ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استاد گروه علوم دامی دانشگاه بیرجند

چکیده

ارزیابی جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در جیره بره های پرواری بلوچی و آزمون تولید گاز
چکیده
سابقه و هدف: ضایعات ماکارونی از نظر اقتصادی نسبت به دانه جو 40 تا 50 درصد ارزان تر است. از طرفی ضایعات ماکارونی و دانه جو ترکیب شیمیایی تقریبا مشابهی دارند. بنابراین هدف آزمایش حاضر جایگزینی دانه جو با ضایعات ماکارونی در جیره بره های پرواری بود.
مواد و روش ها: به منظور بررسی اثر جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو در کنسانتره های پرواری دو آزمایش طراحی شد. در آزمایش اول فراسنجه های مربوط به تولید گاز دانه ی جو، ضایعات ماکارونی و کنسانتره های پرواری مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم اثر جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو به میزان 0، 50 و 100 درصد (به ترتیب گروه شاهد، کم ضایعات و پر ضایعات) بر مصرف خوراک، روند رشد، قابلیت هضم خوراک و فراسنجه های خونی 18 بره نر بلوچی ( k 1 ± 28/5) در سن 6-5 ماهگی مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعه در قالب طرح فاکتوریل به صورت کاملا تصادفی و طی یک دوره 90 روزه انجام شد.
یافته ها: میانگین گاز تولید شده از بخش قابل تخمیر (b) به طور معنی داری در ضایعات ماکارونی نسبت به دانه جو بیشتر بود (05/0>P). همچنین بیشترین میانگین گاز تولیدی از بخش قابل تخمیر مربوط به تیماری بود که تمامی جو با پسماند ماکارونی جایگزین شده بود (43/183 میلی لیتر) و کمترین آن در تیمار شاهد (46/165 میلی لیتر) مشاهده شد. مصرف ماده خشک، وزن نهایی بدن، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل بین تیمارهای آزمایش تفاوت معنی داری نداشت. غلظت گلوکز و کلسترول خون بین گروه های تغذیه شده با جیره شاهد، جیره کم ضایعات و جیره پر ضایعات به لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت. قابلیت هضم مواد مغذی بین تیمارهای مختلف آزمایش یکسان بود، اما هزینه افزایش وزن بدن به میزان 44/9 و 89/18 % به ترتیب برای جیره های کم ضایعات و پر ضایعات به نسبت گروه شاهد کاسته شد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد میزان گاز تولیدی ضایعات ماکارونی در شرایط برون تنی بیش از دانه جو می باشد علاوه بر این جایگزینی ضایعات ماکارونی با دانه جو اثر منفی بر عملکرد بره های پروار بلوچی نداشت و موجب کاهش قابل توجه هزینه های خوراک و در نتیجه هزینه های افزایش وزن روزانه شد پس به طور موثری می توان از ضایعات ماکارونی در تغذیه بره های پروار استفاده کرد.
کلید واژه ها: ضایعات ماکارونی، دانه جو، بره های پرواری، تولید گاز

کلیدواژه‌ها

موضوعات