تاثیر روغن اسانسی دارچین بر عملکرد، تخمیر و جمعیت میکروبی و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده

سابقه و هدف: متخصصان تغذیه نشخوارکنندگان تلاش می‌‌کنند تا با تعدیل رقابت بین جمعیت‌‌های میکروبی مختلف، بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین را در شکمبه بهبود بخشند. روغن‌های اسانسی می‌توانند به ‌عنوان افزودنی‌های خوراکی، به‌منظور بهبود بازده خوراک و کنترل عوامل بیماری‌زا در دام‌ها به کار روند با توجه به خاصیت آنتی‌اکسیدانتی و ضد‌میکروبی گیاه دارچین و اطلاعات محدود درباره تاثیر این گیاه و روغن اسانسی آن بر تخمیر میکروبی شکمبه گوسفند در شرایط درون تنی این مطالعه با هدف بررسی اثرات افزودن روغن اسانسی گیاه دارچین بر عملکرد، جمعیت میکروبی، تخمیر شکمبه‌ای و برخی متابولیت‌های خونی گوسفند انجام شد.
مواد وروش ها: این طرح در قالب طرح چرخشی و با استفاده از 9 رأس گوسفند بالغ نر نژاد دالاق با میانگین وزن اولیه 54/2± 45/26 کیلوگرم در 3 دوره 21 روزه انجام شد. در هر دوره، 3 تیمار با 3 تکرار، 14 روز برای عادت پذیری و 7 روز برای جمع‌آوری نمونه درنظر گرفته شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار1(شاهد)‌ جیره پایه بدون روغن اسانسی ، تیمار2) جیره پایه+ 100 میلی گرم در روز اسانس دارچین و تیمار3) جیره پایه+ 120 میلی گرم در روز اسانس دارچین بود. نمونه‌های مایع شکمبه روز پایانی هر دوره آزمایش به‌منظور شمارش جمعیت کل باکتری‌ها، باکتریهای اسید‌لاکتیکی و کلی‌فرم‌ها و اندازه گیری pHدر سه نوبت (قبل از خوراک‌دهی صبح، 4 و 8 ساعت بعد از خوراک‌دهی صبح) از راه دهان حیوان و با استفاده از لوله مری جمع‌آوری شد. خون‌گیری در پایان هر دوره از سیاهرگ گردنی صورت گرفت. جهت ارزیابی اثر افزودن اسانس دارچین بر عملکرد گوسفندان وزن کشی در ابتدای دوره و پس از آن به‌صورت هفتگی تا پایان دوره انجام شد. مقدار خوراک مصرف شده و باقی‌مانده روز قبل، روزانه ثبت شد. تجزیه و تحلیل داده های به‌دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال 5 درصد انجام گرفت.
یافته ها: افزودن اسانس دارچین تاثیر معنی‌داری بر pH، تعداد کل باکتریها و باکتریهای اسید لاکتیکی نداشت. هر دو سطح اسانس دارچین بطور معنی دار باعث افزایش تعداد کلی فرمها قبل خوراک دهی صبح و کاهش تعداد پروتوزوا 8 ساعت بعد از خوراک دهی صبح در مایع شکمبه شد. سطوح مختلف اسانس دارچین در تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی‌داری بر گلوکز، تری‌گلیسرید و پروتئین کل سرم خون و شاخص‌های عملکرد گوسفندان از جمله مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک نداشت.
نتیجه گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد اسانس دارچین با تاثیر بر میکروفلور شکمبه پتانسیل تغییر الگوی تخمیر شکمبه‌ای را دارد هر چند بر عملکرد و متابولیتهای خونی تاثیری نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات