های مربوط به پرورش می‌باشد به‌طوری که 65 تا 70 درصد هزینه‌های مربوط به پرورش دام در ارتباط با مساله تغذیه است. ایجاد مقاومت در عوامل بیماری‌زا در زمان استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به عنوان ترکیبات محرک رشد و نیز امکان باقی ‌ماندن آنتی‌بیوتیک‌ها در محصولات تولیدی، از معایبی است که استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها را در تغذیه دام و طیور محدود کرده است. در سالیان اخیر تمایل به استفاده از متابولیت‌های ثانویه گیاهی به‌عنوان راهکاری برای بهبود عملکرد دام و طیور افزایش یافته است. این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات استفاده از پودر گیاه داروئی تجاری بیوهربال بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های خونی و فراسنجه‌های تولید گاز در گوساله‌های پرواری هلشتاین انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: تعداد 10 راس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن 30±310 کیلوگرم به‌صورت تصادفی به 2 گروه آزمایشی 5 راسی تقسیم شده و هر گروه به‌یکی از جیره‌های آزمایشی اختصاص یافت به‌طوری که به گروه اول، بیوهربال به‌میزان 20 گرم در روز برای هر حیوان داده شد و به‌گروه دیگر بیوهربال داده نشد. جیره روزانه طی سه وعده و در حد اشتها و بصورت خوراک کاملا مخلوط در اختیار گوساله‌ها قرار گرفت. آزمایش در 3 دوره 30 روزه انجام شد. قبل از شروع آزمایش یک دوره 14 روزه به‌منظور عادت‌دهی گوساله‌ها به جیره‌های غذایی در نظر گرفته شد. گوساله‌ها هر دو هفته یکبار و قبل از وعده صبح وزن‌کشی ‌شدند. در هفته پایانی هر دوره نمونه مدفوع هر گوساله بصورت روزانه قبل از وعده صبح از طریق رکتوم جمع‌آوری و در فریزر نگهداری شد. همچنین در آخرین روز هر دوره و قبل از وعده صبح نمونه خون بصورت ناشتا از سیاهرگ دمی گرفته و پلاسما جداسازی و در فریزر برای انجام آزمایش نگهداری شد. از خوراک گروه‌های آزمایشی به-صورت هفتگی نمونه تهیه شد و در فریزر نگهداری ‌شد. در پایان آزمایش نمونه‌های خوراک و مدفوع در آون با دمای60 درجه سانتی‌گراد خشک و سپس با آسیاب پودر شدند. تجزیه تحلیل آماری با استفاده از نرم‌افزارهای SAS و رویه mixed انجام شد.

یافته‌ها: قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در گروه بیوهربال بیشتر از گروه شاهد بود (01/0 P<). افزایش وزن روزانه از لحاظ عددی در گروه بیوهربال (78/1 کیلوگرم) بیشتر از گروه شاهد (35/1 کیلوگرم) بوده و تمایل به معنی‌دار شدن داشت. مصرف خوراک در گروه بیوهربال (54/11 کیلوگرم در روز) بیشتر از گروه شاهد (81/10 کیلوگرم در روز) بود (05/0 P<). ضریب ‌تبدیل در گروه بیوهربال (50/6) کمتر از گروه شاهد (02/8) بود (05/0 P<). غلظت گلوکز، تری‌گلیسرید و کلسترول خون بین گروه‌ها اختلاف معنی‌داری نداشت. بین تیمار شاهد و تیمار دارای بیوهربال از نظر پتانسیل تولید گاز جیره‌هادر آزمون تولید گاز اختلاف معنی‌داری وجود داشت (01/0 P<) به‌طوری که بیشترین مقدار تولید گاز مربوط به تیمار بیوهربال (89/174 میلی‌لیتر) و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد (33/149 میلی‌لیتر) بود.

نتیجه‌گیری کلی: نتایج تحقیق بیانگر آن است که مکمل گیاهی بیوهربال می‌تواند موجب بهبود قابلیت هضم، خوراک مصرفی، تخمیر شکمبه‌ای، ضریب تبدیل و افزایش وزن گوساله‌های پرواری هلشتاین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Bioherbal on performance, digestibility, blood parameters and in vitro gas production of diet in Holstein fattening calves

نویسندگان [English]

  • Negin Yaghubi 1
  • Akbar Taghizadeh 3
  • Hossein Janmohammadi 3
1 Graduated Student of Animal Management, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
3 Perofessor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
چکیده [English]

Background and objectives: About 65 to 70 percent of total cost of livestock breeding is related to nutritional issues. Sometimes antibiotics are used as feed additives to prevent the growth of intestinal pathogens, reduce metabolic abnormalities, stimulating growth and improving feed conversion efficiency in farm animals. The creation of resistance in pathogens and the possibility of antibiotics remaining in products are the main disadvantages of antibiotics usage in livestock and poultry nutrition as a growth stimulator. The tendency to use secondary plant metabolites has increased as a way to improve livestock and poultry performance. This study was carried out to determine the effect of using Bioherbal plant powder on digestibility, blood parameters and gas production parameters in Holstein fattening calves.
Materials and Methods: Ten male Holstein fattening bull-claves with average weight of 310±30 Kg divided into two groups and randomly were allocated to one of the experimental treatments. Animal on Bioherbal group are received basal diet plus 20g of Bioherbal per day. Daily rations were offered to calves during three meals adlibitum rations. Calves were weighed every two weeks before the morning feeding. At the end of each experimental period, fecal sample was collected from each calf through a rectum and stored in a freezer. At the last day of each period, the blood sample was taken from the jugular vein and the plasma isolated and kept in the freezer for further analysis. At the end of the experiment, the feed or fecal samples were dried in an oven at 60 ° C for 48 hours, and milled for further analysis for chemical composition and nutrients digestibility. Statistical analysis for data were done with the proc mixed of SAS software.
Results: The digestibility of dry matter, organic matter, neutral detergent insoluble fiber (NDF) and acid detergent insoluble fibers (ADF) was greater in Bioherbal group when compared with control group (P<0.01). Daily weight gain was numerically higher in the Bioherbal group (1.78 Kg) than the control group (1.35 Kg), but no significant difference was observed (P=0.06). Feed intake in the Bioherbal group (11.54 Kg) was significantly higher than the control group (10.81 Kg) (P <0.05). Conversion coefficient in Bioherbal group (6.50) was lower than control group (8.02) (P<0.05). Blood glucose, triglyceride and cholesterol concentration didn’t show any meaningful variance between groups (p>0.05). There was a significant difference between control and Bioherbal treatment in terms of gas production (P <0.01). The highest amount of gas production was related to Bioherbal treatment and the lowest amount was related to control ones.
Conclusion: The results of this study indicate that the Bioherbal plant supplement improves the digestibility of nutrients, dry matter intake, feed conversion and weight gain of Holstein fattening calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic
  • Bioherbal
  • Coriandrum sativum
  • Cuminum cyminum
  • Mentha piperita