نشریه پژوهش‌ در نشخوار کنندگان (EJRR) - فهرست مقالات