تعیین حساسیت بزهای سانن، آلپاین، مهابادی و بومی سمنان به طول دور‌ه‌ی نوری با استفاده از هورمون‌های تیروئیدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکترا، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده علوم دامی، گروه ژنتیک، اصلاح نژاد و فیزیولوژی دام

2 ریاست دانشکده علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی گرگان

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

سابقه و هدف: هورمون‌های تیروئیدی بر عملکرد تولید مثلی حیوانات، بخصوص پاسخ به طول دوره‌ی نوری، موثرند. در گونه‌های مختلف جانوری تغییرات غلظت سرمی این هورمون‌ها در طی سال دیده شده است. با توجه به داده‌های موجود میتوان با تعیین میزان تغییرات غلظت سرمیِ این هورمون‌ها میزان حساسیت به فصل را درگونه‌ها و نژادهای دامی پیش‌بینی نمود. این تحقیق با هدف مقایسه میزان حساسیت به فصل بزهای سانن وآلپاین با نژادهای بومی(مهابادی و بومی سمنان) استفاده از میزان هورمون‌های تیروئیدی انجام شد.
مواد و روش ها: این آزمایش با همکاری بخش خصوصی، در جنوب دامغان، از شهرستا‌ن‌های استان سمنان، با مختصات جغرافیایی: °۳۶ شمالی و °۵۴ شرقی، در ارتفاع 950 متر از سطح دریا، دارای تابستان‌ گرم و زمستان سرد و خشک انجام شد. 16 بز نر 3 تا 4 ساله از چهار نژاد سانن، آلپاین، مهابادی و بومی استان سمنان انتخاب شده و از ابتدای اسفندماه هر 15 روز یک بار، نمونه‌گیری از رگ وداج انجام شد. میزان T3،T4 سرم به روش الایزا اندازه‌گیری‌شد. تاثیر نژاد و طول دوره‌ی نوری بر غلظت هورمون‌ها، به روش داده‌های تکراری در قالب طرح کاملا تصادفی آنالیز شد.
یافته ها: میزان T3 و T4 در هر در طی سال تغییرات هدفمند و معنی داری داشتند(p≤0.01). در هر چهار نژاد میزان T3 در پاییز و زمستان بالا بود و در اسفند به بالاترین حد خود رسید. الگوی تغییرات T3در چهار نژاد نژاد یکسان بود، اما نژاد سانن بیشترین تغییرات در T3 را نشان داد. تفاوت میزان تغییرات بین نژادها در برخی ماه‌ها معنی دار بود، اما در حالت کلی، تفاوت معنی‌داری در نقاط بیشینه و کمینه میزان T3 در بین نژادهای سانن، آلپاین و مهابادی دیده نشد(p≤0.01). این میزان تفاوت تنها در مورد بزهای سمنانی با سایر نژادها معنی‌دار بود. سطح هورمون در ماه‌های اسفند، فروردین، دی، آبان و آذر، در بزهای بومیِ سمنان به طور معنی‌داری کمتر از سایر نژادها بود(p≤0.01). میزان هورمون تیروکسین(T4) نیز تحت تاثیر تغییرات طول دوره نوری قرار گرفت. به طوری‌که غلظت این هورمون به ترتیب در فصول زمستان و پاییز بیشترین و در تابستان کمترین بود(p≤0.01). بین نژادها از لحاظ حساسیت تغییرات غلظت T4 به تغییرات طول دوره نوری تفاوت معنی‌دار دیده شد(p≤0.01).در ماه‌های فصل گرما(تیر ، مرداد و شهریور)، غلظت تیروکسین در بزهای سمنانی به طور معنی‌داری بیشتر از بزهای سانن و آلپاین بود(p≤0.01). بزهای سمنانی کمتر تحت تاثیر تغیرات طول دوره نوری بر میزان تیروکسین قرار گرفتند.
نتیجه گیری: نتایج این آزمون نشان داد که بزهای نر نژاد سانن بیش از نژاد آلپاین تحت تاثیر تغییرات طول دوره نوری و شرایط اقلیمی در کوهپایه های جنوبی البرز قرار گرفتند. در بین دو توده‌ی ژنتیکیِ بومی، تفاوت معنی‌داری در پاسخ به شرایط اقلیمی و طول دوره‌ی روشنایی دیده نشد. با توجه به این نتایج به نظر میرسد نژاد آلپاین گزینه مناسب‌تری برای استفاده در این شرایط اقلیمی در کشورمان باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of susceptibility of Saanen, Alpine, Mahabadi and Semnan native goats to photo period using thyroid hormones

نویسندگان [English]

  • Saeed Reza Asghari 1
  • Yousef Jafari Ahangari 2
  • Zarbakht Ansari Pirsaraaei 3
  • Amir Akhlaghi 4
1 agriculture & natural resource science uni of Gorgan
2 head of animal sci. college
3 animal sci. dep., agricultural & natural resource uni Of Sari
4 shiraz uni. agriculture college
چکیده [English]

Background and objectives: Thyroid hormones are effective on reproductive performance of animals, especially in response to photoperiod. In different animal species, changes in serum concentrations of these hormones have been observed throughout the year. According to available data, by determining the serum level changes of these hormones, the sensitivity of the livestock species and breeds to photoperiod was predicted. The aim of this study was to compare the sensitivity of imported breeds (Saanen and Alpine) and indigenous goats (Mahabadi and native Semnan) to photoperiod change in the year, using thyroid hormones.
Materials and methods: This experiment conductedin the south of Damghan (Semnan province: 36 ° North and 54 ° East), at a height of 950 m above sea level, that has a warm summer and cold and dry winter. Sixteen male goats of 3 to 4 years old were selected from four Saanen, Alpine, Mahabadi and native goats of Semnan province. From the beginning of March, every 15 days, sampling was done from jugular vein. Serum T3, T4 was measured by ELISA method. The effect of breed and photoperiod on hormonal concentrations was analyzed by repeated measures method in a completely randomized design.
Results: T3 and T4 levels had changes during each year (p≤0.01). In all four breeds, T3 was high in autumn and winter and peaked in March. The T3 variation pattern was the same in four breeds, but the Saanen breed showed the most variation in T3. Differences in inter-species variation in some months were significant (p≤0.01), but in general, there was no significant difference in the maximum and minimum points of T3 between Saanen, Alpine and Mahabadi breeds. This difference was only significant for Semnan goats with other breeds (p≤0.01). Hormone level was significantly lower in Semnan native goats than in other breeds in March, April, November and December (p≤0.01). The level of T4 has also been influenced by variations in the photoperiod. Concentration of this hormone was highest in winter and autumn and in summer it was the lowest (p≤0.01). There was a significant difference between breeds in terms of sensitivity of changes in T4 concentration to changes in photoperiod (p≤0.01). In the months of the heat season (July, August and September); the concentration of T4 in Semnani goats was significantly higher From Saanen and Alpine goats (p≤0.01). Semnani goats were less influenced in the amount of thyroxin during photoperiodic changes.
Conclusion: The results of this test showed that male Saanen goats more than Alpines were affected by changes in photoperiodic changes and climatic conditions in the southern foothills of Alborz mountain. There was no significant difference between two indigenous genetic populations in response to climatic conditions and photoperiodic changes. According to these results, it seems that the Alpine breed is a more appropriate option for use in these climatic conditions in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saanen
  • Alpine
  • local goat breeds
  • photo-period
  • thyroid hormones