برآورد پارمترهای ژنتیکی افزایش وزن روزانه و نسبت های کلیبر در گوسفندان ماکویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اراک

2 گروه علوم دامی، تبری

3 گروه علوم دامی دانشگاه اراک

4 دانشگاه تبریز

5 دانشگاه تهران

6 مرکز اصلاح نژاد دام، کرج

چکیده

سابقه و هدف: گوشت گوسفند یکی از منابع مهم تأمین پروتئین حیوانی در کشور در مقایسه با گوشت بز و گاو می‌باشد. با این حال به خاطر عدم برنامه ریزی‌ها در سطح کلان کشوری و ضعف و ناکارآمدی سیستمهای پرورشی در کشور، این میزان جوابگوی نیاز مصرف کنندگان نمی‌باشد. علاوه براین، برای تعیین معادلات هدف اصلاح نژاد و شاخص انتخاب، برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی گوسفند ضروری می‌باشد. مواد و روش‌ها: در این تحقیق، اطلاعات مربوط به صفات وزن بدن که طی سالهای 1375 تا 1392 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند ماکویی، در استان آذربایجان غربی جمع آوری شده بود، برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات رشد و نسبت کلیبر استفاده گردید. صفات مورد مطالعه در این تحقیق شامل صفات اوزان تولد‌، شیرگیری، شش ماهگی و یکسالگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی بودند. مؤلفه‌های واریانس و کوواریانس صفات مورد مطالعه با استفاده از روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) و مدل‌های حیوانی مختلف نرم افزار ASREML بدست آمدند. پس از برازش مدل های حیوانی مورد استفاده، بهترین مدل برای هر صفت بر اساس لگاریتم درستنمایی تعیین شد. یافته‌ها: بهترین مدل برای صفت وزن تولد مدل شماره 3 (اثر افزایشی ژنتیکی مستقیم و مادری بدون در نظر گرفتن کوواریانس آنها)، صفات وزن شیرگیری، شش ماهگی و افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری مدل شماره 2 (-اثر ژنتیکی افزایشی مستقیم و محیط دائمی مادری) و برای صفات یکسالگی، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی مدل شماره 1 (اثر افزایشی مستقیم) برآورد گردید. براساس نتایج وراثت پذیری مستقیم برای صفات اوزان تولد، شیرگیری، شش ماهگی و یکسالگی، افزایش وزن روزانه از تولد تا شیرگیری، افزایش وزن روزانه از شیرگیری تا شش ماهگی، نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری و نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی به ترتیب 04/0±15/0، 03/0±16/0، 04/0±21/0، 06/0±22/0، 05/0±13/0، 04/0±14/0، 03/0±06/0 و 02/0±03/0 برآورد گردید. وراثت پذیری مادری برای وزن تولد 02/0±08/0 برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی مستقیم از 13/0 (‌بین وزن یکسالگی با نسبت کلیبر از شیرگیری تا شش ماهگی) تا 94/0 (‌بین وزن شیرگیری با نسبت کلیبر از تولد تا شیرگیری) متغیر بود. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که انتخاب برای نسبت کلیبر، ضمن افزایش سرعت رشد بره‌ها، باعث افزایش راندمان خوراک مصرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimation of genetic parameter for average daily gains and Kleiber ratios in Makooei Sheep

نویسندگان [English]

  • Amir Hossein Farahani 1
  • Abbas Rafat 4
  • Hossein Moradi shahrebabak 5
1 Arak university
4 Tabriz University
5 animal science
چکیده [English]

Background and objectives: Mutton production in Iran, as the main source of red meat, does not satisfy the increasing demand of the consumers. Estimation of genetic parameters of economic important traits are necessary for determining breeding goal and selection index. Materials and methods: In this study, data were collected from 1996 to 2014 at the Makooei Sheep Breeding Station (Makoo) in west-Azerbaijan province were used to estimate the genetic parameters for growth traits and Kleiber ratios. Traits studied were birth weight (BW), weaning weight (WW), six month weight (6MW) and yearling weight (YW), Average daily gain from birth to weaning (ADGa), Average daily gain from weaning to six months of age (ADGb), Kleiber ratio from birth to weaning (KRa), and Kleiber ratio from weaning to six months of age (KRb). (Co) variance components were obtained fitting different animal models using a restricted maximum likelihood (REML) procedure via ASREML program. The most appropriate model for each trait was determined based on log likelihood ratio tests. Results: The most appropriate model for birth weight trait model 3 (direct and maternal genetic effects, without considering covariance between them), weaning weight, six month weight and Average daily gain from birth to weaning Model 2 (direct additive genetic effects and maternal permanent environment) and yearling weight, Average daily gain from weaning to six months, Kleiber ratio from birth to weaning, and Kleiber ratio from weaning to six months of age Model 1 (direct effects). Direct estimate of heritability for BW, WW, 6MW, YW, ADGa, ADGb, KRa and KRb was 0.15±0.04, 0.16±0.03, 0.21±0.04, 0.22±0.06, 0.13±0.05, 0.14±.04, 0.06±0.03 and 0.03±0.02, respectively. The estimate of maternal heritability for BW was 0.08±0.02. Genetic correlations were ranged 0.13 (between YW with KRb) to 0.94 (between WW with KRa). Conclusion: The results of this study indicated that selection for Kleiber ratio can result in genetic improvement of growth rate as well as feed efficiency.Genetic parameter estimates of local breeds are important. Genetic parameter estimates of local breeds are important for conservation purposes, defining breeding objectives, and programs. The traits having economic value such as growth
rate and Kleiber ratio are influenced by individual direct genetic, maternal effects, and environment which animal is raised Profitability of a sheep production system can be influenced by growth rate of the lambs in different ages. Normally, the lambs having more growth rate are more capable of reaching market weight. Growth rate is defined as the average daily gain of an individual in a specific period and can be classified as from birth to weaning, from birth to 6 months of age, from weaning to 6 months of age,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sheep
  • variance component
  • Average daily gain
  • Kleiber ratio
  • Heritability