اثر عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو) بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گوساله‌های پرواری گاومیش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 محقق (بازنشسته) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد دزفول

چکیده

سابقه و هدف: افزایش بهره‌وری در استفاده از خوراک دام‌ها مهم است. استفاده از افزودنی عصاره جلبکی (تسکو) در تغذیه حیوانات اهلی باعث بهبود قابلیت هضم جیره و در نتیجه افزایش تولید و سودآوری می‌شود. از این ماده خوراکی به عنوان منبع ویتامینی برای افزایش طول عمر اقتصادی دام استفاده می‌شود و نیز مصرف این ماده خوراکی در کاهش اثرات استرس‌ گرمایی نقش دارد. آسکوفیلوم نودوسوم یک جلبک دریایی می‌باشد که چندین کاربرد از جمله افزایش قابلیت هضم مواد خشبی را دارد. آزمایش حاضر به‌منظور بررسی اثر استفاده از عصاره حاصل از جلبک آسکوفیلوم نودوسوم با نام تجاری تسکو در جیره بر قابلیت هضم خوراک و عملکرد پرواری گوساله‌های گاومیش انجام شد.
مواد و روش‌ها: در آزمایش حاضر از 1۸ راس گوساله گاومیش (262±۱۸ کیلوگرم) در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و ۶ تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: 1- جیره پایه بدون مکمل (شاهد)، 2- جیره پایه حاوی یک درصد عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم (تسکو)، 3- جیره پایه حاوی دو درصد عصاره جلبک آسکوفیلوم نودوسوم بود. مقدار مصرف خوراک و باقیمانده به طور روزانه ثبت شد. وزن زنده دو هفته یکبار ثبت شد. میانگین افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل و بازده خوراک محاسبه شد. قابلیت هضم مواد مغذی جیره با روش جمع‌آوری کل مدفوع انجام شد.
یافته‌ها: میانگین خوراک مصرفی کل دوره در تیمار شاهد بیشترین مقدار و در تیمار حاوی 1 درصد تسکو کمترین مقدار بود. بیشترین وزن نهایی و اضافه وزن کل دوره و از روز 30 تا روز 60 آزمایش مربوط به تیمار حاوی 1 درصد تسکو بود (05/0>P). ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای حاوی 1 و 2 درصد تسکو در مقایسه با تیمار فاقد تسکو به ترتیب 25 و 21 درصد بهبود یافت. تیمار حاوی 1 درصد تسکو مناسب‌ترین ضریب تبدیل را نشان داد (05/0>P). افزودن تسکو در مقایسه با شاهد باعث افزایش معنی دار مصرف الیاف نامحلول در شوینده خنثی و قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی شد (05/0P<). قابلیت هضم پروتئین و الیاف نامحلول در شوینده خنثی به طور خطی با افزایش مقدار تسکو افزایش یافت (05/0P<)، در مقایسه با شاهد بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار حاوی 2 درصد تسکو بود.
نتیجه‌گیری: بنابراین، داده‌های آزمایش حاضر نشان دادند که استفاده از تسکو اثرات مطلوبی بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گاومیش‌های پرواری داشت و مقدار 1 درصد آن در ویژه‌گی‌های عملکردی ‌در مقایسه با جیره شاهد و جیره حاوی 2 درصد بهترین نتایج را نشان داد. لذا، شاید استفاده از آن در دام‌های پرواری مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Ascophyllum nodosum algae extract (Tasco) on performance and nutrient digestibility of finishing buffalo calves

نویسندگان [English]

  • Morteza Chaji 1
  • Eshagh Kordnejad 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Animal Science and Food technology, Khuzestan Agricultural Sciences and Natural Resources University
2 Researcher (retired) of Agricultural Research and Education Center and Natural Resources of Safi Abad Dezful
چکیده [English]

Background and objectives: Improved efficiency in the use of animal feed is important. The use of algae extract (Tasco) in domestic animal feeding improves digestibility of the diet and consequently increases production and profitability. This feedstuff is used as a source of vitamins to increase economic longevity of livestock, and the use of this substance plays a role in reducing the effects of heat stress. Ascophyllum nodosum is an algae that has several uses, including increasing the digestibility of fibrous materials. The present experiment was conducted to investigate the effect of using an extract of Ascophyllum nodosum algae (with Tasco brand) on feed digestibility and finishing performance of buffalo calves.

Materials and methods: Fifteen buffalo calves (262±18 kg) were allocated to three treatments as a completely randomized design. The experimental treatments were including 1- basal diet without supplement (control diet), 2- basal diet supplemented with 1% Tasco, and 3- basal diet supplemented with 2% Tasco. Dry matter intake and ort was recorded daily and live weight each fifteenth days. The average daily gain, feed conversion ratio, and feed performance were calculated. The digestibility of feed nutrients were measured by total feces collection method.

Results: The average feed intake of the whole period of experiment in control and treatment containing 1% Tasco was highest and lowest amount, respectively. The treatment containing 1% Tasco had the highest final weight and weight gain from day 0.0 to 75 and 30 to 60 of the experiment (P<0.05). In comparison to control, feed conversion ratio in treat contains 1 and 2% Tasco was improved about 21 and 25%. The treatment containing 1% Tasco showed the most suitable feed conversion ratio (P<0.05). In comparison to control, supplementation of diets with Tasco, significantly increased the intake and digestibility of NDF (P<0.05). The digestibility of crude protein and NDF was increased linearly with increasing amount of Tasco in the diet (P<0.05), compared with control the most percentage was belonged to treat containing 2% of Tasco.

Conclusion: According to the results of present experiment, using Tasco had beneficial effects on performance and digestibility of nutrients in finishing buffaloes and for performance diet containing 1% compared to 2% Tasco and control diet had the best results. Therefore, it may be beneficial to use Tasco especially in finishing livestocks.

Conclusion: According to the results of present experiment, using Tasco had beneficial effects on performance and digestibility of nutrients in finishing buffaloes and for performance diet containing 1% compared to 2% Tasco and control diet had the best results. Therefore, it may be beneficial to use Tasco especially in finishing livestocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Average daily gain
  • Feed conversion ratio
  • Feed efficiency
  • Tasco