اثرجایگزینی سیلاژ کدوی آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در گاوهای شیری هلشتاین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارمند مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان همدان

2 رییس دانشکده کشاورزی/ دانشگاه بوعلی سینا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

چکیده :
سابقه وهدف: با توجه به کمبود مواد خوراکی در تغذیه دام، استفاده از بقایای محصولات کشاورزی در تغذیه دام امر ضروری میباشد لذا آزمایش حاضر به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف سیلاژ کدو آجیلی با سیلاژ ذرت بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین طراحی و انجام شد.
مواد و روشها: بدین منظور 12 راس گاو شیری هلشتاین با میانگین وزن20±650 کیلوگرم با تعداد روزهای شیردهی 10±70 روز و متوسط تولید شیر 3 ± 31 کیلوگرم در روز در قالب طرح مربع لاتین ادغام شده ناقص با 3 تیمار و4 تکرار مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش در 3 دوره 28 روزه اجرا شده و تیمارهای آزمایشی شامل:1) جیره شاهد حاوی سطح صفر درصد سیلوی کدو آجیلی جایگزین سیلاژ ذرت؛ 2) جیره حاوی سطح 30 درصد سیلاژ کدو آجیلی جایگزین سیلاژ ذرت؛ 3) جیره حاوی سطح 60 درصد سیلاژ کدو آجیلی جایگزین سیلاژ ذرت بودند. سیلاژ کدوی آجیلی با ترکیب 80 درصد پسماند کدوی آجیلی و 20 درصد از مخلوطی شامل85 درصد سبوس، 5 درصد ملاس و 2 درصد اوره تهیه گردید. نمونه گیری از شیر، مدفوع و ثبت مقدار خوراک مصرفی هر دام در هفت روز انتهایی هر دوره انجام شد. قابلیت هضم مواد مغذی با استفاده از روش مارکر خارجی اکسید کروم تعیین گردید.
یافته ها: جایگزین کردن سیلاژ ذرت با سیلاژ کدوی آجیلی در سطح 30 و 60 درصد تاثیر معنی داری بر میانگین تولید شیر، میانگین تولید شیر تحصیح شده بر اساس 4 درصد چربی، مقدار چربی، پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر، درصد پروتئین و لاکتوز شیر، تعداد سلول های بدنی، راندمان تولید شیر، راندمان تولید شیر تحصیح شده بر اساس 4 درصد چربی و ماده خشک مصرفی تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت (05/0 P).
نتیجه گیری: بطور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که پسماند کدوی آجیلی میتواند پس از فرآوری) مانند سیلو کردن همراه با کاه، ملاس و...) بدون اثرات منفی در تغذیه گاوهای شیری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات