ارزیابی اثرات جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت بر سودآوری در بره‌های پرواری نژاد افشاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در پرواربندی گوسفند، جو به عنوان یک غله بومی تنها منبع تأمین نشاسته در جیره است. اما با توجه به سریع التجزیه بودن جو در شکمبه و ایجاد مشکلاتی مانند اسیدوز و در نتیجه افت عملکرد دام، جایگزینی این غله با غله دیگری مانند ذرت که در شکمبه از سرعت تجزیه پایین‌تری برخوردار است، لازم به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، تغییر در ترکیب جیره علاوه بر آثار و پیامدهای تغذیه‌ای، از لحاظ مالی و اقتصادی نیز آثاری را به دنبال دارد. بدون توجه به این آثار مالی و اقتصادی، تصمیم‌گیری در مورد ترکیب غذایی دام و یا تغییر آن می‌تواند پیامدهای منفی قابل‌توجهی در پی داشته باشد. ترکیبات مختلف جیره دام همزمان آثار هزینه‌ای و درآمدی متنوعی می‌تواند در پی داشته باشد که در نهایت به تاثیرات مختلف بر میزان سودآوری منجر خواهد شد. بنابراین لازم است همزمان به مجموع این آثار مثبت و منفی نیز توجه شود. در تحقیق حاضر تلاش شد تا با استفاده از یک رویکرد و روش علمی مناسب تحت عنوان بودجه‌بندی جزئی، تحلیل کاملی از کلیه آثار و پیامدهای مثبت و منفی اقتصادی جایگزینی جو با فرآوری‌های مختلف ذرت در پرواربندی گوسفند ارائه شود. بدین منظور خوراک‌های مورد استفاده در طول دوره پروار بر اساس تیمارهای آزمایشی با مقادیر ثابت انرژی و پروتئین و سایر مواد مغذی متعادل شدند و 7 تیمار شامل جیره شاهد: 1-100 درصد جو، 2- 50:50 جو و ذرت آسیاب شده، 3- 100 درصد ذرت آسیاب شده، 4- ترکیب 50:50 جو و ذرت ورقه شده با بخار، 5- 100درصد ذرت ورقه شده با بخار، 6- ترکیب 50:50 جو و ذرت پلت شده و7- ترکیب 100 درصد ذرت پلت شده در نظر گرفته شد. به هر تیمار 5 راس بره پرواری تعلق گرفت و در کل 35 راس بره به صورت انفرادی به مدت 84 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در مورد تغییرات هزینه ای، در مجموع کل دوره، جیره شاهد یا "100 درصد جو" کمترین افزایش و جیره "100 درصد ذرت پولکی شده با بخار" بیشترین افزایش هزینه جیره را ایجاد کرده‌اند. همچنین، در مورد تغییرات درآمدی برای کل دوره، جیره شاهد یا "100 درصد جو" کمترین افزایش درآمد و جیره "100 درصد ذرت پلت شده" بیشترین افزایش درآمد را داشته‌اند. در مجموع و بر اساس نتایج بودجه بندی جزیی، جیره "100 درصد ذرت پولکی شده با بخار" کمترین میزان و جیره "100 درصد ذرت آسیاب شده" بیشترین میزان تاثیر نسبی بر سودآوری را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات