اثر سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد و برخی فراسنجه های خون و لاشه بره های پرواری نژاد زل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه ساری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه ساری

3 عضو هیئت علمی دانشگاه کشاورزی ساری

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گرگان

5 معاون بهبود تولیدات دامی استان گلستان

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی اثر افزودن سطوح مختلف عصاره سیر بر عملکرد پرواری (شامل افزایش وزن روزانه، مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک) و برخی فراسنجه های ذبح و لاشه (شامل وزن لاشه گرم، سر، پوست، قلب، جگر، شش، کلیه ها، چربی دور کلیه ها، دستگاه گوارش خالی، ران، سردست، دنده ها، گردن و دم) و همچنین خون (شامل گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، HDL و LDL) صورت پذیرفت.

مواد و روش ها: بدین منظور از 12 راس بره نر زل در 3 تیمار و 4 تکرار استفاده شد. جیره ها در تیمار یک فاقد عصاره سیر و تیمار دو و سه به ازای هر کیلوگرم وزن زنده، بترتیب حاوی 125 و 250 میلی لیتر عصاره سیر بود که در دو نوبت به خوراک اسپری شد. زمان پرواربندی 14 هفته (2 هفته عادت پذیری و 12 هفته پرواربندی) بود و بره‌ها هر 2 هفته یکبار وزن کشی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SAS و رویه GLM و مقایسه میانگین با دانکن در سطح 5% انجام شد.

یافته ها: نتایج این پژوهش در بخش عملکرد پرواری نشان داد افزایش وزن روزانه در تیمار یک، دو و سه بترتیب 128، 137 و 146 گرم در روز، میانگین خوراک مصرفی بترتیب 77/1، 83/1 و 87/1 کیلوگرم در روز و ضریب تبدیل خوراک نیز بترتیب 5/15، 9/14 و 1/13 بدست آمد که اختلاف معنی داری در افزایش وزن روزانه نشان داد و در آن با اضافه شدن مقدار عصاره سیر به جیره، افزایش وزن روزانه بالاتر بدست آمد. در میانگین خوراک مصرفی روزانه و ضریب تبدیل خوراک اختلاف معنی داری مشاهده نشد. پس از ذبح سه راس بره از هر تیمار، نتایج نشان داد فراسنجه های لاشه با افزایش مقدار عصاره سیر جیره سبب افزایش معنی دار وزن نیم لاشه، قلب، جگر، معده چهار قسمتی، سردست، ران و نسبت ران به لاشه و همچنین کاهش معنی دار چربی دور کلیه ها شد. در فراسنجه های خونی مقدار کلسترول، LDL و تری گلیسرید با افزایش عصاره سیر در جیره، کاهش و مقدار گلوکز و HDL افزایش معنی داری را نشان دادند.

نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد عملکردهای رشد و فراسنجه های لاشه در بره های پرواری با استفاده از عصاره سیر بهبود یافت و باعث کاهش چربی و در نتیجه افزایش وزن روزانه بالاتر شد. همچنین کاهش معنی دار کلسترول، LDL و تری گلیسرید در تیمارهای حاوی عصاره سیر نشان داد با استفاده از عصاره سیر می توان به تولید گوشت سالم و کم کلسترول رسید که در نتیجه بهبود شرایط سلامت در جامعه حاصل می شود. این پژوهش نشان داد بهترین مقدار افزودن عصاره سیر به جیره، 250 میلی گرم روزانه بوده است. اگرچه استفاده از مقادیر بالاتر عصاره سیر در جیره، محتاج مطالعات بیشتری می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات