اثر سطح مصرف شیر بر عملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های ماده هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه علوم دامی دانشگاه ایلام

2 دانش آموخته تغذیه دام دانشگاه ایلام

3 عضو هیات علمی دانشگاه ایلام

4 مدیر فنی گاوداری

چکیده

سابقه و هدف: یکی از عوامل مهم موثر بررشد و زنده‌مانی گوساله‌ها در دوره قبل از شیرگیری مقدار مصرف شیر است. معمولا به علت هزینه بیشتر شیر برای تغذیه گوساله‌ها، توصیه بر این است که مقدار مصرف شیر در حدود 10 درصد وزن بدن (حدود 4 لیتر در شبانه روز) ثابت نگه داشته شود تا گوساله به مصرف جیره آغازین بیشتر تشویق شود. در سال‌های اخیر محققین به دنبال یافتن بهترین الگوی تغذیه شیر هستند تا بیشترین رشد با توجیه اقتصادی برای گوساله فراهم شود. هدف این پژوهش مقایسه دو الگوی مصرف معمول (4 کیلوگرم در روز) و مصرف آزاد شیر برعملکرد، رشد اسکلتی و متابولیت‌های خونی گوساله‌های ماده شیرخوار بود.
مواد و روش‌ها: تعداد 30 رأس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن 2/2 ± 7/42 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملا تصادفی به دو تیمار اختصاص داده شدند. تیمارهای آزمایشی شامل مصرف معمول شیر (4 کیلوگرم در روز) و مصرف آزاد شیر بود. آزمایش شامل 2 مرحله پیش از شیرگیری (روز 1 تا 60) و پس از شیرگیری (روز 61 تا 120) بود. در هر دو گروه، شیر در دو نوبت صبح و عصر تغذیه ‌شد. گوساله‌ها در کل دوره آزمایش به صورت آزاد به جیره آغازین و آب دسترسی داشتند. مصرف جیره آغازین به صورت روزانه و افزایش وزن به صورت هفتگی و شاخص‌های اسکلتی شامل طول بدن، ارتفاع جدوگاه و فاصله استخوان پین در دو و چهار ماهگی اندازه‌گیری شد. متابولیت‌های خون شامل گلوکز، پروتئین کل، تری‌گلیسیرید و کلسترول در در 30 و60 روزگی اندازه-گیری‌ شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در گوساله‌های تیمار مصرف آزاد شیر، مصرف جیره آغازین در دوره پیش از شیرگیری کمتر (01/0P<) اما در دوره پس از شیرگیری و کل دوره آزمایش (روز 1 تا 120 پس از تولد) بیشتر از گوساله‌های تیمار مصرف معمول شیر بود (01/0P<). در گوساله‌های تیمار مصرف آزاد شیر افزایش وزن روزانه در پیش از شیرگیری و کل دوره آزمایش بیشتر ولی در دوره پس از شیرگیری کمتر از گوساله‌های تیمار مصرف معمول شیر بود (01/0P<). در گوساله‌های تیمار مصرف آزاد شیر، بازده استفاده از خوراک در دوره پیش از شیرگیری بیشتر(05/0P=) و در دوره پس از شیرگیری کمتر (01/0P<) از گوساله‌های تیمار مصرف معمول شیر بود ولی در کل دوره تحت تأثیر مصرف شیر قرار نگرفت (05/0P>). وزن بدن گوساله‌های تیمار مصرف آزاد شیر در مقایسه با تیمار مصرف معمول شیر در دوره پیش از شیرگیری، پس از شیرگیری و در پایان آزمایش بیشتر بود (01/0P<). گوساله‌هایی که شیر را به صورت آزاد دریافت کردند در مقایسه با گوساله‌های مصرف معمول شیر در پایان شیرگیری و پایان دوره طول بدن بیشتری داشتند (05/0P<). غلظت گلوکز و کلسترول پلاسمای گوساله‌های تیمارمصرف آزاد شیر در مقایسه با گوساله‌های تیمار مصرف معمول شیر در30 روزگی بیشتر بود (05/0P<). غلظت پروتئین کل و تری‌گلیسیرید سرم گوساله‌ها تحت تأثیر الگوی مصرف شیر قرار نگرفت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج تحقیق نشان داد که الگوی ارایه شیر به صورت آزاد در مقایسه با الگوی ارایه معمول شیر باعث بهبود عملکرد گوساله‌های ماده شیرخوار شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of milk intake level on performance, skeletal growth and plasma metabolites of Holstein female calves

نویسندگان [English]

  • Farshid Fatahnia 1
  • Fakhrodin Armion 2
  • Golnaz Taasoli 3
  • Ehsan Rezaei 4
1 Faculty member, Ilam University
2 Graduate of Animal Nutrition, Ilam University
3 Faculty member, Department of Animal Science, Ilam University
4 Professional manager
چکیده [English]

Background and objectives: Milk consumption is one of the most important factors affecting growth and survival of calves in the pre-weaning period. Usually due to the higher cost of milk for feeding calves, it is recommended that the amount of milk intake be maintained at about 10% of body weight (4 liters per day), so that the calf is more encouraged to intake starter diet. In recent years, researchers have been looking for the best milking pattern to support the growth of calf more economically .The aim of this study was to compare the effect of two milk intake patterns, including conventional (4 kg / day) and free milk intake on the performance, skeletal growth, and blood metabolites of Holstein female calves.
Materials and methods: Thirty newborn Holstein female calves with average BW of 42.7 ± 2.2 kg were used in a completely randomize design. Experimental treatments included of conventional (4 Kg/d) and ad libitum milk intake. The experiment carried out in two periods: pre-weaning (day 1 to day 60) and post-weaning period (day 61 to day 120). Calves fed milk twice daily in the morning and the afternoon and had free access to starter diet and water. Starter intake was measured daily and ADG was calculated in a weekly basis. Skeletal parameters including body length, withers height and pin distance were taken at weaning (day 60) and end of the experiment (day 120). Blood metabolites including glucose, total protein, triglyceride and cholesterol were measured on days 30 and 60 of the study.
Results: The results showed that calves fed ad libitum milk intake had lower pre-weaning starter intake (P<0.01) and greater starter intake (P<0.01) during post-weaning and overall periods than those fed conventional milk intake. In calves fed ad libitum milk intake, average daily gain was higher (P<0.01) than the calves fed conventional milk intake during pre-weaning and overall periods but it was lower (P<0.01) during post-weaning period. Feed efficiency was higher during pre-weaning (P=0.05) and lower during pre-weaning period (P<0.01) in calves fed ad libitum than those fed conventional milk but it was insignificant in the overall period (P>0.05). Body weight of calves fed ad libitum milk intake was greater during pre-weaning, post-weaning and overall periods than those fed conventional milk intake (P<0.01). Calves fed ad libitum milk intake had greater (P<0.05) body length than those fed conventional milk intake. Plasma glucose and cholesterol concentrations were greater (P<0.05) in calves fed ad libitum milk intake than those fed conventional milk intake in day 30 of experiment. Plasma total protein and cholesterol concentrations were not affected by milk intake pattern (P>0.05).
Conclusion: It is concluded that ad libitum milk intake resulted in better performance of dairy calves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy calf
  • Milk intake
  • Performance
  • Skeletal characteristics
  • blood metabolites