تاثیر مکمل آلی سلنیوم بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی متابولیت‌های خون بره‌های پرواری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

2 -

چکیده

سابقه و هدف: عناصر معدنی به‌عنوان یکی از عوامل بهبود دهنده متابولیک سبب افزایش بازده استفاده از مواد مغذی در دام می‌شوند. عنصر سلنیوم دارای نقش‌های متابولیکی و آنتی‌اکسیدانی مهمی در سلول‌های بدن دام می‌باشد. با وجود این اطلاعات کافی در رابطه با نیازهای گوسفندان بومی به سلنیوم وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی اثرات تغذیه مکمل سلنیوم‌-‌متیونین بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی، وضعیت تخمیر شکمبه‌ای و برخی متابولیت‌های خون بره‌های نر پرواری بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش تعداد 15 راس بره نر کرمانی با میانگین وزن اولیه 09/1 ± 2/32 کیلوگرم در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 5 تکرار در هرتیمار به مدت 10 هفته شامل2 هفته سازگاری و 8 هفته جمع‌‌آوری داده، استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره پایه فاقد مکمل سلنیوم (گروه شاهد)، جیره پایه همراه با 5/0 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل سلنیوم‌-‌متیونین و جیره پایه همراه با 1 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک از مکمل سلنیوم‌-متیونین بود. اندازه‌گیری مصرف خوراک روزانه و وزن زنده و آزمایش تعیین قابلیت هضم مواد مغذی خوراک به روش جمع‌آوری کل مدفوع انجام شد. نمونه‌گیری از مایع شکمبه، در آخرین روز هفته پایانی آزمایش در دو ساعت بعد از خوراک‌دهی و با استفاده از لوله مری متصل به پمپ خلاء انجام شد. خون‌گیری از بره‌ها از طریق سیاهرگ وداجی در آخر دوره انجام شد و نمونه‌های سرم جهت آنالیز متابولیت‌های خون استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام شد.
یافته‌ها: طبق یافته‌های این پژوهش، میانگین مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0<P). با وجود این، بره‌های تغذیه شده با 5/0 میلی‌گرم سلنیوم تمایل به بهبود بازده تبدیل غذایی داشتند (07/0P=). نتایج این پژوهش نشان داد که تغذیه بره‌های نر با مقدار 1 میلی‌گرم سلنیوم در هر کیلوگرم ماده خشک خوراک سبب افزایش قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0P<). با وجود بالاتر بودن مقدار عددی قابلیت هضم چربی و بخش‌های الیافی نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی خوراک در گروه‌های تغذیه‌شده با سلنیوم در مقایسه با گروه شاهد، این اختلاف به‌لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0<P). غلظت نیتروژن آمونیاکی و pH مایع شکمبه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت اما تغذیه با 1 میلی‌گرم در کیلوگرم مکمل سلنیوم‌-‌‌‌متیونین به‌طور معنی‌داری سبب افزایش غلظت گلوکز خون شد (03/0P=). استفاده مکمل سلنیوم بر غلظت پروتئین تام، تری‌گلیسرید و اوره سرم خون تأثیری نداشت (05/0<P).
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از مکمل سلنیوم-‌‌‌متیونین در سطح 5/0 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره می‌تواند سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی شود و سطح 1 میلی‌گرم سلنیوم قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی و غلظت گلوکز خون را افزایش می‌دهد و تاثیر منفی بر pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of feeding organic selenium supplement on growth performance, nutrients digestibility and some blood metabolites of fattening lambs

نویسندگان [English]

  • Hamideh Alsadi 1
  • Omid Ali Esmaeilipour 1
  • Nemat Ziaei 1
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Jiroft
چکیده [English]

Background and objectives: Trace minerals, as metabolic modifier agents, increase nutrients utilization efficiency in domestic animals. Selenium has important metabolic and antioxidant functions in animal cells. However, there is not enough information regarding selenium requirements of Iranian local sheep. Therefore, the aims of this study were to investigate the effects of feeding selenium-methionine (Se-Met) supplement on growth performance, nutrients digestibility, ruminal fermentation status and some blood metabolites of fattening male lambs.
Materials and methods: Fifteen Kermani male lambs with average body weight of 32.2 ± 1.09 kg were assigned to 3 treatments with 5 replicates each, as a completely randomized design for 10 weeks including 2 weeks of adaptation and 8 weeks of data collection. The experimental treatments were (1) basal diet without supplemental Se, (2) basal diet plus 0.5 mg/kg diet of Se-Met, and (3) basal diet supplemented with 1 mg/kg of Se-Met. Daily feed intake and body weight were measured. The nutrients digestibility was determined via total feces collection method at the end of study. Sampling from the rumen fluid was done on the last day of the final week of the experiment just two hours after morning feeding using the esophagus-tube connected to vacuum pump for pH and ammonia nitrogen determination. Blood samples were also drawn from jugular vein at the end of experiment and serum was used for metabolite analysis. The statistical analysis of data was done by using SAS software.
Results: Based on the results, average daily feed intake and gain were not affected by the experimental treatments (P>0.05). However, lambs fed 0.5 mg Se-Met tended to have improved feed conversion efficiency compared with those on the control diet (P=0.07). Feeding male lambs with 1 mg/kg of Se-Met supplement increased dry matter and organic matter digestibility compared to the control lambs (P<0.05). Despite the higher values for fat as well as neutral and acid detergent insoluble fiber digestibility, their difference with that of the control was not statistically significant. Moreover, NH3-N concentration and pH of ruminal fluid were not affected by the experimental treatments (P>0.05). Feeding 1 mg/kg of Se-Met increased serum glucose concentration (P=0.03), however, serum total protein, triglyceride and urea concentrations were not different among experimental groups (P>0.05).
Conclusion: It can be concluded that dietary supplementation of 0.5 mg Se-Met/kg of diet improves feed conversion efficiency and 1 mg Se-Met increases dry matter and organic matter digestibility as well as blood glucose of fattening lambs without any adverse effects on ruminal pH and ammonia nitrogen concentration.
Keywords: Digestibility, Fattening lamb

کلیدواژه‌ها [English]

  • digestibility
  • Fattening lamb
  • Feed conversion ratio
  • Selenium-methionine